Brukerutvalg

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus skal sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt i pasientens helsetjeneste.

Gruppebilde av brukerutvalget ved Sunnaas sykehus

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus 2020-2021

Utvalget består av syv representanter fra pasient- og pårørendeorganisasjoner. Disse oppnevnes av styret ved Sunnaas sykehus for en toårig mandatperiode.

Brukerutvalget er et uavhengig organ og medvirker på et overordnet strategisk nivå i helseforetaket.

Mandat og retningslinjer

Retningslinje for brukerutvalget (pdf) Felles retningslinjer tilpasset Helse Sør-Øst

Brukerutvalget skal bidra til å oppnå

 • helsetjenester av god kvalitet uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonsnedsettelse
 • god samhandling, og gode helthetlige pasientforløp
 • god medvirkning fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner
 • samarbeid mellom brukerutvalg

Brukerutvalget skal være

 • et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet
 • et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetaket har
 • et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner

Brukerutvalgets oppgaver er å

 • følge med på helseforetakets årshjul og bidra i mål- og strategiarbeid, hovedprosesser, forbedrings- og omstillingsprosesser og i øvrige faglige prosjekter og delta/medvirke/bidra i råd og utvalg i alle saker som angår tjenestetilbudet
 • fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende
 • lage årsrapport om egen virksomhet
 • avgi høringsuttalelser til relevante planer og utredninger
 • møte på helseforetakets styremøter
 • etter invitasjon, foreslå brukerrepresentanter fra brukerutvalg eller organisasjoner til plan og prosjektarbeid, råd og utvalg
 • etter nærmere behov og avtale, arrangere og/eller delta på relevante konferanser og kurs
 • ved behov, samarbeide med andre brukerutvalg, og brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter i kommunene
 • ha kontakt med bruker- og pasientombud i opptaksområdet, og bidra til at helseforetaket følger opp deres årsrapporter
 • evaluere egen virksomhet minst en gang i løpet av funksjonsperioden
 • sette opp årlig møteplan i samarbeid med administrasjonen

Om brukermedvirkning på Sunnaas sykehus

Dine rettigheter som pasient eller bruker

Deltakelse i prosjekter, råd og utvalg

En viktig del av brukerutvalgets arbeidsoppgaver er å bidra med brukerkompetanse i prosjekt, råd og utvalg i form av deltakelse i arbeids- og styringsgrupper. Ved Sunnaas sykehus deltar brukerutvalget i følgende fora:

 • Brukerrådet til Regional koordinerende enhet (RKE)
 • Aker helsearena (brukernes samarbeidsutvalg)
 • Sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg (SKPU)
 • Klinisk etisk komité (KEK)
 • Innovasjonsteamet
 • Pasientallmøter
 • Pasientsikkerhetsvisitter
 • Styremøter/-seminarer
 • Byggherregruppen for byggetrinn 3
 • Økonomi- og budsjettrapportering
 • Ad hoc prosjektgrupper
 • Kontraktsmøter med leverandør av mattilbudet på sykehuset 

Medlemmer

Medlemmene kommer fra de to store sammenslutningene av pasientorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Dagens brukerutvalg ved Sunnaas sykehus HF ble oppnevnt av foretaksstyret i desember 2019 og mandatperioden for dagens medlemmer utløper 1. desember 2021. Brukerrepresentanters funksjonstid kan forlenges for i alt tre perioder.

Portrettfoto av Anne Beate Budalen
Anne Beate Budalen
Leder
T: 480 26 714
LHL hjerneslag, Østfold og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).
Representerer brukerutvalget i klinisk etisk komite (KEK).

Portrettbilde av Øyvind Gerhardsen
Øyvind Gerhardsen
Nestleder
T: 993 99 346
Landsforeningen for slagrammede og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).
Representerer brukerutvalget i Regional koordinerende enhet (RKE) og i brukernes samarbeidsutvalg på Aker helsearena.

Portrettbilde av Knut Helge Stoflor
Knut Helge Storflor
T: 480 58 728
Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).
Representerer brukerutvalget i kontraktsmøte tjenesteavtale mat og -renhold og pasientallmøter på enkelte avdelinger.

Portrettbilde av Emilie Duane Nordskog
Emilie Duane Nordskog
T: 416 50 845
Personskadeforbundet LTN og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).
Representerer brukerutvalget i allmøter for ansatte.

Portrettbildse av Helle Campbell
Helle Campbell
T: 907 91 863
Polioforeningen og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).
Representerer brukerutvalget i regional koordinerende enhet (RKE).

Portrettbildse av Terje Erlandsen
Terje Erlandsen
T: 959 15 604
Foreningen for muskelsyke og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).
Representerer brukerutvalget i prosjektgruppe for nytt byggetrinn.

Portrettbilde av Jenny-Irene Holte
Jenny-Irene Holte
T: 986 72 547
Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).
Representerer brukerutvalget i brukernes samarbeidsutvalg på Aker helsearena og sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg (SKPU).

Marianne Jørstad
HR-direktør
representant fra foretaksledelsen
Sunnaas sykehus

Liv Heyerdahl
enhetsleder sekretariat
sekretær for brukerutvalget
Sunnaas sykehus

Kontakt

Kontakt med brukerutvalget gjøres til hvert enkelt medlem.
Medlemmene i brukerutvalget utfører sitt verv som uavhengig representant ved siden av andre sivile oppgaver og at det derfor kan ta noe tid innen du mottar svar/tilbakemelding.

Møtereferater 2020

Møtereferater 2019

Møtereferater 2018

Fant du det du lette etter?