Brukerutvalg

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus skal sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt i pasientens helsetjeneste.

Utvalget består av syv representanter fra pasient- og pårørendeorganisasjoner. Disse oppnevnes av styret ved Sunnaas sykehus for en toårig mandatperiode.

Brukerutvalget er et uavhengig organ og medvirker på et overordnet strategisk nivå i helseforetaket.

Mandat og retningslinjer

Retningslinje for brukerutvalget (pdf) Felles retningslinjer tilpasset Helse Sør-Øst

Brukerutvalget skal bidra til å oppnå

 • helsetjenester av god kvalitet uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonsnedsettelse
 • god samhandling, og gode helthetlige pasientforløp
 • god medvirkning fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner
 • samarbeid mellom brukerutvalg

Brukerutvalget skal være

 • et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet
 • et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetaket har
 • et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner

Brukerutvalgets oppgaver er å

 • følge med på helseforetakets årshjul og bidra i mål- og strategiarbeid, hovedprosesser, forbedrings- og omstillingsprosesser og i øvrige faglige prosjekter og delta/medvirke/bidra i råd og utvalg i alle saker som angår tjenestetilbudet
 • fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende
 • lage årsrapport om egen virksomhet
 • avgi høringsuttalelser til relevante planer og utredninger
 • møte på helseforetakets styremøter
 • etter invitasjon, foreslå brukerrepresentanter fra brukerutvalg eller organisasjoner til plan og prosjektarbeid, råd og utvalg
 • etter nærmere behov og avtale, arrangere og/eller delta på relevante konferanser og kurs
 • ved behov, samarbeide med andre brukerutvalg, og brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter i kommunene
 • ha kontakt med bruker- og pasientombud i opptaksområdet, og bidra til at helseforetaket følger opp deres årsrapporter
 • evaluere egen virksomhet minst en gang i løpet av funksjonsperioden
 • sette opp årlig møteplan i samarbeid med administrasjonen

Om brukermedvirkning på Sunnaas sykehus

Dine rettigheter som pasient eller bruker

Deltakelse i prosjekter, råd og utvalg

En viktig del av brukerutvalgets arbeidsoppgaver er å bidra med brukerkompetanse i prosjekt, råd og utvalg i form av deltakelse i arbeids- og styringsgrupper. Ved Sunnaas sykehus deltar brukerutvalget i følgende fora:

 • Brukerrådet til Regional koordinerende enhet (RKE)
 • Aker helsearena (brukernes samarbeidsutvalg)
 • Sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg (SKPU)
 • Klinisk etisk komité (KEK)
 • Innovasjonsteamet
 • Pasientallmøter
 • Pasientsikkerhetsvisitter
 • Styremøter/-seminarer
 • Byggherregruppen for byggetrinn 3
 • Økonomi- og budsjettrapportering
 • Ad hoc prosjektgrupper
 • Kontraktsmøter med leverandør av mattilbudet på sykehuset 

Medlemmer

Medlemmene kommer fra de to store sammenslutningene av pasientorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Dagens brukerutvalg ved Sunnaas sykehus HF ble oppnevnt av foretaksstyret i november 2017 og mandatperioden for dagens medlemmer utløper 1. desember 2019. Brukerrepresentanters funksjonstid kan forlenges for i alt 3 perioder.

Leder av brukerutvalget Øystein Ultvedt

Øystein Ultvedt
T: 416 60 489
leder

FFO og CP-foreningen, avd. Oslo og Akershus
Pårørenderepresentant i styret og representerer brukerutvalget i

 • møter med foretaksledelsen (FTL-møter)
 • faste møter med FTL og brukerutvalget
 • byggherregruppen for nytt bygg
 • innovasjonsteamet

Nestelder brukerutvalget Pernille Villekjær
Pernille Villekjær
T: 412 08 567
nestleder

FFO og Personskadeforbundet LTN
Representerer brukerutvalget i

 • sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget
 • møter med foretaksledelsen (FTL-møter)

Medlem av brukerutvalget Snefrid Bergum

Snefrid Bergum
T: 473 48 595

SAFO og Landsforeningen for polioskadde
Representerer brukerutvalget i brukernes samarbeidsutvalg på Aker helsearena.

Medlem av brukerutvalget Knut Helge Storflor

Knut Helge Storflor
T: 480 58 728

SAFO og Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS)
Representerer brukerutvalget i

 • kontraktsmøte tjenesteavtale mat og -renhold
 • allmøter på enkelte avdelinger

Medlem av brukerutvalget Rebecca Tvedt Skarberg

Rebecca Tvedt Skarberg
T: 905 88 710
FFO og Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
Representerer brukerutvalget i

 • brukerråd i Regional koordinerende enhet (RKE)
 • brukernes samarbeidsutvalg på Aker helsearena

Medlem av brukerutvalget Øyvind Gerhardsen
Øyvind Gerhardsen
T: 993 99 346
SAFO og Landsforeningen for slagrammede
Representerer brukerutvalget i brukerråd i Regional koordinerende enhet (RKE).

Medlem av brukerutvalget Anne Beate Budalen
Anne Beate Budalen

T: 480 26 714 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og LHL hjerneslag, Østfold

 • pårørenderepresentant i utvalget
 • representerer brukerutvalget i klinisk etisk komite

Kathi Sørvig
representant fra foretaksledelsen
Sunnaas sykehus

Liv Heyerdahl
sekretær for brukerutvalget
Sunnaas sykehus

Kontakt

Kontakt med brukerutvalget gjøres til hvert enkelt medlem.
Medlemmene i brukerutvalget utfører sitt verv som uavhengig representant ved siden av andre sivile oppgaver og at det derfor kan ta noe tid innen du mottar svar/tilbakemelding.

Møtereferater 2019

Møtereferater 2018

Møtereferater 2017

Referat brukerutvalget 2017-12-15.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-12-15.pdfReferat brukerutvalget 2017-12-15.pdf
Referat brukerutvalget 2017-11-17.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-11-17.pdfReferat brukerutvalget 2017-11-17.pdf
Referat brukerutvalget 2017-09-22.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-09-22.pdfReferat brukerutvalget 2017-09-22.pdf
Referat brukerutvalget 2017-06-16.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-06-16.pdfReferat brukerutvalget 2017-06-16.pdf
Referat brukerutvalget 2017-04-26.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-04-26.pdfReferat brukerutvalget 2017-04-26.pdf
Referat brukerutvalget 2017-04-21.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-04-21.pdfReferat brukerutvalget 2017-04-21.pdf
Referat brukerutvalget 2017-03-23.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-03-23.pdfReferat brukerutvalget 2017-03-23.pdf
Referat brukerutvalget 2017-02-10.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-02-10.pdfReferat brukerutvalget 2017-02-10.pdf

Fant du det du lette etter?