Henvisningspraksis og statistikk over rehabilitering etter covid-19

Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst rettighetsvurderer alle henvisninger til rehabilitering, inkludert covid-19 rehabilitering, fra primærhelsetjenesten til private rehabiliteringsinstitusjoner.

​På nettsidene til Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst (RKE) finner du nå en oversikt over antall nye henvisninger til covid-19 rehabilitering, hvor mange pasienter som fikk innvilget rett til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, avslagsprosent og pasientenes geografiske tilhørighet. Tallene oppdateres månedlig

RKE/henvisningspraksis/covid-19

Om RKE

Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst har oversikt over, og gir informasjon om offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion sør-øst.

RKE rettighetsvurderer alle henvisninger fra primærhelsetjenesten til private rehabiliteringsinstitusjoner. Dette gjelder til de institusjonene som ikke har formell vurderingskompetanse, som har avtale med det regionale helseforetaket eller er en godkjent leverandør av HELFO under ordningen fritt behandlingsvalg (FBV-leverandør) innenfor rehabiliteringsfeltet. RKE drives av Sunnaas sykehus HF på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF.

Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst