HELSENORGE

Henvisningsmottak ved Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus har et felles henvisningsmottak - Regional vurderingsenhet - som mottar henvisninger til sykehuset og som vurderer henvisninger fra primærhelsetjenesten til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket i Helse Sør-Øst.

Henvisning til rehabilitering ved Sunnaas sykehus 

​​​Sykehus, fastlege eller spesialist kan henvise deg til rehabilitering. Henvisningen skal inneholde beskrivelser av områdene i sjekklisten under.

Sjekkliste fo​​​​r he​nvisning

 1. ​​Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. ​Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  Hvilkeken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges. 

Innhold i henvisningen

Vi anbefaler at du – som pasient og som henviser - ser denne informasjonsfilmen, slik at du sikrer rett informasjon i din henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

 

Se også Helsedirektoratets henvisningsveileder

Henvisning til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Regional vurderingsenhet vurderer alle henvisninger fra primærhelsetjenesten til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket i Helse Sør-Øst. Regional vurderingsenhet er en del av Regional koordinerende enhet ved Sunnaas sykehus.

Rutiner for henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner er forskjellig, avhengig av hvem som henviser og hvor det skal henvises til.

Du finner informasjon om de ulike henvisningsrutinene, hva henvisningen skal inneholde og hvordan sende elektronisk henvisning på nettsiden til Regional koordinerende enhet (RKE).

Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus

Elektronisk henvisning

Henvisninger til Sunnaas sykehus skal sendes elektronisk via adresseregisteret i Norsk Helsenett. Alle henvisninger til sykehuset uavhengig av hvilken avdeling det søkes til skal sendes til Fysikalsk medisin og rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) i adresseregisteret.

Til adresseregisteret

Dersom det ikke er mulighet for å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes på papir til:

Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Om elektronisk henvisning til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Spørsmål om ventetid

Spørsmål vedrørende ventetid og når pasienter kan forvente innleggelse ved Sunnaas sykehus, rettes til inntakskoordinator ved den aktuelle avdelingen. Ring sentralbord 66 96 90 00 for å komme i kontakt med riktig inntakskoordinator.


Fant du det du lette etter?