HELSENORGE

Henvisning til habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten er rettet mot pasienter over 18 år med medfødt eller tidlige ervervede funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt karakter som har behov for habilitering i spesialisthelsetjenesten. Dette kan være mennesker med tidlig ervervede hjerneskader og utviklingsforstyrrelser, syndromer med kognitiv svikt, utviklingshemning eller autisme. Det vil også kunne omfatte mennesker med tidlig ervervede nevrologiske skader eller sykdommer, nevromuskulære sykdommer, eksempelvis muskeldystrofier, ataksier eller ryggmargsbrokk. 

Habilitering i kommunene yter tjenester der det er behov for kompetanse knyttet til muligheter og begrensninger i nærmiljø og der det er behov for langvarig og koordinert oppfølging. Spesialisthelsetjenesten skal ha ansvaret for tiltak ved sammensatte og komplekse tilstander som krever spesialkompetanse.

Det medisinskfaglige innholdet i henvisningen utformes slik at sykehuset eller poliklinikken kan foreta en korrekt vurdering om det er et behov for et habiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten, eller om behovet best kan bli ivaretatt av fastlegen eller andre deler av helsetjenesten.

En henvisning bør inneholde

 • Pasientens navn, fødselsnummer, adresse og eventuelt telefonnummer. Dersom verge, angi kontaktinformasjon
 • Henvisers kontaktinformasjon
 • Diagnoser og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon
 • Problemstillingen for henvisningen angis så konkret som mulig. Det må alltid foreligge en spesifisering av problemstillingen det henvises for
 • Aktuelle funn og resultater fra undersøkelser. Legg ved relevante epikriser, spesialistvurderinger og journalnotater
 • Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges
 • Er det behov for tolk? Eventuelt hvilket språk
 • Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks MRSA, ESBL)

Nyttig supplerende informasjon

 • Sentrale instanser (arbeid/skole, fysioterapi-/ergoterapitjeneste/hjemmesykepleie, avlastning, DPS), med navn på kontaktperson og telefonnummer.
  Der hvor det er gjort tverrfaglige vurderinger i kommunen er det hensiktsmessig at disse følger henvisningen til helseforetaket/sykehuset
 • Er det opprettet kommunal koordinator? I så fall; oppgi kontaktinformasjon
 • Er det opprettet ansvarsgruppe?
 • Er det utarbeidet individuell plan? I så fall; oppgi kontaktinformasjon
 • Er det aktuelt med arbeid knyttet til Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning? Er i så fall overordnet faglig ansvarlig kjent med at det er sendt henvisning?
 • Hvis pasienten henvises av annen lege en fastlege; oppgi fastlegens navn, adresse og telefonnummer

Hvor skal henvisningen sendes?

Henvisningen sendes direkte til helseforetaket som har tilbud.

Se oversikt over habiliteringstilbud for voksne på helsenorge.no
Fant du det du lette etter?