Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Henvising til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skal sendes elektronisk.

Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningene skal inneholde punktene 1-14 i sjekkliste for henvisning som følger lenger ned på denne siden. Rutiner for henvisning til rehabilitering er forskjellige, avhengig av hvem som henviser og hvor det skal henvises til.

Henvisningsrutiner

Rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Henvisning til privat rehabiliteringsinstitusjon kan enten bli sendt fra spesialisthelsetjenesten direkte eller fra fastlegen, avtalespesialist eller andre med henvisningsrett via Regional koordinerende enhet (RKE).

 1. Hvis pasienten allerede er inne i et forløp i spesialisthelsetjenesten: Pasient/pårørende må snakke med den aktuelle avdelingen om at de ønsker et tilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon. Det vil da være spesialisthelsetjenesten, i samarbeid med pasient/pårørende, som tar en faglig vurdering på om et rehabiliteringstilbud ved ønsket institusjon er hensiktsmessig for pasienten og eventuelt henviser videre til institusjonen.
 2. Hvis pasienten ikke er i et forløp i spesialisthelsetjenesten: Henvisningen sendes elektronisk til RKE som rettighetsvurderer pasienten for et rehabiliteringstilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon.

Rehabilitering i helseforetak (sykehus)

Henvisninger til rehabilitering i enheter/avdelinger i helseforetak (sykehus) skal sendes elektronisk til det aktuelle sykehuset.

Til oversikt over helseforetak (sykehus) i Helse Sør-Øst

Rehabilitering fra helseforetak til private rehabiliteringsinstitusjoner

Dersom pasienten er innlagt i et helseforetak og det skal søkes om rehabilitering ved en privat rehabiliteringsinstitusjon, skal henvisningen sendes direkte til den aktuelle institusjonen.

Til oversikt over private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst

Behandling av voksne pasienter med sykelig overvekt

 1. Fastleger, avtalespesialister og andre med henvisningsrett skal henvise pasienter til tverrfaglig overvekts poliklinikk ved lokalt helseforetak (sykehus).
 2. Tverrfaglig overvekts poliklinikk ved det enkelte lokale helseforetak:
  a. Utreder, vurderer og diagnostiserer pasienten i henhold til eventuell komorbiditet.
  b. Vurderer alternative behandlingsforløp i samarbeid med pasienten.

Der det foreligger indikasjon for behandling og pasienten ønsker konservativ behandling er det følgende to alternativer

Alternativ 1
Pasienten følger et konservativt behandlingstilbud i regi av lokalt helseforetak med en individuell vurdering av behandlingsopplegg i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Alternativ 2
Pasienten ønsker og har behov for et konservativt tilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon.
Kriterier:
a. Tilfredsstiller kriteriene for sykelig overvekt.
b. Helseforetaket har gjennomført kartleggingssamtale.
c. Det har vært forsøkt andre konservative behandlingstilbud uten at behandlingsmålet er nådd.

De private rehabiliteringsinstitusjonene må påse at henvisningene tilfredsstiller alle 3 kriteriene (alternativ 2 a-c). Henvisninger som ikke tilfredsstiller kriteriene skal sendes tilbake til henvisende instans.

Der det foreligger indikasjon for fedmekirurgi og pasienten ønsker fedmekirurgi skal pasienten henvises til og utredes av helseforetaket som skal gjennomføre eventuell kirurgisk behandling.

Behandlingstilbud til pasienter som tidligere har gjennomført behandling for sykelig overvekt

Det er kun de to regionale sentrene for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus som kan vurdere videre behandlingstilbud for pasienter som tidligere har gjennomført behandling for sykelig overvekt.

Behandling av barn og unge under 18 år med sykelig overvekt

Senter for sykelig overvekt - seksjon for barn og unge (SSO-SBU) ved Sykehuset i Vestfold har et regionalt tilbud til de lokale helseforetakene om utredning, behandling og rehabilitering av barn og unge med sykelig overvekt. SSO-SBU tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst. Henvisning sendes elektronisk til Sykehuset i Vestfold.

Henvisning til rehabiliteringstilbud for barn og unge med overvekt på Evjeklinikken skal også sendes SSO-SBU ved Sykehuset i Vestfold.

Senter for sykelig overvekt - seksjon for barn og unge ved Sykehuset i Vestfold HF

Unicare Friskvern har gruppebasert dagtilbud med individuell oppfølging. Målgruppen er barn og ungdom under 18 år med fedme iso KMI 35 eller høyere. Henvisning til Unicare Friskvern skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) og inneholde punktene som det fremgår av sjekklisten under.

Mer informasjon om rehabiliteringstilbudet ved Unicare Friskvern

Psykisk helse (barn og voksne), rus og avhengighet

Barn og voksne som har behov for helsehjelp innen psykisk helsevern: Fastlege skal sende henvisningen til et distriktspsykiatrisk senter (DPS) for vurdering av om du har behandlingsbehov. Det er DPS ved alle helseforetakene (sykehusene) i helseregion sør-øst, med unntak av ved Sunnaas sykehus HF.

For pasienter som har behov for behandling knyttet til rus og avhengighet: Fastlegen skal sende henvisningen til et behandlingssted som kan vurdere om du har rett til helsehjelp. Les mer om behandlingssteder som kan vurdere henvisning på helsenorge.no.

Det er ruspoliklinikken ved det helseforetaket (sykehuset) pasienten tilhører som vurderer rett til helsehjelp, til HELFO godkjente institusjoner.

Alle enheter i spesialisthelsetjenesten som utreder og behandlinger innen psykisk helse og rus har egne forløpskoordinatorer, og det er utarbeidet nasjonale pakkeforløp som skal gi deg som pasient og eventuelt dine pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Les mer om pakkeforløp og se kontaktinformasjon til forløpskoordinatorer ved helseforetakene (sykehusene) i helseregion sør-øst.

Søk etter behandling innen psykisk helse, rus og avhengighet på helsenorge.no - Velg behandlingsted

Les om vurdering av henvisning og rett til helsehjelp på helsenorge.no    

Kriterier for avslag på henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

De fleste pasienter kan benytte rehabiliteringstilbud- og tjenester i kommunen der de bor. Det er kun i de tilfellene hvor disse rehabiliteringstilbudene ikke fører frem, at pasienter skal henvises til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Med bakgrunn i "Prioriteringsveileder - fysikalsk medisin og rehabilitering" er vanligste årsaker til avslag:

 • Henvisningen har ikke klart formulert mål/hensikt med oppholdet, eller beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon.
 • Pasienten henvises for rekonvalesens.
 • Pasienten har hatt gjentatte opphold tidligere, og det fremkommer ikke ny problematikk/forverring i tilstand/funksjon i henvisningen.
 • Hoveddiagnose er en psykisk lidelse/rus.
 • Det er ikke beskrevet oppfølging og tiltak i kommunen.

 

Om vurdering av henvisning og rett til helsehjelp

Du finner mer informasjon om vurdering av henvisning og rett til helsehjelp via linken under

Helsenorge.no

Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombud kan bistå deg med å gi informasjon om dine rettigheter som pasient, gi deg råd og veiledning om generelle spørsmål om helsetjenester og informere deg om fremgangsmåte ved søknad og klage.

Det er pasient- og brukerombud i hvert fylke.  

Mer informasjon om pasient- og brukerombud og oversikt over ombudene i hvert fylke på helsenorge.no

 
 


Sjekkliste for henvisning

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 5. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 6. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 7. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL).
 8. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 9. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
 10. Hvilken effekt hadde tiltakene?
  Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
  Har pasienten en individuell plan?
 11. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 12. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig / privat) for samme tilstand/diagnose?Dersom ja:
 13. Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 14. Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?

Dersom pasienten har vært til rehabiliteringsopphold tidligere, må epikrise fra siste opphold vedlegges når det søkes om nytt opphold.

Formålet med en sjekkliste er å bidra til at henvisningene har riktig og tilstrekkelig informasjon slik at Regional koordinerende enhet (RKE) kan gjøre en rettighetsvurdering på bakgrunn av "Prioriteringsveileder - fysikalsk medisin og rehabilitering" og andre faglige føringer. Sjekklisten nevner forhold som er av særlig viktighet for vurdering av denne pasientgruppen.

Pasienter som henvises til rehabilitering innen diagnosegruppen CFS/ME, skal være diagnostisert med en mild eller moderat grad av CFS/ME.

 
Fant du det du lette etter?