Mot en ny retning for rehabilitering?

Når det gjelder rehabilitering, konstaterer vi at det fortsatt er et stykke igjen før en ønsket utvikling av tjenesten har blitt virkelighet. Men vi verdsetter muligheten til å påvirke utviklingen av ISF-regelverket.

​Innsatsstyrt finansiering (ISF) skal «understøtte ønsket utvikling av tjenesten, særlig knyttet til mer helhetlig tjenestetilbud, bedre samhandling med kommunene og økt digitalisering». Dette heter det i den nylig fremlagte Nasjonal helse- og sykehusplan.

Når det gjelder rehabilitering, konstaterer vi at det fortsatt er et stykke igjen til dette er virkelighet. Derfor setter vi pris på at vi har mulighet til å påvirke utviklingen av ISF-regelverket, slik Helsedirektoratet inviterer til.

Nødvendig gjennomgang

Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Vi tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Våre pasienter har ryggmargsskader, traumatiske hjerneskader og multitraumer som følge av ulykker eller alvorlige komplikasjoner etter sykdom, som for eksempel hjerneslag.

Mange av våre pasienter trenger omfattende og ofte livslang, tverrfaglig rehabilitering for i best mulig grad å mestre sin nye situasjon og hverdag. Da er det viktig at finansieringen legger til rette for dette. Vi støtter derfor helhjertet Helsedirektoratet som har gitt signaler om at «..det bør gjøres en mer helhetlig gjennomgang av finansieringsløsningen for rehabilitering».

Et bedre system!

Vi vil i det følgende oppsummere våre anbefalinger for å videreutvikle ISF:

  • Øke til tre DRG-koder: I dag er det kun to DRG-koder for rehabilitering; enkel og kompleks. Vi anbefaler at det opprettes en tredje kode, eksempelvis under navnet «superkompleks rehabilitering». Variasjonen i kompleksiteten i behandlingstiltakene innenfor koden «kompleks rehabilitering» er stor. Denne DRG-gruppen blir således uhensiktsmessig stor, fordi den ikke differensierer godt nok. Videre er det ikke hensiktsmessig at de første dagene er vektet høyt, mens det ikke er tilleggsfinansiering de neste 14 dagene.
  • Avskaffe avkorting ved for høy andel av kompleks rehabilitering: I dag avkortes de regionale helseforetakene hvis kompleks rehabilitering overstiger 45 prosent. Den faglige begrunnelsen for dette er uklar. Dette bør endres. Andelen av enkel rehabilitering i spesialisthelsetjenesten har gått ned som følge av at mer skal skje i kommunene, private institusjoner og ved ambulant behandling. Denne utviklingen vil sannsynligvis fortsette. Ulik organisering av rehabilitering i helseregionene bidrar også til skjevfordeling.
  • Endre DRG-logikken for poliklinikk: Pasienter får ofte flere polikliniske avtaler på en dag, fordi det utvilsomt er kostnadseffektivt for både pasient og sykehus. I dag slås alle konsultasjoner på samme dag sammen til en konsultasjon og finansieres som en. Dagens ordning gir et uønsket insentiv til at pasienten innkalles flere ganger til sykehuset.

Differensiert refusjon 

Det er politisk ønskelig at det stimuleres til ambulant virksomhet; «det utadvendte sykehuset».

Vi erfarer at det nå er viktig å vurdere differensiert refusjon ut ifra samlet ressursbruk ved ambulant virksomhet, reisetid og – kostnader. Videre bør det også vurderes å gi refusjon for ambulant virksomhet til pasienter innlagt ved andre sykehus.

Stimuleringstiltak

Sunnaas sykehus HF har i mange år jobbet med å øke bruken av videokonsultasjoner til våre pasienter. Vi mener nå at det bør etableres en stimuleringsordning for å øke antall videokonsultasjoner til for eksempel 20 prosent. Det bør også utvikles finansieringsordninger for kommunehelsetjenesten, og det bør utvikles en oppstarttakst og en utlåns-/utstyrstakst.

Til slutt vil vi anbefale at det gis særkode og refusjon for registrering i det kommende Nasjonalt kvalitetsregister for rehabilitering, når det kommer i drift. Dette vil bidra til å sikre god kvalitet på datainnsamlingen.

Kronikken ble først publisert i Dagens Medisin 03/2020, 24. februar, i Kronikk og debatt-seksjonen