Prosjekt "Min oversikt IP"

"Min oversikt IP" er et digitalt samhandlingsprosjekt som skal utforske forutsetninger - og beskrive et kunnskapsgrunnlag - slik at individuell plan (IP) kan ivareta pasient/brukers oversikt over aktuelle tjenester han/hun er mottaker av. Fokuset vil være på overganger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

​Prosjektet er et samarbeid mellom Regional koordinerende enhet ved Sunnaas sykehus HF og Helseetaten i Oslo kommune.

Bakgrunn for prosjektet

Pasienter med langvarige helseutfordringer innkalles ofte på nytt til Sunnaas sykehus HF for kontroller og nye vurderinger etter en periode hjemme i kommunen. Til tross for at dette er pasienter som er innen målgruppen for individuell plan (IP) og behovet om IP er meldt fra Sunnaas sykehus til kommunehelsetjenesten, erfares det at svært få pasienter har fått opprettet en IP. Det erfares også i klinikken ved sykehuset at pasienter kun sporadisk har tilstrekkelig oversikt over og innsikt i eget helsetilbud. Pårørende tar gjerne aktivt del i å samordne tilbud, og begge oppgir å ha manglende innsikt i hva som er kommunens aktuelle tilbud til målgruppen. Koordinatorer i klinikken ved Sunnaas sykehus rapporterer også at det er vanskelig å få oversikt over kommunale tilbud og tjenester. Det kan resultere i manglende kompetanseutveksling og samhandling mellom sykehuset og kommunene.

I undersøkelser og rapporter (1, 2 ) gjennomført i Oslo kommune fremkommer det at det er behov for å styrke koordinering og samordning for pasienter med behov for langvarige helse- og omsorgstjenester, behov for å fremme brukermedvirkning og for å styrke arbeidet med individuell plan og koordinatorrollen. Det hevdes at individuell plan og koordinatorrollen i stor grad ikke fungerer etter intensjonen, og at arbeidet med IP har vært preget av uklare ansvarsforhold og en lav grad av oppfølging, målrealisering og begrenset brukermedvirkning (1, 2).

Manglende bruk av IP, for lite brukermedvirkning og behov for å styrke koordinering for pasienter med behov for langvarige helse- og omsorgstjenester, er ikke bare en lokal utfordring ved Sunnaas sykehus eller i Oslo kommune eller mellom disse, men er en kjent nasjonal utfordring som omtales i flere nasjonale dokumenter og rapporter. Blant annet i Opptrappingsplanen for rehabilitering, i stortingsmeldingen Fremtidens primærhelsetjeneste, i Nasjonal helse- og sykehusplan og i revisjoner fra Riksrevisjonen.

1. Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten (2010). Familier med barn med nedsatt funksjonsevne i Oslo. Kartlegging og brukerundersøkelse.

2. Oslo kommune, Helseetaten (2016). Oppdatert kartlegging om barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Anbefalinger og innspill til handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2016.

Prosjektets behov som skal utforskes og beskrives

Det er definert syv behov som skal utforskes og beskrives i et kunnskapsgrunnlag:

 • Hva er helsepersonell forståelse av individuell plan? Som arbeidsprosess og verktøy?
 • Hva er helsepersonells erfaringer og utfordringer relatert til arbeid med individuell plan og digital individuell plan?
 • Hvilke behov og ønsker har pasient/bruker og pårørende for en digital individuell plan?
 • Hvilke erfaringer har pasient/bruker og pårørende med individuell plan og digital individuell plan?
 • Gjennomføre litteratursøk og gjøre en kunnskapsoppsummering relatert til hva som hemmer og fremmer arbeid og bruk av digital individuell plan og digital samhandling mellom pasient/bruker, pårørende og tjenesteutøvere.
 • Hvilke digitale løsninger finnes pr i dag for individuell plan og hvilke funksjonalitet har disse?
 • Hvilke nasjonale planer foreligger det for digital individuell plan?

Prosjekttilnærming

 • Litteratursøk og kunnskapsoppsummering
 • Dybdeintervjuer med pasient/bruker, pårørende, brukerråd, brukerorganisasjoner og koordinator fra Oslo kommune og fra Sunnaas sykehus HF
 • Workshop med helsepersonell i bydelene i Oslo kommune og ved Sunnaas sykehus HF
 • Kartlegge og innhente informasjon om digitale løsninger for individuell plan og for samhandling mellom pasient/bruker, spesialist- og kommunehelsetjenesten og andre etater
  • Hva finnes i Oslo kommune og hvilke funksjonalitet har disse?
  • Hvilke planer foreligger lokalt, regionalt og nasjonalt? ( eks: «Min side» i Oslo kommune, DIPS, Direktoratet for e-helse (Helsenorge.no), Nasjonal IKT, Helseplattformen i Helse Midt-Norge)
 • Avklare juridiske rammer for digital individuell plan

Organisering, finansiering og prosjektperiode 

Prosjektansvarlig er Jon Ivar Sørland, enhetsleder i RKE, Sunnaas sykehus HF. Prosjektet er forankret hos etatsdirektør i Helseetaten i Oslo kommune og hos samhandlingssjef ved Sunnaas sykehus, og er finansiert av midler fra samarbeidsutvalget mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo kommune.

Prosjektgruppe:

 • Kari Mette Dukefoss Holte, prosjektleder. RKE, Sunnaas sykehus HF.
 • Ida Slorbak Solbakken, prosjektkoordinator. Seksjon for kompetanse og tjenesteutvikling, Helseetaten, Oslo kommune.
 • Monica Trøan, prosjektdeltaker. Seksjon for kompetanse og tjenesteutvikling, Helseetaten, Oslo kommune.
 • Rebecca Tvedt Skarberg, prosjektdeltaker. Brukerrepresentant i RKE ved Sunnaas sykehus HF.

I tillegg deltar representanter fra Origo, byrådsavdeling for finans i Oslo kommune, fra fagsystemavdelingen i Oslo kommune, fra avdeling for innovasjon og e-helse ved Sunnaas sykehus og representanter fra klinikken ved Sunnaas sykehus som ressurspersoner inn i prosjektet.

 • Prosjektperioden er 1. september 2018 til 31. mai 2019.

Kontaktinformasjon

Kari Mette Dukefoss Holte, prosjektleder

Karimetted.holte@sunnaas.no


Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.