Utviklingsplan

Hvilket Sunnaas trenger pasienter og samfunn i 2035? Hvordan kan vi få til god og fremtidsrettet rehabilitering? I utviklingsplanen skal det beskrives hvordan vi vil utvikle virksomheten for å møte fremtidig behov for helsetjenester frem mot 2035,  i tråd med vårt samfunnsoppdrag.

Utviklingsplan 2035 for Sunnaas sykehus HF (pdf)

Hva er en utviklingsplan?

En utviklingsplan skal peke ut ønsket utviklingsretning for helseforetakene og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens behov og utfordringer for helsetjenester.

Planen fra Sunnaas skal behandles av Helse Sør-Øst, som skal se den i sammenheng med tilsvarende planer fra de andre helseforetakene i regionen. Helse Sør-Øst skriver en samlet utviklingsplan for regionen.

Alle helseforetak i Norge skal skrive en utviklingsplan.

Høring

Utkast til Utviklingsplan 2035 er nå sendt på høring, med høringsfrist 23. mars 2018. Høringsuttalelser sendes til firmapost@sunnaas.no innen denne fristen. Sunnas sykehus HF ønsker høringsuttalelser som beskriver behovet for rehabiliteringstjenester nasjonalt og i regionen, og forventninger til sykehuset i årene fremover.

Dersom høringsinstansene ønsker en presentasjon av utviklingsplanen eller at vi stiller på møter i høringsprosessen, så kan prosjektgruppen kontaktes på e-post til trude.gjeldvik@sunnaas.no.

Alle kan gi innspill i høringen, også de som ikke står på høringslisten. Endelig utviklingsplan skal styrebehandles i slutten av april 2018.

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16) stiller krav om at alle helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Målet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne bygg og utstyr.

Sunnaas sykehus HFs utviklingsplan 2035 er utarbeidet basert på den nasjonale veilederen for utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i planarbeidet.

Høringsdokument Utviklingsplan 2035 (pdf)

Vedlegg til høringsdokumentet:

Vedlegg III Idefaserapport, byggetrinn 3 (pdf)

Vedlegg IV Sunnaas sykehus mot 2030 - strategisk plan (pdf) Vedlegg V Strategi 2030 - grunnlagsdokument (pdf)

Høringssvar

Ahus - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Ahus - høringssvar.pdfAhus - høringssvar.pdfpdf24472
Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF.pdfBrukerutvalget Sunnaas Sykehus HF.pdfpdf102967
CatoSenteret - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/CatoSenteret - høringssvar.pdfCatoSenteret - høringssvar.pdfpdf6059631
Den norske legeforening - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Den norske legeforening - høringssvar.pdfDen norske legeforening - høringssvar.pdfpdf99039
Helse midt norge - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Helse midt norge - høringssvar.pdfHelse midt norge - høringssvar.pdfpdf645874
Hjernerådet - høringsuttalelse.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Hjernerådet - høringsuttalelse.pdfHjernerådet - høringsuttalelse.pdfpdf424956
Indre Øsftfold - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Indre Øsftfold - høringssvar.pdfIndre Øsftfold - høringssvar.pdfpdf389537
Innlandet høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Innlandet høringssvar.pdfInnlandet høringssvar.pdfpdf207592
LARS høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/LARS høringssvar.pdfLARS høringssvar.pdfpdf181208
LHL høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/LHL høringssvar.pdfLHL høringssvar.pdfpdf126181
Momentum - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Momentum - høringssvar.pdfMomentum - høringssvar.pdfpdf262516
Oslo kommune - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Oslo kommune - høringssvar.pdfOslo kommune - høringssvar.pdfpdf25678
Sykehuset Østfold - høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Sykehuset Østfold - høringssvar.pdfSykehuset Østfold - høringssvar.pdfpdf182063
Sykehuset Telemark høringssvar.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Sykehuset Telemark høringssvar.pdfSykehuset Telemark høringssvar.pdfpdf486254
Unicare høringsinnspill.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Høringssvar_utviklingsplan/Unicare høringsinnspill.pdfUnicare høringsinnspill.pdfpdf165908


Vedlegg 1 - Mandat og organisering.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Vedlegg_utviklingsplan/Vedlegg 1 - Mandat og organisering.pdfVedlegg 1 - Mandat og organisering.pdfpdf70688
Vedlegg 2 - Interessenter og involveringstiltak.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Vedlegg_utviklingsplan/Vedlegg 2 - Interessenter og involveringstiltak.pdfVedlegg 2 - Interessenter og involveringstiltak.pdfpdf184132
Vedlegg 3 - idefaserapport.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Vedlegg_utviklingsplan/Vedlegg 3 - idefaserapport.pdfVedlegg 3 - idefaserapport.pdfpdf1313063
Vedlegg 4 - Rehabiliteringsprogram.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Vedlegg_utviklingsplan/Vedlegg 4 - Rehabiliteringsprogram.pdfVedlegg 4 - Rehabiliteringsprogram.pdfpdf75727
Vedlegg 5 - Strategisk plan Sunnaas 2030.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Vedlegg_utviklingsplan/Vedlegg 5 - Strategisk plan Sunnaas 2030.pdfVedlegg 5 - Strategisk plan Sunnaas 2030.pdfpdf448027
Vedlegg 6 - Sunnaas sykehus Strategi 2030 grunnlagsdokument.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Vedlegg_utviklingsplan/Vedlegg 6 - Sunnaas sykehus Strategi 2030 grunnlagsdokument.pdfVedlegg 6 - Sunnaas sykehus Strategi 2030 grunnlagsdokument.pdfpdf2157745

Mandat og organisering

Mandat

 1. Utviklingsplanen skal gi en samlet utviklingsretning for de viktigste innsatsfaktorene for høyspesialisert rehabilitering regionalt og flerregionalt.
  Følgende innsatsfaktorer skal beskrives:
   • Organisasjon og ledelse
   • Samhandling og oppgavedeling
   • Kompetanse
   • Teknologi og utstyr
   • Bygg
 2. Utviklingsplanen skal tydeliggjøre Sunnaas sykehus HF sitt ansvar og tilbud som fremste aktør innen fagfeltet; regionalt og nasjonalt; herunder hvilke oppgaver Sunnaas skal påta seg for å styrke tverrfaglig rehabilitering i andre HF frem mot 2035.
 3. Utviklingsplanen skal redegjøre for alternative modeller, inkludert faglige og økonomiske konsekvenser, for hvordan Sunnaas sykehus HF skal ivareta sitt ansvar og sitt tilbud.

Organisering av arbeidet

Administrerende direktørs ledergruppe har vært styringsgruppe for arbeidet med utviklingsplanen.

Prosjektgruppe:

 • Prosjektleder Foretaksjurist Trude Gjeldvik
 • Klinikksjef Kathi Sørvig
 • Leder strategi 2030, klinikkoverlege Frank Becker
 • Fagsjef psykologi Anne-Kristine Schanke
 • Medisinsk fagsjef Grethe Månum
 • Kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal
 • Leder Regional kompetansetjeneste Jan-Egil Nordvik
 • Innovasjonssjef Sveinung Tornås
 • Foretakstillitsvalgt Linn Næsland
 • Brukerutvalgsrepresentant Pernille Villekjær

Fremdrift

Sunnaas sykehus HF begynte arbeidet med utviklingsplanen 22. august. Den skal sendes til Helse Sør-Øst RHF 1. mai 2018.

Helseforetakets styre får utkast til planen 14. desember.

Etter styrebehandling sendes planutkastet på høring til kommuner, brukerorganisasjoner, helseforetak , andre interesser og samarbeidspartnere i midten av januar. Høringsfristen vil være i mars, og bestemmes nøyaktig senere.

Foretaket bearbeider planutkastet etter høring og legger frem et endelig forslag for styret i april 2018. Etter styrebehandlingen sendes planen til Helse Sør-Øst RHF 1. mai 2018.

Fremdriftsplan og milepæler for utviklingsarbeidet

Fremdriftsplan og milepæler for utviklingsplanarbeidetKlikk på bildet for større versjon.

Nasjonale og regionale føringer

Nasjonal helse- og sykehusplan Regional veileder for helseforetakenes utviklingsplaner
Fant du det du lette etter?