Brukerutvalg

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus skal sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt i pasientens helsetjeneste.

Brukerutvalget består av syv tidligere pasienter og pårørende som representerer forskjellige pasientorganisasjoner og pårørendeorganisasjoner. Medlemmene blir oppnevnt av styret ved Sunnaas sykehus for en periode på 2 år av gangen, og kan sitte i maksimalt tre perioder.

Utvalget fungerer som et uavhengig organ i sykehuset og deltar ved sykehusets styremøter. Brukerutvalget velger selv hva de vil sette søkelys på ut ifra hva de ser som behov, og etter innspill fra pasienter, brukere og pårørende.

 

Se film om brukerutvalget på YouTube

Video about the User Committee on YouTube

Brukerutvalgets rolle

Retningslinje for brukerutvalget (pdf) Felles retningslinjer tilpasset Helse Sør-Øst

Brukerutvalgets rolle er å være pasientenes, brukerens og de pårørendes stemme innad i sykehuset.


 
 • Medvirke i råd og utvalg som angår tilbudet til pasienter, brukere og pårørende.
 • Følge sykehusets årshjul(årsplan) og bidra i målarbeid og strategiarbeid.
 • Fremme saker som har betydning for pasienter, brukere og pårørende.
 • Lage eget årshjul for brukerutvalget.
 • Møte på sykehusets styremøter.
 • Delta på konferanser og kurs, og arrangere arrangementer som er relevante.
 • Samarbeide med andre brukerorganisasjoner, brukerutvalg og brukerrepresentanter
 • Holde kontakt med pasient- og brukerombudet
 • Evaluere oss selv minst en gang pr år

Om brukermedvirkning på Sunnaas sykehus

Dine rettigheter som pasient eller bruker

Deltakelse i råd og utvalg

En viktig del av brukerutvalgets arbeidsoppgaver er å bidra med brukerkompetanse i prosjekt, råd og utvalg i form av deltakelse i arbeids- og styringsgrupper. Ved Sunnaas sykehus deltar brukerutvalget i følgende fora:

 • Brukerrådet til Regional koordinerende enhet (RKE)
 • Aker helsearena (brukernes samarbeidsutvalg)
 • Mat- og renholdsleverandører på sykehuset
 • «Økonomisjef» i BU i samarbeid med
  repr. fra økonomi- og analyseenheten
 • Sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg (SKPU)
 • Klinisk etisk komité (KEK)
 • Pasientallmøter
 • Styremøter
 • Deltakelse på den årlige rehabiliteringskonferansen
 • Møte i regi av Helse Sør-Øst RHF for ledere, nestledere og sekretærer i foretakenes brukerutvalg

Brukerutvalgets deltakelse i plan- og prosjektarbeid vil variere etter behov.

Medlemmer

Medlemmene kommer fra de to store sammenslutningene av pasientorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Dagens brukerutvalg ved Sunnaas sykehus HF ble oppnevnt av foretaksstyret i desember 2019 og mandatperioden for dagens medlemmer utløper 1. desember 2021. Brukerrepresentanters funksjonstid kan forlenges for i alt tre perioder.

Gruppebilde av brukerutvalget ved Sunnaas sykehus

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus 2020-2021

Portrettfoto av Anne Beate Budalen
Anne Beate Budalen
Leder
T: 480 26 714
LHL hjerneslag, Østfold og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).
Representerer brukerutvalget i klinisk etisk komite (KEK).

Portrettbilde av Øyvind Gerhardsen
Øyvind Gerhardsen
Nestleder
T: 993 99 346
Landsforeningen for slagrammede og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).
Representerer brukerutvalget i Regional koordinerende enhet (RKE) og i brukernes samarbeidsutvalg på Aker helsearena.

Portrettbilde av Knut Helge Stoflor
Knut Helge Storflor
T: 480 58 728
Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).
Representerer brukerutvalget i kontraktsmøte tjenesteavtale mat og -renhold og pasientallmøter på enkelte avdelinger.

Portrettbilde av Emilie Duane Nordskog
Emilie Duane Nordskog
T: 416 50 845
Personskadeforbundet LTN og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).
Representerer brukerutvalget i allmøter for ansatte.

Portrettbildse av Helle Campbell
Helle Campbell
T: 907 91 863
Polioforeningen og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).
Representerer brukerutvalget i regional koordinerende enhet (RKE).

Portrettbildse av Terje Erlandsen
Terje Erlandsen
T: 959 15 604
Foreningen for muskelsyke og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).
Representerer brukerutvalget i prosjektgruppe for nytt byggetrinn.

Portrettbilde av Jenny-Irene Holte
Jenny-Irene Holte
T: 986 72 547
Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).
Representerer brukerutvalget i brukernes samarbeidsutvalg på Aker helsearena og sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg (SKPU).

Margrete Halvorsen
kommunikasjonsdirektør
representant fra foretaksledelsen
Sunnaas sykehus

Liv Heyerdahl
enhetsleder sekretariat
sekretær for brukerutvalget
Sunnaas sykehus

Kontakt

Kontakt med brukerutvalget gjøres til hvert enkelt medlem.
Medlemmene i brukerutvalget utfører sitt verv som uavhengig representant ved siden av andre sivile oppgaver og at det derfor kan ta noe tid innen du mottar svar/tilbakemelding.

Møtereferater 2021

Møtereferater 2020

Møtereferater 2019

Fant du det du lette etter?