Utviklingsplan

Hvilket Sunnaas trenger pasienter og samfunn i 2035? Hvordan kan vi få til god og fremtidsrettet rehabilitering? I utviklingsplanen skal det beskrives hvordan vi vil utvikle virksomheten for å møte fremtidig behov for helsetjenester frem mot 2035,  i tråd med vårt samfunnsoppdrag.

Hva er en utviklingsplan?

En utviklingsplan skal peke ut ønsket utviklingsretning for helseforetakene og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens behov og utfordringer for helsetjenester.

Planen fra Sunnaas skal behandles av Helse Sør-Øst, som skal se den i sammenheng med tilsvarende planer fra de andre helseforetakene i regionen. Helse Sør-Øst skriver en samlet utviklingsplan for regionen.

Alle helseforetak i Norge skal skrive en utviklingsplan.

Mandat, organisering og fremdrift

Mandat

 1. Utviklingsplanen skal gi en samlet utviklingsretning for de viktigste innsatsfaktorene for høyspesialisert rehabilitering regionalt og flerregionalt.
  Følgende innsatsfaktorer skal beskrives:
  • organisasjon og ledelse
  • samhandling og oppgavedeling
  • kompetanse
  • teknologi og utstyr
  • bygg
 2. Utviklingsplanen skal tydeliggjøre Sunnaas sykehus HF sitt ansvar og tilbud som fremste aktør innen fagfeltet; regionalt og nasjonalt; herunder hvilke oppgaver Sunnaas skal påta seg for å styrke tverrfaglig rehabilitering i andre HF frem mot 2035.
 3. Utviklingsplanen skal redegjøre for alternative modeller, inkludert faglige og økonomiske konsekvenser, for hvordan Sunnaas sykehus HF skal ivareta sitt ansvar og sitt tilbud.

Organisering

Arbeidet med utviklingsplanen er organisert med en styringsgruppe og en prosjektgruppe.

Styringsgruppe

Foretakets samlede ledelse er styringsgruppe for arbeidet med utviklingsplanen.

Prosjektgruppe

 • Prosjektleder: Foretaksjurist Trude Gjeldvik
 • Klinikksjef Kathi Sørvig
 • Leder strategi 2030 Frank Becker
 • Fagsjef psykologi Anne-Kristine Schanke
 • Medisinsk fagsjef Grethe Månum
 • Kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal
 • Leder Regional kompetansetjeneste Jan-Egil Nordvik
 • Innovasjonssjef Sveinung Tornås
 • Tillitsvalgt Linn Næsland
 • Brukerutvalg Pernille Villekjær

Fremdrift

Sunnaas sykehus HF begynte arbeidet med utviklingsplanen 22. august. Den skal sendes til Helse Sør-Øst RHF 1. mars 2018.

Helseforetakets styre får utkast til planen 16. november.

Etter behandling i styret sendes planutkastet på høring til kommuner, brukerorganisasjoner, andre helseforetak og andre interesser og samarbeidspartnere i begynnelsen av desember. Høringsfristen vil være 14. januar 2018.

Foretaket bearbeider planutkastet etter høring og legger frem et endelig forslag for styret 21. februar 2018. Etter styrebehandlingen sendes planen til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars 2018.

Nasjonale og regionale føringer

Nasjonal helse- og sykehusplan Regional veileder for helseforetakenes utviklingsplaner

Sunnaas sykehus sine strategier og føringer

Strategi 2030 - grunnlagsdokument (pdf) Sunnaas sykehus mot 2030 - strategisk plan (pdf)Idefaserapport, byggetrinn 3 (pdf)

Årsmål 2017 og langtidsmål 2017-2020 (pdf)

Status

Sunnaas sykehus HF begynte arbeidet med utviklingsplanen 22. august. Styringsgruppen og prosjektgruppen er etablert og i gang.