HELSENORGE

Klinikkoverlege Frank Becker mottar ærespris

Klinikkoverlege og førsteamanuensis Frank Becker er tildelt LHL Hjerneslags ærespris 2021. Prisen deles ut til enkeltpersoner som gjør en ekstraordinær innsats innen hjernehelse, på hjerneslagområdet og for slagrammede og pårørende.

Fra venstre, Tommy Skar, generalsekretær LHL Hjerneslag, prisvinner Frank Becker, klinikkoverlege og førsteamanuensis og Ove Hellvik, leder LHL Hjerneslag Oslo. Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen.

- Det er en stor ære å få tildelt denne prisen fra LHL Hjerneslag. Det veier spesielt tungt at den deles ut av en pasientforening, sier Frank Becker.

LHL Hjerneslag er en del av LHL, og er landets største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende. Det er sentralstyret i LHL som utnevner prisvinneren.

LHL Hjerneslags ærespris 2021 til Frank Becker

I tildelingen heter det:

Hjerneslag er en folkesykdom som hvert år rammer om lag 12 000, og slag er en hyppig årsak til funksjonshemming og funksjonssvikt. Gjenopptrening og rehabilitering er avgjørende for hvordan livet skal bli videre for den slagrammede. Nyere forskning har vist at hjernen har stor evne til å reorganisere seg etter skade gjennom god og riktig oppfølging.

Klinikkoverlege og førsteamanuensis Frank Becker er en av landets fremste eksperter på slagrehabilitering. Han har som kliniker og forsker omfattende erfaring med rehabilitering av hjerneslagpasienter. Som rehabiliteringsmedisiner er Becker interessert i hvordan man kan redusere funksjonsnedsettelser og hvordan man kan ha et best mulig liv til tross for dem. Han er opptatt av hvilke tiltak som hjelper den enkelte og hvordan helsetjenesten best kan innrettes for å hjelpe flest mulig på en optimal måte.

Becker forsker på hjerneskaderehabilitering, og han er spesielt interessert i forstyrrelser av kognitive funksjoner og i språkvansker etter hjerneskade (afasi). Han er en av våre tydeligste stemmer i debatten om hvordan vi med utgangspunkt i pasienten kan gjøre rehabiliteringen bedre og mer tilpasset de utfordringer og muligheter utfordringer og muligheter den enkelte slagrammede har. Frank Becker er en selvskreven mottaker av en pris som skal gå til en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats innen hjernehelse, hjerneslagområdet og for slagrammede og pårørende.

Anerkjennelses av fagfeltet rehabilitering

- Det er viktig å løfte frem betydningen av rehabilitering. Forske på nye og bedre metoder. Øke kompetansen om følgene et hjerneslag kan ha for dem som blir rammet og hvordan rehabilitering kan bedre den enkeltes situasjon. Jeg oppfatter tildelingen av prisen som en anerkjennelse av betydningen fagfeltet rehabilitering har, sier Frank Becker.

Om prisvinneren

Frank Becker er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, med erfaring også fra nevrologi og nevrokirurgi, samt ambulansearbeid. Han er klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus HF, førsteamanuensis i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Institutt for klinisk medisin ved universitetet i Oslo og forsker på hjerneskaderehabilitering.

Han leder fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst. Becker har vært faglig ansvarlig for rehabiliteringsdelen av Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, og er medansvarlig for utarbeidelsen av pakkeforløp hjerneslag fase 2 (rehabilitering).