HELSENORGE

Sunnaas sykehus 2035 – det høyspesialiserte rehabiliteringssykehuset

Alle helseforetak i Norge skal utforme utviklingsplaner og gjøre rede for hvordan de vil møte fremtidens behov for sykehustjenester, i et perspektiv frem til 2035. Som landets største spesialsykehus for fysikalsk medisin og rehabilitering, ser Sunnaas sykehus HF et spesielt ansvar for å utvikle pasienttilbudet på dette feltet. Fremtidens utfordringer og behov løses best ved å videreutvikle Sunnaas sykehus som høyspesialisert rehabiliteringssykehus, konkluderer planen.

​Sunnaas sykehus HF har nå oversendt sin utviklingsplan til Helse Sør-Øst RHF, etter at helseforetakets styre godkjente den 25. april.

Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF (pdf)

Helhetlig løsning

Utviklingsplanen beskriver og tar utgangspunkt i utfordringer innen rehabilitering, og presenterer en helhetlig løsning – det høyspesialiserte rehabiliteringssykehuset - med nye og bedre måter å organisere og skape behandlingstilbud og kompetansetjenester på. Det høyspesialiserte rehabiliteringssykehuset skal gi det beste medisinske tilbudet til personer med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade, når det krever store ressurser og tett samarbeid mellom forskjellige spesialiteter og aktører på ulikt nivå.

Ved å utvikle det høyspesialiserte rehabiliteringssykehuset, mener Sunnaas sykehus seg bedre i stand til å gi svar på disse spørsmålene:

  • Hvordan sikre befolkningen mer likeverdig tilgang til spesialisert rehabilitering?
  • Hvordan skape pasientens helsetjeneste og gode, helhetlige pasientforløp gjennom effektiv arbeidsdeling mellom helseforetak, i samhandling med kommuner og fastleger, der alle parter bidrar med det de har best forutsetninger for?
  • Hvordan utnytte og fremme muligheter nye behandlingsmetoder og teknologi kan gi for pasienters livskvalitet og samfunnsøkonomisk nytte?

Behandling på avstand og kompetansedeling

Det høyspesialiserte rehabiliteringssykehuset gjør pasientbehandling mindre stedbunden. Pasientene kan i større grad behandles der de bor, ved at sykehuset styrker sine ambulante tjenester og at ny teknologi tas i bruk. Kompetansedeling er et annet stikkord for utviklingen sykehuset tar til orde for. Kompetanse om rehabilitering finnes i mange helseforetak, i private institusjoner og i kommunene, men den bør deles og utvikles bedre, og her vil Sunnaas sykehus bidra sterkere.

Fag, forskning, teknologi

Sykehuset ønsker å stimulere til bedre faglig utveksling og forskningssamarbeid, og til utvikling og testing av ny teknologi i samarbeid med forskningsmiljøer og næringsliv. Det er også behov for bedre datagrunnlag og dokumentasjon av behandlingen. Slik det høyspesialiserte rehabiliteringssykehuset er beskrevet i utviklingsplanen, vil det gi løsninger også på disse områdene.

Viktige innspill

Arbeidet med utviklingsplanen har pågått siden høsten 2017, og Sunnaas sykehus har hatt en god og aktiv dialog med helseforetak og kommuner i regionen. Høringssvar til planutkastet og innspill fra brukerutvalget og egne ansatte har hatt stor betydning for planens endelige utforming.