Henvisningsrutiner

Alle henvisninger skal sendes elektronisk. Rutiner for henvisning er forskjellige, avhengig av hvem som henviser, og hvor det henvises til.

Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde punktene slik det fremgår av sjekkliste for henvisning til rehabilitering (se lenke under).

Sjekkliste for henvisning til rehabilitering

Henvisningsrutiner for rehabilitering ved private institusjoner

Henvisninger fra fastleger, avtalespesialister og andre med henvisningsrett til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor helseregion sør-øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv "RKE". Da finner du oss. Ved å skrive "regional" i søkefeltet finner du alle de fire regionale vurderingsenhetene.

Til adresseregisteret

Henvisningsrutiner for rehabilitering i helseforetak (sykehus)

Henvisninger til rehabilitering i enheter/avdelinger i helseforetak (sykehus) skal sendes elektronisk til det aktuelle sykehuset.

Til oversikt over helseforetak (sykehus) i Helse Sør-Øst

Henvisningsrutiner til rehabilitering fra helseforetak til private rehabiliteringsinstitusjoner

Dersom pasienten er innlagt i et helseforetak og det skal søkes om rehabilitering ved en privat rehabiliteringsinstitusjon, skal henvisningen sendes direkte til den aktuelle institusjonen.

Til oversikt over private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst

Henvisningsrutiner for behandling av voksne pasienter med sykelig overvekt

1. Fastleger, avtalespesialister og andre med henvisningsrett kan henvise pasienter til tverrfaglig overvekts-poliklinikk ved lokalt helseforetak (sykehus).
2. Tverrfaglig overvekts poliklinikk ved det enkelte lokale helseforetak:
a. Utreder, vurderer og diagnostiserer pasienten i henhold til eventuell komorbiditet.
b. Vurderer alternative behandlingsforløp i samarbeid med pasienten.

Der det foreligger indikasjon for behandling og pasienten ønsker konservativ behandling er det følgende to alternativer

Alternativ 1
Pasienten følger et konservativt behandlingstilbud i regi av lokalt helseforetak med en individuell vurdering av behandlingsopplegg i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Alternativ 2
Pasienten ønsker og har behov for et konservativt tilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon.
Kriterier:
a. Tilfredsstiller kriteriene for sykelig overvekt.
b. Helseforetaket har gjennomført kartleggingssamtale.
c. Det har vært forsøkt andre konservative behandlingstilbud uten at behandlingsmålet er nådd.

De private rehabiliteringsinstitusjonene må påse at henvisningene tilfredsstiller alle 3 kriteriene (alternativ 2 a-c). Henvisninger som ikke tilfredsstiller kriteriene skal sendes tilbake til henvisende instans.

Der det foreligger indikasjon for fedmekirurgi og pasienten ønsker fedmekirurgi skal pasienten henvises til og utredes av helseforetaket som skal gjennomføre eventuell kirurgisk behandling.

Behandlingstilbud til pasienter som tidligere har gjennomført behandling for sykelig overvekt

Pasienter som tidligere er fedmeoperert, men som likevel ønsker opphold ved en privat rehabiliteringsinstitusjon, kan henvises til Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold eller Senter for sykelig overvekt ved Oslo universitetssykehus for undersøkelse og vurdering av videre behandlingsopplegg. Tilsvarende gjelder pasienter som tidligere har hatt opphold ved en privat rehabiliteringsinstitusjon og som ønsker et nytt opphold. De kan også henvises til ett av de regionale sentrene for undersøkelse og behovsvurdering.

Det er kun de to regionale sentrene for sykelig overvekt som kan henvise disse pasientgruppene til privat rehabiliteringsinstitusjon etter vurdering.

Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus vil fortsatt ved behov motta henvisninger om videre utredning og intensiv behandling av pasienter med sykelig overvekt. Begge sentrene har god kirurgisk kapasitet og høyt kvalifiserte tverrfaglige team og kirurger. Sentrene tilbyr også intensiv ikke-kirurgisk behandling som kan være problematisk å gjennomføre på lokale overvekts poliklinikker. Sentrene har også stor forskningsaktivitet og ønsker å opprettholde et aktivitetsnivå som sikrer rekruttering av pasienter til viktige kliniske forskningsprosjekter (både kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling). Pasienter som deltar i kliniske forskningsprosjekter får spesielt tett og god oppfølging. I tillegg vil sentrene vurdere behovet for privat rehabiliteringsplass for utvalgte pasienter fra lokale overvekts poliklinikker og eventuelt henvise videre som formulert under punktet over om behandlingstilbud til pasienter som tidligere har gjennomført behandling for sykelig overvekt.

Henvisningsrutiner for behandling av barn og unge med sykelig overvekt

Senter for sykelig overvekt - seksjon for barn og unge (SSO-SBU) ved Sykehuset i Vestfold har et regionalt tilbud til de lokale helseforetakene om utredning, behandling og rehabilitering av barn og unge med sykelig overvekt. SSO-SBU tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst. Henvisning sendes elektronisk til Sykehuset i Vestfold.

Henvisning til rehabiliteringstilbud for barn og unge med overvekt på Evjeklinikken skal også sendes SSO-SBU ved Sykehuset i Vestfold.

Les mer på Sykehuset i Vestfold sin nettside

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.