Henvisning til Sunnaas sykehus

Henvisningsmottak

Sunnaas sykehus har ett felles sentralt henvisningsmottak.  Her tar vi  imot alle henvisninger til Sunnaas sykehus, enten henvisningen sendes elektronisk eller med vanlig post.

Henvisningene registreres fortløpende, og blir sendt videre til rette avdeling  for vurdering.

Bruk elektronisk henvisning hvis du har mulighet til det.

Henviser finner adressen for elektronisk henvisning i adresseregisteret i eget journalsystem.

Henvisning på papir sendes:

Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Innhold i henvisningen

I omtalene av våre rehabiliteringstilbud kan du finne mer informasjon om henvisning og en sjekkliste. Samme liste er gjengitt nedenfor.

Undersøkelser og behandlinger fra A til Å

Sjekkliste for henvisning

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, evt navn på foresatte.
 2. Legens navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 5. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 6. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 7. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL).
 8. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?
  Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 9. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  Hvilken effekt hadde tiltakene?
  Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 10. Har pasienten en individuell plan?
 11. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 12. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig / privat) for samme tilstand/diagnose?
  Dersom ja:
 13. Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?

 • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?

Epikrise fra siste opphold vedlegges

Elektronisk henvisning

Henvisninger til Sunnaas sykehus HF kan sendes elektronisk og pr post.

Sunnaas har ett felles henvisningsmottak som behandler søknader til sykehuset og henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor Helse Sør-Øst.

For henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner, se Regional koordinerende enhet eller ring Informasjonstelefonen for ReHabilitering - 800 300 61.

Henvisning til Sunnaas sykehus kan sendes av lege, f.eks. fastlege eller fra sykehusavdeling.
Henvisningen kan gjerne være basert på malen ”Den gode henvisning”. Uavhengig av om denne malen brukes, må det redegjøres for følgende sentrale punkter:

 • Problemstilling/mål som ønskes oppnådd
 • Beskrivelse av motorisk og kognitiv funksjon, funksjonsnivå i daglige aktiviteter og beskrivelse av hjelpebehov.
 • Henvisningen må inneholde navn, adresse og telefonnummer på henvisende lege.
 • Epikriser/legenotater og utfyllende dokumentasjon må legges ved, f.eks. radiologiske undersøkelser, vurderinger ved spesialister, fagrapporter fra sykepleier, fysio-, ergoterapeut, logoped, psykolog mm.
 • Der det finnes epikriser/notater/rapporter fra andre rehabiliteringsinstitusjoner, må disse alltid vedlegges.
 • For enkelte akuttavdelinger ved sykehus hvor det er etablert direkte behandlingslinje med Sunnaas sykehus HF, gjelder egne rutiner.

Spørsmål vedrørende ventetid og når pasienter kan forvente innleggelse, rettes til inntakskoordinator ved den aktuelle avdelingen. Ring sentralbord 66 96 90 00 for å komme i kontakt med riktig inntakskoordinator.

Henvisninger på papir sendes

Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Fastleger og andre henvisere må være knyttet til Norsk Helsenett for å kunne sende henvisning elektronisk. Ved elektronisk henvisning skal retningslinjer for slike meldinger følges (www.nhn.no).

For oppkopling til elektroniske henvisninger, må det tas kontakt med den enkeltes IKT-leverandør og eventuelt Sykehuspartner.

​Om henvisning til spesialisthelstjenesten

Sykehuset er avhengig av at henvisningene er fullstendige og gir korrekt informasjon, for at vi skal kunne prioritere riktig og holde fristene sykehuset er pålagt. Bruk gjerne sjekklista ovenfor, dette er opplysninger som må med.

Sunnaas sykehus mottar henvisninger elektronisk og på papir.

Mange av de administrative opplysningene kommer automatisk med dersom du som henviser bruker den integrerte henvisningsmalen i din elektroniske pasientjournal.

Se også Helsedirektoratets henvisningsveileder

Fant du det du lette etter?