Regionale senfølgeklinikker etter covid-19 sykdom

På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF har Sykehuset i Vestfold HF og Sunnaas sykehus HF opprettet regionale senfølgeklinikker etter covid-19. Klinikkenes oppdrag er utredning og diagnostisering av pasienter som har langvarige, komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19 infeksjon.

Publisert 04.10.2021
Sist oppdatert 11.09.2023

​Målgruppe

Pasienter som har behov for spesialiserte tilbud utover det som de lokale helseforetakene tilbyr kan henvises til senfølgeklinikkene. Pasientene må ha langvarige, komplekse og sammensatte symptomer som har vart i mer enn åtte uker etter symptomdebut. Ved komplekse og sammensatte symptomer medfører senfølgene at pasienten ikke kan være i jobb eller utdanning, og har et klart redusert aktivitets- og deltakelsesnivå sammenliknet med før covid-19. Tilleggskriterier som beskriver kompleksitet kan være andre faktorer som er kjent å kunne påvirke prognose, som for eksempel komorbiditet eller psykososiale problemstillinger.

Tilbudene ved senfølgeklinikkene omfatter også barn og ungdom.

Behandlingstilbudet ved senfølgeklinikkene

Klinikkenes oppdrag er utredning og diagnostisering. Pasienten utredes av en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, som ut fra pasientens symptombilde og funksjon avgjør om det er behov for en bred tverrfaglig rehabiliteringskartlegging og/eller en organutredning. Der det måtte være behov for organspesifikke utredninger søkes disse i utgangspunktet gjennomført ved pasientens lokalsykehus.

Ved Sykehuset i Vestfold består senfølgeklinikken av tverrfaglig rehabiliterings-kompetanse og spesialister innen lungemedisin, nevrologi, kardiologi, infeksjon samt psykiatri.

Ved Sunnaas sykehus består senfølgeklinikken av tverrfaglig rehabiliteringskompetanse. Der eventuelle behov for organspesifikke utredninger hos relevante spesialister ikke kan gjennomføres ved pasientens lokalsykehus, vil dette skje i samarbeid med Sykehuset i Vestfold. Der det vurderes hensiktsmessig ut fra individuelle forhold og der pasienten samtykker, skjer videre senfølgetilbud ved Sykehuset i Vestfold.

Senfølgeklinikkenes tilbud omfatter også rådgivning og veiledning av pasient og pårørende, viderehenvisning til aktuelle instanser og samhandling med disse.

Henvisning

Både primær- og spesialisthelsetjenesten kan henvise til senfølgeklinikkene. Pasienter som ikke faller under senfølgeklinikkenes oppdrag, viderehenvises til andre tilbud.
Senfølgeklinikkene samarbeider med regional koordinerende enhet (RKE) vedrørende henvisningspraksis til senfølgetilbudet. Hovedmålet er å sikre at riktig pasient får riktig tilbud.

Les mer om henvisningsrutiner til senfølgeklinikkene:

Sykehuset i Vestfold

Sunnaas sykehus

Registreringer og følgeforskning

Sykehuset i Vestfold og Sunnaas sykehus vil samle administrative data om aktiviteten ved senfølgeklinikkene som antall henviste, antall behandlede, antall pasienter som mottar tverrfaglig rehabiliteringskartlegging, antall pasienter som mottar kartlegging fra andre fagområder enn rehabilitering, henviser (fastlege, sykehus, privat institusjon), alder, kjønn og sykehusområde.

Det er allerede etablert et forskningssamarbeid mellom rehabiliteringsinstitusjoner og avdelinger i helseforetak/sykehus om pasienter med senfølger etter covid-19. Helse Sør-Øst RHF har fått oppdrag om følgeforskning.

Føringer for senfølgeklinikkene

Nasjonale og regionale anbefalinger og føringer som ligger til grunn for etablering av senfølgeklinikkene er spesielt:

Rehabilitering etter covid-19 - HelsedirektoratetPasientforløpet for rehabilitering av Covid-19 pasienter