Brukerutvalg

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus skal sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt i pasientens helsetjeneste.

Brukerutvalget består av ​tidligere pasienter og pårørende som representerer forskjellige pasient- og pårørendeorganisasjoner. Medlemmene blir oppnevnt av styret ved Sunnaas sykehus for en periode på 2 år av gangen, og kan sitte i maksimalt tre perioder.

Utvalget fungerer som et uavhengig organ i sykehuset og deltar ved sykehusets styremøter. Brukerutvalget velger selv hva de vil sette søkelys på ut ifra hva de ser som behov, og etter innspill fra pasienter, brukere og pårørende.

 

Se film om brukerutvalget på YouTube

Video about the User Committee on YouTube

Brukerutvalgets rolle

Retningslinje for brukerutvalget (pdf) Felles retningslinjer tilpasset Helse Sør-Øst

Brukerutvalgets rolle er å være pasientenes, brukerens og de pårørendes stemme innad i sykehuset, og vi skal:

 
 • Medvirke i råd og utvalg som angår tilbudet til pasienter, brukere og pårørende.
 • Følge sykehusets årshjul (årsplan) og bidra i målarbeid og strategiarbeid.
 • Fremme saker som har betydning for pasienter, brukere og pårørende.
 • Lage eget årshjul for brukerutvalget.
 • Møte på sykehusets styremøter.
 • Delta på konferanser og kurs, og planlegge og gjennomføre arrangementer som er relevante for brukergruppene.
 • Samarbeide med andre brukerorganisasjoner, brukerutvalg og brukerrepresentanter.
 • Holde kontakt med pasient- og brukerombudet.
 • Evaluere oss selv minst en gang pr år.

Om brukermedvirkning på Sunnaas sykehus

Dine rettigheter som pasient eller bruker

Deltakelse i råd og utvalg

En viktig del av brukerutvalgets arbeidsoppgaver er å bidra med brukerkompetanse i prosjekt, råd og utvalg i form av deltakelse i arbeids- og styringsgrupper. Ved Sunnaas sykehus deltar brukerutvalget i følgende fora:

 • Brukerrådet til Regional koordinerende enhet (RKE)
 • Aker helsearena (brukernes samarbeidsutvalg)
 • Mat- og renholdsleverandører på sykehuset
 • «Økonomisjef» i BU i samarbeid med
  repr. fra økonomi- og analyseenheten
 • Sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg (SKPU)
 • Klinisk etisk komité (KEK)
 • Pasientallmøter
 • Styremøter
 • Deltakelse på den årlige rehabiliteringskonferansen
 • Møte i regi av Helse Sør-Øst RHF for ledere, nestledere og sekretærer i foretakenes brukerutvalg

Brukerutvalgets deltakelse i plan- og prosjektarbeid vil variere etter behov.

Medlemmer

Medlemmene kommer fra de to store sammenslutningene av pasientorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Dagens brukerutvalg ved Sunnaas sykehus HF ble oppnevnt av foretaksstyret i desember 2021 og mandatperioden for dagens medlemmer er fra 1. januar 2022 til 31. desember 2023. Brukerrepresentanters funksjonstid kan forlenges for i alt tre perioder.​

Portrettbilde av Øyvind Gerhardsen
Øyvind Gerhardsen
leder
T: 993 99 346
Landsforeningen for slagrammede og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).
Representerer brukerutvalget i Regional koordinerende enhet (RKE) og i brukernes samarbeidsutvalg på Aker helsearena.

Portrettbilde av Ingrid Njerve
Ingrid Rebecca Njerve
nestleder
T: 958 33 825
Landsforeningen for ryggmargsskade (LARS) og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Portrettbilde av Emilie Duane Nordskog
Emilie Duane Nordskog
T: 416 50 845
Personskadeforbundet LTN og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).
Representerer brukerutvalget i allmøter for ansatte.

Portrettbilde av Jenny-Irene Holte
Jenny-Irene Holte
T: 986 72 547
Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).
Representerer brukerutvalget i brukernes samarbeidsutvalg på Aker helsearena og sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg (SKPU).


Portrettbilde av Sadia Jabeen Iqbal
Sadia Jabeen Iqbal
T: 482 41 594
Polioforeningen og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Marianne Graham Hjelmen
T: 926 52 673
Landsforeningen for ryggmargsskade (LARS) 

Martin Skolbekken​
T: 976 77 102

Kirsten Sæther
samhandlingssjef
representant fra foretaksledelsen
Sunnaas sykehus

Ann-Sissel Pettersen
spesialrådgiver
koordinator for brukerutvalget
Sunnaas sykehus

Kontakt

Kontakt med brukerutvalget gjøres til hvert enkelt medlem.

Medlemmene i brukerutvalget utfører sitt verv som uavhengig representant ved siden av andre sivile oppgaver og at det derfor kan ta noe tid innen du mottar svar/tilbakemelding.

Møtereferater 2023​

​​

Møtereferater 2022

Møtereferater 2021

Møtereferater 2020

Fant du det du lette etter?