HELSENORGE

Halvering av klimagassutslipp

Gjennom planmessig arbeid har Sunnaas sykehus HF klart å kutte utslipp av CO2 med 50% i perioden 2013–2019. Med dette er sykehuset det første i Norge som lykkes med å halvere utslippene.

​-En slik halvering tilsvarer en reduksjon i utslipp på knapt 1000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarer utslippet fra en ny personbil som kjører 207 ganger rundt jordkloden, sier miljøvernleder David Vernon Brasfield ved Sunnaas sykehus.

Det er i hovedsak utslipp fra energibruk og transport som går inn i klimaregnskapet.

Energiomlegging og sparing

Sykehusets utslippskutt har først og fremst skjedd ved omlegging fra elektrisk og fossil energi til bioenergi, etterfulgt av arbeid med energisparing. De viktigste energisparingstiltakene har vært etterisolering av rør for å redusere varmetap, skifting av vinduer, omlegging til LED-belysning og ved å skifte ut energikrevende ventilasjon med mer effektiv og utslippsvennlige ventilasjonssystemer. Utslippene fra transport derimot har vært uendret.

Portrettbilde av David

David Brasfield, miljøleder på Sunnaas sykehus

Miljølederen understreker at Sunnaas sykehus legger stor vekt på å være et på alle måter helsefremmende sykehus. – Da må vi også ta vår del av ansvaret når det gjelder de store klimautfordringene vi ser, sier han.

Ytterligere kutt

Det er mulig å kutte ytterligere ned på utslippene, tror Brasfield. – I 2020 vil innføring av sentraldrift av energikrevende sykehusanlegg bidra til ytterligere klimakutt. Videre arbeider vi målrettet med tanke på klimagassutslipp ved anskaffelser av for eksempel mat, forbruksartikler og annet utstyr, sier Brasfield.

Energisparingen ble lånefinansiert med 8,4 millioner kroner i insentivmidler fra Helse Sør-Øst.

Slik jobber spesialisthelsetjenesten for å beskytte miljøet