Rehabiliteringskonferansen 2019 – leve med

- Rehabilitering er lønnsomt. Det gir økt arbeidsførhet, mer trivsel og mindre institusjonalisering. Men det er store variasjoner i tilbudet og ikke alle får det den rehabiliteringen de trenger. Det sa Thomas Sebastian Blancaflor, representant i brukerutvalget Helse Sør-Øst, i sin appell til nærmere 500 helsepersonell på Rehabiliteringskonferansen 2019.

​Torsdag åpnet ordføreren i Oslo den 15. Rehabiliteringskonferansen, et årlig arrangement i regi av Sunnaas sykehus HF og Helse Sør-Øst RHF. Årets tema er "Leve med". En fullsatt sal fikk høre fra brukerne hvordan det er å leve med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF presenterte hvilke helsepolitiske føringer, beslutninger og retningslinjer som gjelder på feltet.

Helsetjenesten er i endring

Hvordan forskning og innovasjon kan tilrettelegge for at det skal bli enklere å leve med funksjonsnedsettelse, var et gjennomgående tema. Statssekretær i HOD, Maria Jahrmann Bjerke tok for seg hvilken betydning helsenæringsmeldingen har for rehabilitering. Hun identifiserte fem drivere som vil endre helsetjenesten de neste 10 årene:

  • en aldrende befolkning
  • økning i kroniske sykdommer
  • informasjonsrevolusjonen
  • teknologiske og medisinske fremskritt
  • "den nye tjenestemottakeren"

Økt bemanning i helsetjenesten kan ikke løses dette. Her må næringsliv og helsetjeneste jobbe sammen for å finne nye løsninger. Helsenæringsmeldingen har ambisiøse mål: Økt verdiskapning i norsk økonomi, flere lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer bærekraftig helsetjeneste. For å nå disse målene må finansieringssystemet bedre understøtte bruk av teknologi og innovasjon enn det gjør i dag, understreker hun.

En velkoreografert dans med sidesteg

Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Jan Frich, presenterte utviklingsplanen for helseregionen med føringer for utvikling av rehabiliteringsfeltet frem mot 2035. I den kommende perioden skal mer av rehabiliteringstilbudet ligge i kommunene. Tilbudet i spesialisthelsetjenesten må imidlertid ikke bygges ned før det er tilsvarende bygget opp i kommunene, og det er behov for å gjøre fordelingen av ansvar og funksjon i helsetjenesten tydeligere.

- Vi må tilby en velkoreografert dans med sidesteg, sa Frich og viste til et dikt skrevet av en tidligere pasient. Fagråd rehabilitering utreder nå hvordan koordinering av helsetjenesten kan bli bedre, og aller helst oppleves som en slik smidig og velkoreografert dans. Fagrådet gir sin anbefaling om regionale og flerområdefunksjoner i rehabilitering i Helse Sør-Øst innen utgangen av året.

Innovasjonsprisen til Youwell og Sørlandet sykehus

Parallelt med konferansen pågikk en innovasjonssmie hvor flere arbeidsgrupper jobbet frem løsninger på innmeldte ønsker. Innovasjonsprisen 2019 gikk til Youwell, et selskap som leverer e-helseløsninger. De jobbet med idéen "før du møter i poliklinikken" sammen med Sørlandet sykehus.

Les mer om innovasjonsprisen 2019