Individuell plan og koordinator

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Planen skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det.

Uavhengig av om du ønsker individuell plan, skal du som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester få tilbud om en koordinator i spesialisthelsetjenesten og/eller kommunen. 

​Individuell plan

Individuell plan (IP) er et verktøy, i form av et planleggingsdokument, og en strukturert samarbeidsprosess hvor tjenester fra ulike fag, nivåer og sektorer ses i sammenheng, og innrettes slik at du som pasient/bruker kan bli i stand til å nå dine mål. Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudene.

Dine mål, ressurser og helhetlige behov for tjenester skal danne grunnlag for valg og prioritering av tiltak i planen. Det er derfor viktig at du som pasient/bruker deltar aktivt i utarbeidelse av planen. Pårørende kan medvirke i planarbeidet dersom du ønsker det.

Koordinator

Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet samt framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator oppnevnes i forbindelse med individuell plan, men skal også tilbys selv om du takker nei til individuell plan.

Formålet med individuell plan og koordinator er å

  • sikre at du som pasient/bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • sikre din medvirkning og innflytelse
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og deg som pasient/bruker og eventuelt dine pårørende
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer

Det er de koordinerende enhetene i helseforetakene og i kommunene som har det overordnede ansvaret for arbeidet med individuell plan og koordinator.

e-læringskurs om individuell plan og koordinator

e-læringskurs om koordinator i spesialisthelsetjenesten (Sunnaas sykehus)

e-læringskurs om individuell plan (Helsekompetanse)

Lovgrunnlag, nasjonale føringer og aktuelle lenker relatert til individuell plan og koordinator

Lov om pasient- og brukerrettigheterLov om spesialisthelsetjenestenLov om kommunale helse- og omsorgstjenesterLov om helsepersonellForskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinatorVeileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinatorVeileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behovFant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.