HELSENORGE

Inviterer leverandører til markedsdialog

Ukentlig bruker helsepersonell over 200 timer til å hente og bringe pasienter og utstyr rundt i sykehuset. Det er tid vi ønsker å bruke på pasientene. Denne uken inviterer vi næringslivet til dialog om hvordan vi kan effektivisere logistikktjenestene i sykehuset, slik at vi kan få levert rett utstyr på rett plass til rett tid, uten bruk av helsepersonell.

​Sunnaas sykehus har fått bevilget midler til et forprosjekt til en førkommersiell anskaffelse.

Portrettfoto av Linda Sørensen

Linda Sørensen, leder av teknologisk intervensjonssenter Sunnaas sykehus HF

- Vi skal utrede det faktiske behovet for hente- og bringetjenester i sykehuset, sier Linda Sørensen, leder av teknologisk intervensjonssenter.

Hun har derfor invitert næringslivet til markedsdialogkonferanse.

- Der skal vi sammen se på hvilke løsninger som finnes i dagens marked, og om det er grunnlag for å utvikle nye logistikkløsninger, slik at helsepersonell kan bruke sin kompetanse til pasientrettede aktiviteter.

Todelt markedsdialogkonferanse

I første del av konferansen vil sykehuset beskrive behov og utfordringer knyttet til hente- og bringeoppgaver. I andre del legges det opp til én til én dialog mellom Sunnaas sykehus og interesserte leverandører, der løsninger som allerede finnes i dag og aktuelle utviklingsmuligheter kan presenteres og diskuteres. På denne måten får vi god kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som allerede finnes i markedet, sier Sørensen.

Leverandørutviklingsprogrammet er pådriver og fasilitator for at offentlige innkjøp blir et verktøy for innovasjon og omstilling. NHO, KS, Digitaliseringsdirektoratet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet sitter i programmets styringsgruppe. Flere departement, store statlige virksomheter, fylkeskommuner og de største by-kommunene er partnere, se www.innovativeanskaffelser.no.

Veiledende kunngjøring på Doffin.no

Invitasjon og dialognotat: "Rett utstyr på rett plass til rett tid uten bruk av helsepersonell"