Habilitering

Habilitering av barn og unge

Tjenestetilbud innen habilitering har som mål at ditt barn og din familie skal kunne fungere best mulig ut fra egne ønsker, behov og forutsetninger. Kommunen eller bydelen du bor i har hovedansvaret for habiliteringstilbudet og skal henvise til spesialisthelsetjenesten når det er behov for mer spesialisert hjelp.

Om habilitering i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten skal bidra til utredning og diagnostisering, behandling, igangsetting og eventuelt oppfølging av ulike tiltak. Informasjon, opplæring og veiledning til både barn/unge og familien, og til de kommunale tjenestene kan også være en del av tilbudet.

Tjenestene er alltid individuelt tilpasset behovet til det enkelte barn og familie. Det er helseforetakene som har ansvaret for spesialisthelsetjenestens habiliteringstilbud. Dette tilbudet er både i organisering og innhold noe ulikt fra sted til sted.


Oversikt over alle behandlingssteder i regionen

Utredning og diagnostisering

Habiliteringstjenestene har mange ulike fagprofesjoner i samme avdeling, blant annet psykolog, lege, fysioterapeut, sosionom, pedagog, vernepleier, sykepleier, ergoterapeut. Hvilke av disse du vil møte er avhengig av hvilke behov ditt barn har for utredning.

Spørsmål som kan avklares gjennom en utredning

 • Hva er årsaken til at barnet ditt har en annen utvikling enn forventet? Her er diagnostisering en viktig del av arbeidet.
 •  Hva slags hjelp, trening eller tilrettelegging trenger barnet ditt for å kunne delta aktivt i barnehage/skole og på fritiden?
 • Trenger barnet ditt spesiell medisinsk oppfølging?
 • Trenger dere som familie støtte for å håndtere hverdagen med et barn eller ungdom med funksjonsnedsettelse?
 •  Trenger kommunen/bydelen informasjon eller veiledning for å kunne gi dere et godt habiliteringstilbud?

Oppfølging

Kommunen/bydelen vil sørge for de tjenester dere trenger i det daglige.

I tillegg kan det være behov for oppfølging fra spesialisthelsetjenesten i kortere eller lengre tid. Det kan være i form av spesielle treningsprogram, gruppesamlinger for barn, ungdom og familier med samme diagnoser, veiledning til foreldre eller til ansatte i kommunen/bydelen, spesielle oppfølgingsprogram for noen diagnosegrupper eller lignende.

Informasjon og opplæring

Spesialisthelsetjenesten skal gi nødvendig informasjon og opplæring både til dere som familie, og til ansatte i kommunen/bydelen. Dette kan gjøres individuelt eller i form av kurs og gruppesamlinger.


Regionale og nasjonale tjenester

I tillegg til habiliteringstilbudet i din kommune og ditt helseforetak, finnes det også regionale og nasjonale kompetansetjenester som er aktuelle for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Tidlig intensiv habilitering

Det er opprettet regionale enheter ved Oslo universitetssykehus og ved Sørlandet sykehus som tilbyr intensive habiliteringstilbud til grupper av førskolebarn med funksjonsnedsettelse.

Program intensiv trening/ habilitering (PITH)

Program intensiv trening/ habilitering (PITH) er et tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i alderen 0-6 år og deres foreldre i helseregion sør-øst. PITH er organisert under Seksjon for nevrohabilitering - barn ved Oslo universitetssykehus HF.

Tilbudet er ikke diagnosespesifikt, men mange av barna som kommer har diagnoser som cerebral parese, epilepsi eller ulike nevrologiske syndromer.

PITH jobber tverrfaglig etter foreldrenes mål innen 3 områder:

 • Kommunikasjon
 • Motorikk
 • Spiseferdigheter

Opplæring og veiledning av foresatte er hovedfokus, men det samarbeides også tett med bydel/kommune og lokal habiliteringstjeneste.

Program intensivert habilitering (PIH)

Program intensivert habilitering (PIH) er primært et tilbud som rettes mot førskolebarn (2-6 år) med Cerebral Parese eller lignende hjerneskade, deres foreldre og lokale fagfolk fra hele Helse Sør-Øst.

PIH er organisert i en egen enhet ved Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) ved Sørlandet Sykehus HF. PIH er et multimodalt tjenestetilbud som gjennomføres av et tverrfaglig team. Det arbeides etter en familiesentrert tilnærming med fokus mot å fremme barnets deltakelse (ICF) gjennom en funksjonelt orientert tilnærming.

Hovedområdene for målsettingsarbeid og tiltak er:

 • Kommunikasjon
 • Motorikk
 • Egenledelse.   

Spise- og ernæringsvansker

Mange barn med funksjonsnedsettelse har utfordringer med spising og ernæring.

Nasjonal kompetansetjeneste for barn med spise- og ernæringsvansker jobber med kompetansebygging, kompetansespredning og fagutvikling innen området spise- og ernæringsvansker hos barn. Barn fra hele landet kan henvises til deres team.

Sjeldne diagnoser

Barn og unge med sjeldne diagnoser får ofte habiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten, men det er også opprettet egne kompetansesentre. Mer informasjon om sjeldne diagnoser og tjenestetilbudet får man hos Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). 

Private habiliteringstjenester

Helse Sør-Øst har inngått avtale med private tjenestetilbydere innen habilitering og rehabilitering. Noen av disse er aktuelle for barn og unge.

Beitostølen helsesportssenter

 Har tilbud til barn og unge knyttet til aktivitet og deltakelse.

Beitostølen helsesportssenter

PTØ-senteret

Har et opptreningstilbud til barn og unge med skader i sentralnervesystemet.

PTØ-senteret

Catosenteret

Har tilbud om spesialisert tverrfaglig rehabilitering til barn og unge (opptil 18 år), med behov for rehabilitering etter sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne (fysisk og/ eller psykisk). Tilbudet er tilgjengelig for alle diagnoser.

Det er eget tilbud til de med diagnostisert CFS/ ME.

Vanlige diagnoser/ problemstilling kan være kreft, nevrologi, utmattelse, kroniske smerter, regionale smertesyndrom, dissosiative lidelser, før eller etter operasjon/ inngrep, transplantasjon, mage/ tarm problematikk osv.

Catosenteret

Evjeklinikken

Har tilbud til barn og unge med sykelig overvekt.

Evjeklinikken

Røysumtunet

Har tilbud til barn og unge med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer.

Røysumtunet

Idrettens helsesenter

Har tilbud til barn og unge med sykelig overvekt.

Idrettens helsesenter

Unicare (Friskvernklinikken)

Har tilbud til barn og unge med sykelig overvekt og til barn og unge med CFS/ ME.

UnicareFant du det du lette etter?