Finansieringsordningene må stimulere ønsket utvikling

Det er en klar ambisjon for "pasientens helsetjeneste" at mer behandling skal skje utenfor sykehus og nærmest mulig der pasienten bor. Da er det viktig at finansieringen stimulerer til nettopp dette.

Einar Magnus Strand, administrerende direktør Sunnaas sykehus HF

Einar Magnus Strand, administrerende direktør Sunnaas sykehus HF

Kathi Sørvig, klinikksjef Sunnaas sykehus HF

Kathi Sørvig, klinikksjef Sunnaas sykehus HF

Pasienten trenger ikke legges inn i dyre sykehussenger hvis det ikke er behov for det. Tilbudet kan og skal skreddersys til pasientens behov og hverdagsliv. For mange pasienter er det en stor fordel at behandling og oppfølging kan skje uten unødvendig reising. Dette gjelder ikke minst pasienter som trenger rehabilitering.

Sunnaas sykehus HF har de siste årene gjennomført store endringer i pasientbehandlingen i tråd med disse ambisjonene. Sunnaas sykehus er en foregangsinstitusjon når det gjelder bruk av videokonsultasjoner i behandling og samhandling, både i det sengebaserte - og i det ambulante/polikliniske tilbudet. Videokonferanser som verktøy, har siden 2012 vært utviklet og integrert i alle rehabiliteringsprogram som sykehuset tilbyr.

Den polikliniske aktiviteten ved sykehuset har de siste 10 årene økt betydelig (fra 600 i 2008 – 6000 i 2018). I 2019 budsjetterer vi med i overkant av 7500 polikliniske konsultasjoner. Samtidig har gjennomsnittlig liggetid godt ned fra 15 til 13,5 dag i perioden fra 2015 til 2018. Skal vi lykkes med å fortsette denne ønskede utviklingen, er det viktig at finansieringen stimulerer til nettopp dette.

Vi er derfor glade for at videokonsultasjon i poliklinikk ble sidestilt med oppmøtekonsultasjon i systemet for innsatsstyrt finansiering (ISF) for 2019. Og det er bra at Helsedirektoratet nå ber om innspill til videreutvikling av ISF for bedre å understøtte den faglige og ønskede utviklingen framover. På den måten kan det legges til rette for at nye og effektive måter å yte helsetjenester på, blir tatt i bruk. I det følgende oppsummerer vi våre forslag:

Stimuleringsordning for videokonsultasjoner

Sunnaas sykehus sine erfaringer med videkonsultasjon er gode. Vi mener at videokonsultasjon har stort potensiale for hele helsesektoren, og at det bør videreutvikles for å understøtte likeverdige helsetjenester, samhandling og effektive forløp. Vi foreslår derfor en stimuleringsordning for raskt å øke antall videkonsultasjoner til for eksempel 20 prosent av konsultasjonene.

Det er særlig behov for at finansieringsordningen understøtter tverrfaglige konsultasjoner i samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste, der det er komplekse behov. Disse konsultasjonene er betydelig mer ressurskrevende enn enkle videokonsultasjoner med en pasient.

Framover vil det også være aktuelt å inkludere økonomiske insentiver for å utvikle gruppeaktivitet via videokonferanse ytterligere. Vi har gjennomført en gruppepilot med smertepasienter som deltok i en virtuell gruppe via videokonferanse på PC hjemmefra. Pasientene var svært fornøyde med dette tilbudet. Grupper på lik linje med enkeltkonsultasjoner bør likestilles, uavhengig av oppmøte eller videokonsultasjon.

Det er merkostnader ved videokonsultasjoner knyttet til teknisk og praktisk merarbeid (installasjon av programvare, desinfeksjon av utstyr, testing i forkant, utlån av utstyr). Det bør derfor opprettes en «oppstarttakst» og en «utstyrs-/utlånstakst» som finansierer merarbeidet.

Ambulante team

Ambulante team er behandlerteam som arbeider utenfor sykehusene. Ambulante tjenester er for lavt vektet til å fremme lik tilgang til tjenester uavhengig av hvor pasienten bor. Det bør vurderes økt og differensiert refusjon som f.eks. tar hensyn til refusjon for reisevei, opphold og graden av tverrfaglighet i teamet. Det bør også vurderes refusjonsordning for ambulant virksomhet til pasienter som ligger i annet sykehus.

Helsepersonellnøytralt

Om en konsultasjon utløser refusjon bør ikke ta utgangspunkt i om helsepersonell er autorisert, men begrunnes i at det utføres helsehjelp. Det er viktig at polikliniske konsultasjoner som kan utføres like godt eller bedre ved bruk av annet helsepersonell, gir refusjon.


Dette innlegget ble publisert i Dagens Medisin 25. april 2019