HELSENORGE

Fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabilitering

Fra 1. juli 2017 er private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak en del av fritt behandlingsvalg (velg behandlingssted). Alle pasienter som får rett til habilitering eller rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, kan nå velge fritt mellom å motta helsehjelpen ved et offentlig tilbud eller en privat rehabiliteringsinstitusjon som har avtale med et regionalt helseforetak. Pasientenes rettigheter og valgfrihet vil med dette bli styrket. Endringen kan samtidig bidra til bedre utnyttelse av ressursene og kortere ventetid.