HELSENORGE

Styrket tilbud til barn med hjerneskader

I statsbudsjettet for for 2017 foreslås det 13,7 mill kr bevilget til styrking av behandlingstilbudet for barn og unge med ervervete hjerneskader, og Sunnaas sykehus nevnes spesielt denne sammenhengen. Også forskningen ved sykehuset trekkes spesielt frem.

Helse- og omsorgsdepartementets del av budsjettforslaget bringer også den lenge ventede opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, og det er i denne vi finner posten med ekstrabevilgningen rettet mot barn og unge.

Økte oppgaver

"Hvert år får 60-80 barn en ervervet hjerneskade av moderat eller alvorlig grad. Mange får ikke et sammenhengende behandlings- og rehabiliteringsforløp tilpasset sitt behov, og det er variasjon i tilbudet. Det foreslås 13,7 mill. kroner til et prosjekt som vurderer behandlingsforløpet for disse pasientene og foreslår tiltak for å sikre faglig kvalitet i alle ledd av kjeden. Forslaget omfatter tiltak på sykehusene som inngår i behandlingskjeden, og eventuelt medfinansiering av økte oppgaver for Sunnaas som behandlingsinstitusjon for barn med alvorlige ervervete hjerneskader."
Sykehuset har som mål å etablere en nasjonal tjeneste for disse barna, og forslaget fra regjeringen styrker muligheten for at vi får det til."

Anerkjennelse av forskningen

Forskningen ved sykehuset har ikke gått upåaktet hen, og det er interessant å se hvordan departementet spesielt trekker frem forskningsavdelingen ved Sunnaas i opptrappingsplanen.

"Helseforetakene er en viktig aktør innenfor forskning på rehabiliterings- og habiliteringsfeltet, med Sunnaas sykehus under Helse Sør-Øst i en sentral rolle. Sunnaas sykehus er landets største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Forskning og undervisning er en sentral del av foretakets virksomhet. Sunnaas sykehus HF har egen forskningsavdeling. Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten rettet inn mot habilitering og rehabilitering har et særskilt ansvar for forskning, kompetansespredning og veiledning innenfor sine fagområder."