HELSENORGE

Sunnaas om fremtidig organisering av spesialisthelsetjenesten

Sunnaas sykehus mener de regionale helseforetakene bør videreføres og at dagens regioninndeling bør opprettholdes. Dette er hovedpunkter i høringssvaret vi denne uka sendte inn til Kvinnsland-utvalgets forslag til fremtidig organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.

Forside høringsuttalelse

Kvinnsland-utvalget la  i desember frem sin utredning om fremtidig organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Sunnaas sykehus sendte denne uken sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet, etter at høringsuttalelsen ble styrebehandlet 15. februar. Sykehuset støtter flertallet i utvalget som vil opprettholde hovedtrekkene i dagens organisering.

I likhet med utvalgets flertall ser vi ingen klare gevinster ved å erstatte regionale helseforetak med en sentralisert organisering. Vi mener praktiske og økonomiske omstillingskostnader ved et slikt grep ikke står i et rimelig forhold til eventuelle gevinster. Derimot støtter vi ikke utvalgets forslag om at helseforetak som Sunnaas ikke lenger skal ha egne styrer.

Hovedpunktene i høringsuttalelsen fra Sunnaas sykehus

  • Sunnaas sykehus HF støtter forslaget fra utvalgsflertallet om videreføring av regionale helseforetak
  • Sunnaas sykehus HF mener underliggende helseforetak bør videreføres som egne rettssubjekter
  • Sunnaas sykehus HF støtter forslaget fra utvalgsflertallet om at dagens regioninndeling opprettholdes
  • Sunnaas sykehus HF støtter forslaget om at inntektssystemet bør oppdateres
  • Sunnaas sykehus HF støtter forslaget om utvikling av nye samhandlingsarenaer og samarbeid med KS om nye modeller for deling av beste praksis
  • Sunnaas sykehus HF deler ikke utvalgets syn på etablering av regionale eiendomsforvaltningsselskap, og mener outsourcing kan vurderes som alternativ

Les høringsuttalelsen i sin helhet her