HELSENORGE

Treningslab Studio 99 åpner dørene på Aker helsearena

Flere enn 10.000 personer i Norge lever med nedsatt funksjonsevne grunnet skader eller sykdommer i sentralnervesystemet. Flere hundre nye rammes årlig. De fleste mangler tilfredsstillende treningstilbud når de kommer hjem etter sykehusbehandling og livet skal begynne å leves igjen. Med treningslab Studio 99 på Aker helsearena åpnes et helt nytt og innovativt treningstilbud for disse gruppene.

​Tilbud om tilrettelagt trening har lenge vært etterspurt fra enkeltbrukere og brukerorganisasjoner tilknyttet Sunnaas sykehus HF. Sykehuset har derfor utviklet en treningspoliklinikk på Aker helsearena som nå flytter inn i totalrenoverte lokaler i det tidligere apoteket i bygg 99.

Apoteket er gjort om til et moderne treningsstudio, med kondisjons- og styrketreningsapparater med smart-teknologi, en stor gruppetreningssal, moderne garderobefasiliteter og kaffekrok.
Her blir det individuell trening med spesialist, trening i gruppe, videooverføring av gruppetrening og egentrening - alt i tilpassede lokaler og med innovativt utstyr for personer med funksjonsnedsettelser.

- Tilbudet på Studio 99 er tilrettelagt for alle, uansett alder og funksjonsnivå. Målet er at deltakerne skal få oppleve aktivitet, mestring og den helsebringende effekten av å være i fysisk aktivitet. Vi ønsker med dette å senke terskelen for trening for mennesker med funksjonsnedsettelse, sier leder Britt-Marie Rak. Hun gjør oppmerksom på at deltakerne trenger henvisning fra lege for å delta på treningsprogrammene på dagtid.

Britt Marie Rak, leder for treningslab Studio 99

Britt Marie Rak, leder for treningslab Studio 99

Poliklinikk på dagtid – treningsstudio på kveldstid

Brukerne av poliklinikken og senteret vil være personer som vil gjenvinne fysisk, mental eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Hovedgruppen er mennesker med ryggmargsskade, multitraume (med amputasjoner), nevrologi og hjerneskade (traumatisk hjerneskade og slag). På dagtid vil tverrfaglig helsepersonell tilknyttet poliklinikken på Sunnaas sykehus, bestående av fysioterapeut, idrettspedagog, koordinator, sykepleier og lege, drive treningen. Til høsten får også brukerorganisasjoner tilgang til lokalene på kveldstid og i helgene.

- Dette har vi ventet lenge på, sier Marianne Graham Hjelmen, styreleder i Landsforeningen for ryggmargsskaddes lokallag på Østlandet (LARS Øst/Oslo). Etter flere års planlegging og arbeid ser hun frem til at medlemmer i LARS og andre brukerorganisasjoner endelig får et flott treningstilbud i moderne og tilrettelagte lokaler. Treningsstudioet vil i starten være åpent to kvelder i uken, med utvidelse til flere kvelder etterhvert. Dette betyr mye, både fysisk og sosialt, for medlemmene våre, sier hun.

Marianne Graham Hjelmen, i landsforeningen for ryggmarsskadde

Marianne Graham Hjelmen i landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) ser frem til at brukerorganisasjoene får et godt treningstilbud i tilrettelagte lokaler.

Ønsker velkommen til åpen dag

Studio 99 tas i økende grad i bruk utover sommeren og den offisielle åpningen står helseminister for i september. Alle som ønsker å ta en titt på lokalet, få demonstrasjon av treningsutstyr og ha en hyggelig prat med de ansatte, er velkommen til åpen dag. Britt Marie Rak åpner dørene torsdag 21. juni, tirsdag 26. juni, tirsdag 03. juli. Her ser hun frem til å møte pasienter, brukere, pårørende, helsepersonell og andre.    

Idrettspedagog Nora Funkqvist  på treningslab Studio 99

Idrettspedagog Nora Funkqvist tilpasser treningsutstyret i Studio 99

Mer informasjon om åpen dag på treningslab Studio 99

Les mer om behandlingstilbudene