Covid-19

Covid -19 er en ny sykdom som vi etter hvert har fått mer kunnskap om. De aller fleste går tilbake til sitt normale liv etter smitte. Enkelte personer som har hatt covid-19 kan imidlertid få senvirkninger. Det gjelder både de som har vært innlagt i sykehus og de som har gjennomgått covid-19 uten særlig kontakt med helsevesenet. Hvilke symptomer en person utvikler, alvorlighetsgraden og varigheten av senvirkninger kan variere fra person til person. Symptomer som vedvarer over fire uker og som gjør det vanskelig å delta i hverdagsaktiviteter som personen utførte før sykdom- i hjem, arbeid, skole eller fritid, bør vurderes med tanke på rehabiliteringstiltak. Alvorlighetsgraden av funksjonstapet vil være avgjørende for spesialiseringsnivå på eventuelle rehabiliteringstiltak.

Rehabiliteringstilbud i Helse Sør-Øst

Det finnes flere rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 sykdom både i helseforetak/sykehus og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør – Øst RHF. Alvorlighetsgrad og form for funksjonstap vil være avgjørende for spesialiseringsnivå, behandlingstilbud og og behandlingssted.

Rehabilitering etter covid-19 - Helsedirektoratet

De mest aktuelle rehabiliteringstilbudene vil være innen diagnosegruppene lungesykdommer, sammensatte og/ eller komplekse lidelser, og for noen rehabilitering med arbeid som mål

Ta kontakt med regional koordinerende enhet (RKE) for å få mer utfyllende informasjon om rehabiliteringstilbudene. ReHabiliteringstelefonen 80030061

Kommunale rehabiliteringstilbud

Koordinerende enhet og/eller tjenestekontoret i kommunen du bor i kan gi deg informasjon om kommunale rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19 sykdom.

Pasientforløp for covid-19 rehabilitering

Alvorlig forløp

For pasienter med et alvorlig forløp vil både fysisk trening, øking av lungefunksjon, ernæringsstatus og kognitive tilnærminger i samtaler og grupper være aktuelt.

Milde og moderate symptomer

I rehabilitering av pasienter med milde/moderate symptomer bør det ved vedvarende kognitive vansker (trøtthet, konsentrasjon og hukommelse) søkes å skille mellom utløsende faktorer (virus) og vedlikeholdende faktorer som også kan gi symptomer.

Et helhetlig perspektiv

Det er særlig viktig med et helhetlig perspektiv i rehabilitering av pasienter med vedvarende symptomer etter covid-19. Det skal tas utgangspunkt i den enkeltes funksjonsproblemer og livssituasjon, og rehabiliteringen kan skje både i spesialisthelsetjenenesten (i helseforetak/sykehus og ved private rehabiliteringsinstitusjoner) og i kommunene.

I Helsedirektoratets veileder "Koronavirus - beslutninger og anbefalinger" gis det råd til helsepersonell om ivaretakelse av rehabiliteringsbehov etter covid-19 sykdom.

Pasientforløp og fasemodell for rehabilitering etter covid-19 sykdom

Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst har - på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF - utarbeidet en beskrivelse av pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten med covid-19 sykdom. I dette arbeidet er det utarbeidet en fasemodell med grenseverdier for funksjonsverktøy. Dette er en minimums vurderingspakke for å sikre rehabiliteringstiltak i den enkelte fase og god overføring til neste fase. Beslutning for rehabiliteringstiltak gjøres som en samlet vurdering av funksjonsmål, sjekkliste og klinisk skjønn. 

Fasemodell pasientforløp rehabilitering etter covid-19

Fasemodell for rehabilitering ette covid-19 sykdom

Fasemodell pasientforløp rehabilitering etter covid-19.

Sluttrapport "Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med COVID-19 sykdom i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst"

Kunnskapsartikler og informasjon om covid-19 rehabilitering

På nettsiden til regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), Sunnaas sykehus, kan du finne kunnskapsartikler og mye nyttig informasjon om rehabilitering etter covid-19 sykdom.

 
 

​Helseforetak i Helse Sør-Øst med covid-19 rehabilitering

Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus tar imot pasienter med covid-19 sykdom både til rehabiliteringsopphold og for vurdering av rehabiliteringsbehov. Innleggelse ved Sunnaas sykehus vil spesielt være aktuelt for pasienter med komplekse motoriske, sensoriske og kognitive utfall.

Sunnaas sykehus 

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet har rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 infeksjon. Rehabiliteringen gis på Granheim lungesykehus, ved fysikalsk medisin og rehabilitering i Gjøvik og ved fysikalsk medisin og rehabilitering på Ottestad.

Sykehuset Innlandet

Sykehuset i Vestfold

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet ved Sykehuset i Vestfold gir tilbud om helhetlig rehabiliteringsforløp til pasienter med gjennomgått covid-19 infeksjon, som er i behov av tverrfaglig og/eller spesialisert rehabilitering. Rehabilitering tilbys som poliklinisk, døgnopphold eller som ambulerende tjeneste alene eller i kombinasjon med døgnopphold.

Sykehuset i Vestfold

Sørlandet sykehus

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) ved Sørlandet sykehus, gir rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 infeksjon.

Sørlandet sykehus

Sykehus

LHL-sykehuset Gardermoen

LHL - sykehuset Gardermoen har rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19. Tilbudet er til pasienter som har utfordringer med lungefunksjonen etter covid-19 sykdom.

LHL - sykehuset Gardermoen

Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Rutiner for henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er forskjellige, avhengig av hvem som henviser og hvor det skal henvises til.

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Fant du det du lette etter?