Digital samhandling

Elektronisk henvisning

Henvisninger til Sunnaas sykehus HF kan sendes elektronisk og pr post.

Sunnaas har ett felles henvisningsmottak som behandler søknader til sykehuset og henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor Helse Sør-Øst.

For henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner, se Regional koordinerende enhet eller ring Informasjonstelefonen for ReHabilitering - 800 300 61.

Henvisning til Sunnaas sykehus kan sendes av lege, f.eks. fastlege eller fra sykehusavdeling.
Henvisningen kan gjerne være basert på malen ”Den gode henvisning”. Uavhengig av om denne malen brukes, må det redegjøres for følgende sentrale punkter:

 • Problemstilling/mål som ønskes oppnådd
 • Beskrivelse av motorisk og kognitiv funksjon, funksjonsnivå i daglige aktiviteter og beskrivelse av hjelpebehov.
 • Henvisningen må inneholde navn, adresse og telefonnummer på henvisende lege.
 • Epikriser/legenotater og utfyllende dokumentasjon må legges ved, f.eks. radiologiske undersøkelser, vurderinger ved spesialister, fagrapporter fra sykepleier, fysio-, ergoterapeut, logoped, psykolog mm.
 • Der det finnes epikriser/notater/rapporter fra andre rehabiliteringsinstitusjoner, må disse alltid vedlegges.
 • For enkelte akuttavdelinger ved sykehus hvor det er etablert direkte behandlingslinje med Sunnaas sykehus HF, gjelder egne rutiner.

Informasjon om generelle spørsmål om rehabiliteringstilbudene ved Sunnaas sykehus finnes på våre nettsider eller du kan kontakte Servicetelefonen 66 96 96 96 (åpen alle hverdager mellom kl.10 og 14).

Spørsmål vedrørende ventetid og når pasienter kan forvente innleggelse, rettes til inntakskoordinator ved den aktuell seksjonen:

 • Seksjon for hjerneskader: 901 10 438
 • Seksjon for ryggmargsskader, multitraume og nevrologi: 66 69 92 64
 • Seksjon for poliklinikk, vurdering og oppfølging: 66 96 93 93

Henvisninger på papir sendes

Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1450 Nesoddtangen

Fastleger og andre henvisere må være knyttet til Norsk Helsenett for å kunne sende henvisning elektronisk. Ved elektronisk henvisning skal retningslinjer for slike meldinger følges (www.nhn.no).

For oppkopling til elektroniske henvisninger, må det tas kontakt med den enkeltes IKT-leverandør og eventuelt Sykehuspartner.

Elektronisk epikrise

Sunnaas sykehus sender ut elektroniske epikriser. Meldingen benyttes for elektronisk overføring av epikriser fra medisinsk tjenesteyter til henvisende instans og andre helsepersonell som har behov for disse opplysningene.

Malen ”den gode epikrisen” (KITH-standard) er nasjonal standard mal med godkjent medisinfaglig innhold.
I tillegg sender sykehuset epikriser på papir til de samarbeidspartnere som ikke er tilknyttet Norsk helsenett.

Pleie og omsorgsmeldinger

Sunnaas sykehus har tatt i bruk elektroniske meldinger (PLO) mellom sykehus og kommuner ved ut- og innskrivning av pasienter. Hensikten er at meldingene skal brukes etter endt sykehusopphold når man har behov for kommunale tjenester.

PLO-meldinger består av

Logistikkmeldinger

 • Melding om innlagt pasient
 • Melding om utskrivningsklar pasient
 • Avmelding av utskrivningsklare pasienter
 • Utskrevet pasient

Fagmeldinger

 • Innleggelsesrapport
 • Helseopplysning ved søknad
 • Utskrivningsrapport

Dialogmeldinger

 • Forespørsel og svar på forespørsel
 • Avviksmeldinger

Dialogmeldingene kan benyttes for å ivareta kommunikasjonsbehovet, og fungerer som en ”sikker e-postkommunikasjon” fra EPJ-systemet, der all bruk blir registrert og arkivert, og mottatte forespørsler, svar og notat vil varsles på riktig måte i EPJ.

Sunnaas Sykehus HF tar i bruk disse meldingene fortløpende til alle samarbeidskommuner som er koblet på Norsk helsenett (www.nhn.no) og har tatt i bruk tekniske løsninger for å kunne kommunisere elektronisk.
Kommunikasjonene skal skje over Norsk helsenett og partene er gjensidig forpliktet til å benytte nasjonale standardiserte meldingstyper på anbefalte versjoner, samt å følge norm for informasjonssikkerhet (KITH-standard).

Videokonferanse og telemedisin

​Sunnaas sykehus har gjennom mange år benyttet videokonferanse aktivt til samhandling med pasienter og samarbeidspartnere i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Videokonferanse benyttes blant annet til

 • samarbeidsmøter (planlegge innleggelse og utskrivelse m.m.)
 • konsultasjoner via lokalt studio
 • konsultasjoner via pc-basert videokonferanse hjemme hos pasienten (for enkelte pasientgrupper)
 • undervisning / veiledning
 • tolk
 • Samarbeid med ulike aktører i inn- og utland

Sunnaas sykehus kan hjelpe til med å finne lokalt studio eller en teknisk løsning for videokonferanse. Vi har muligheten for å koble opp flere aktører samtidig på videokonferanse.

Tilbakemeldingene fra pasienter som har prøvd denne formen for konsultasjon er svært gode.

 • Opplevelsen av kvaliteten på konsultasjonen er like god som ved et fysisk oppmøte
 • Pasientene sparer mye tid og krefter
 • Pasientene opplever større medvirkning i rehabiliteringsprosessen
 • Det er lettere å få samlet alle aktørene som skal delta i rehabiliteringsprosessen når de kan være geografisk atskilt
 • Informasjonsoverføringen og koordineringen mellom aktørene blir bedre

De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Videokonferanseutstyret har en kryptert linje som ivaretar sikkerheten på dette området.

Har du spørsmål om bruk av videokonferanse, kontakt Hilde Sørli.

Les mer om telemedisin - konsultasjon på videokonferanse

Sikker e-post

Tradisjonell e-post er ikke tillatt i kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter. Sunnaas sykehus HF benytter et system for sikker e-post - MinJournal - på poliklinikken. Pasienten logger seg inn med bankbrikke, og kan da sende e-post, vedlegg og bilder til helsepersonell ved poliklinikken. Systemet er også i utprøving på noen utvalgte team på sykehuset.

Les mer om MinJournal

Nasjonale e-helsetjenester

Ehelse.no, en samlet inngangsport og informasjonskanal som skal understøtte utviklingen innen e-helse i Norge.Besøk ehelse.no

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelig både for innbygger og helsepersonell.

Les mer om kjernejournal

Helsenorge.no er en veiviser for befolkningen til tjenester og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren.

Besøk helsenorge.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.