Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Henvising til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skal sendes elektronisk.

Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningene skal inneholde punktene 1-14 i sjekkliste for henvisning. Rutiner for henvisning til rehabilitering er forskjellige, avhengig av hvem som henviser og hvor det skal henvises til.

Henvisningsrutiner

Rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Henvisning til privat rehabiliteringsinstitusjon kan enten bli sendt fra spesialisthelsetjenesten direkte eller fra fastlegen, avtalespesialist eller andre med henvisningsrett via Regional koordinerende enhet (RKE).

 1. Hvis pasienten allerede er inne i et forløp i spesialisthelsetjenesten: Pasient/pårørende må snakke med den aktuelle avdelingen om at de ønsker et tilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon. Det vil da være spesialisthelsetjenesten, i samarbeid med pasient/pårørende, som tar en faglig vurdering på om et rehabiliteringstilbud ved ønsket institusjon er hensiktsmessig for pasienten og eventuelt henviser videre til institusjonen.
 2. Hvis pasienten ikke er i et forløp i spesialisthelsetjenesten: Henvisningen sendes elektronisk til RKE som rettighetsvurderer pasienten for et rehabiliteringstilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon.

Rehabilitering i helseforetak (sykehus)

Henvisninger til rehabilitering i enheter/avdelinger i helseforetak (sykehus) skal sendes elektronisk til det aktuelle sykehuset.

Til oversikt over helseforetak (sykehus) i Helse Sør-Øst

Rehabilitering fra helseforetak til private rehabiliteringsinstitusjoner

Dersom pasienten er innlagt i et helseforetak og det skal søkes om rehabilitering ved en privat rehabiliteringsinstitusjon, skal henvisningen sendes direkte til den aktuelle institusjonen.

Til oversikt over private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst

Behandling av voksne pasienter med sykelig overvekt

1. Fastleger, avtalespesialister og andre med henvisningsrett kan henvise pasienter til tverrfaglig overvekts-poliklinikk ved lokalt helseforetak (sykehus).
2. Tverrfaglig overvekts poliklinikk ved det enkelte lokale helseforetak:
a. Utreder, vurderer og diagnostiserer pasienten i henhold til eventuell komorbiditet.
b. Vurderer alternative behandlingsforløp i samarbeid med pasienten.

Der det foreligger indikasjon for behandling og pasienten ønsker konservativ behandling er det følgende to alternativer

Alternativ 1
Pasienten følger et konservativt behandlingstilbud i regi av lokalt helseforetak med en individuell vurdering av behandlingsopplegg i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Alternativ 2
Pasienten ønsker og har behov for et konservativt tilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon.
Kriterier:
a. Tilfredsstiller kriteriene for sykelig overvekt.
b. Helseforetaket har gjennomført kartleggingssamtale.
c. Det har vært forsøkt andre konservative behandlingstilbud uten at behandlingsmålet er nådd.

De private rehabiliteringsinstitusjonene må påse at henvisningene tilfredsstiller alle 3 kriteriene (alternativ 2 a-c). Henvisninger som ikke tilfredsstiller kriteriene skal sendes tilbake til henvisende instans.

Der det foreligger indikasjon for fedmekirurgi og pasienten ønsker fedmekirurgi skal pasienten henvises til og utredes av helseforetaket som skal gjennomføre eventuell kirurgisk behandling.

Behandlingstilbud til pasienter som tidligere har gjennomført behandling for sykelig overvekt

Pasienter som tidligere er fedmeoperert, men som likevel ønsker opphold ved en privat rehabiliteringsinstitusjon, kan henvises til Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold eller Senter for sykelig overvekt ved Oslo universitetssykehus for undersøkelse og vurdering av videre behandlingsopplegg. Tilsvarende gjelder pasienter som tidligere har hatt opphold ved en privat rehabiliteringsinstitusjon og som ønsker et nytt opphold. De kan også henvises til ett av de regionale sentrene for undersøkelse og behovsvurdering.

Det er kun de to regionale sentrene for sykelig overvekt som kan henvise disse pasientgruppene til privat rehabiliteringsinstitusjon etter vurdering.

Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus vil fortsatt ved behov motta henvisninger om videre utredning og intensiv behandling av pasienter med sykelig overvekt. Begge sentrene har god kirurgisk kapasitet og høyt kvalifiserte tverrfaglige team og kirurger. Sentrene tilbyr også intensiv ikke-kirurgisk behandling som kan være problematisk å gjennomføre på lokale overvekts poliklinikker. Sentrene har også stor forskningsaktivitet og ønsker å opprettholde et aktivitetsnivå som sikrer rekruttering av pasienter til viktige kliniske forskningsprosjekter (både kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling). Pasienter som deltar i kliniske forskningsprosjekter får spesielt tett og god oppfølging. I tillegg vil sentrene vurdere behovet for privat rehabiliteringsplass for utvalgte pasienter fra lokale overvekts poliklinikker og eventuelt henvise videre som formulert under punktet over om behandlingstilbud til pasienter som tidligere har gjennomført behandling for sykelig overvekt.

Behandling av barn og unge med sykelig overvekt

Senter for sykelig overvekt - seksjon for barn og unge (SSO-SBU) ved Sykehuset i Vestfold har et regionalt tilbud til de lokale helseforetakene om utredning, behandling og rehabilitering av barn og unge med sykelig overvekt. SSO-SBU tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst. Henvisning sendes elektronisk til Sykehuset i Vestfold.

Henvisning til rehabiliteringstilbud for barn og unge med overvekt på Evjeklinikken skal også sendes SSO-SBU ved Sykehuset i Vestfold.

Les mer på Sykehuset i Vestfold sin nettside

Unicare Friskvern har gruppebasert dagtilbud med individuell oppfølging. Målgruppen er barn og ungdom under 18 år med fedme iso KMI 35 eller høyere. Henvisning til Unicare Friskvern skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) og inneholde punktene som det fremgår av sjekklisten under.

Mer informasjon om rehabiliteringstilbudet ved Unicare Friskvern

Psykisk helse (barn og voksne) og rus og avhengighet

Henvisning til behandling innen psykisk helse (barn og voksne) og innen rus og avhengighet sendes til det behandlingsstedet det søkes til.

Les om vurdering av henvisning og rett til helsehjelp på helsenorge.no    

Søk etter behandling innen psykisk helse og rus og avhengighet på helsenorge.no - Velg behandlingsted

Elektronisk henvisning

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor helseregion sør-øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv "RKE". Da finner du oss. Ved å skrive "regional" i søkefeltet finner du alle de fire regionale vurderingsenhetene.

Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i sjekklisten under.

Adresseregisteret

Sjekkliste for henvisning

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Legens navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 5. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 6. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 7. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL).
 8. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?
  Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 9. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  Hvilken effekt hadde tiltakene?
  Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 10. Har pasienten en individuell plan?
 11. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 12. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig / privat) for samme tilstand/diagnose?
  Dersom ja:
 13. Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?

 14. Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?

Dersom pasient har vært til rehabiliteringsopphold tidligere, må epikrise fra siste opphold vedlegges når det søkes om nytt opphold.

Formålet med en sjekkliste er å bidra til at henvisningene har riktig og tilstrekkelig informasjon slik at Regional koordinerende enhet (RKE) kan gjøre en rettighetsvurdering på bakgrunn av "Prioriteringsveileder - fysikalsk medisin og rehabilitering" og andre faglige føringer. Sjekklisten nevner forhold som er av særlig viktighet for vurdering av denne pasientgruppen.

Kriterier for avslag på henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

De fleste pasienter skal benytte rehabiliteringstilbud- og tjenester i kommunen der de bor. Det er kun hvor disse rehabiliteringstilbudene ikke fører frem og der det ikke finnes kommunale tilbud at pasienter skal henvises til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Med bakgrunn i "Prioriteringsveileder - fysikalsk medisin og rehabilitering" er vanligste årsaker til avslag:

 • Henvisningen har ikke klart formulert mål/hensikt med oppholdet, eller beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon.
 • Pasienten henvises for rekonvalesens.
 • Pasienten har hatt gjentatte opphold tidligere, og det fremkommer ikke ny problematikk/forverring i tilstand/funksjon i henvisningen.
 • Hoveddiagnose er en psykisk lidelse/rus.
 • Det er ikke beskrevet oppfølging og tiltak i kommunen.
Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.