Digital samhandling

Elektronisk epikrise

Sunnaas sykehus sender ut elektroniske epikriser. Meldingen benyttes for elektronisk overføring av epikriser fra medisinsk tjenesteyter til henvisende instans og andre helsepersonell som har behov for disse opplysningene.

Malen ”den gode epikrisen” (KITH-standard) er nasjonal standard mal med godkjent medisinfaglig innhold.
I tillegg sender sykehuset epikriser på papir til de samarbeidspartnere som ikke er tilknyttet Norsk helsenett.

Pleie og omsorgsmeldinger

Sunnaas sykehus har tatt i bruk elektroniske meldinger (PLO) mellom sykehus og kommuner ved ut- og innskrivning av pasienter. Hensikten er at meldingene skal brukes etter endt sykehusopphold når man har behov for kommunale tjenester.

PLO-meldinger består av

Logistikkmeldinger

  • Melding om innlagt pasient
  • Melding om utskrivningsklar pasient
  • Avmelding av utskrivningsklare pasienter
  • Utskrevet pasient

Fagmeldinger

  • Innleggelsesrapport
  • Helseopplysning ved søknad
  • Utskrivningsrapport

Dialogmeldinger

  • Forespørsel og svar på forespørsel
  • Avviksmeldinger

Dialogmeldingene kan benyttes for å ivareta kommunikasjonsbehovet, og fungerer som en ”sikker e-postkommunikasjon” fra EPJ-systemet, der all bruk blir registrert og arkivert, og mottatte forespørsler, svar og notat vil varsles på riktig måte i EPJ.

Sunnaas Sykehus HF tar i bruk disse meldingene fortløpende til alle samarbeidskommuner som er koblet på Norsk helsenett (www.nhn.no) og har tatt i bruk tekniske løsninger for å kunne kommunisere elektronisk.
Kommunikasjonene skal skje over Norsk helsenett og partene er gjensidig forpliktet til å benytte nasjonale standardiserte meldingstyper på anbefalte versjoner, samt å følge norm for informasjonssikkerhet (KITH-standard).

Sikker e-post

Tradisjonell e-post er ikke tillatt i kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter. Sunnaas sykehus HF benytter et system for sikker e-post - MinJournal - på poliklinikken. Pasienten logger seg inn med bankbrikke, og kan da sende e-post, vedlegg og bilder til helsepersonell ved poliklinikken. Systemet er også i utprøving på noen utvalgte team på sykehuset.

Les mer om MinJournal

Nasjonale e-helsetjenester

Ehelse.no, en samlet inngangsport og informasjonskanal som skal understøtte utviklingen innen e-helse i Norge.Besøk ehelse.no

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelig både for innbygger og helsepersonell.

Les mer om kjernejournal

Helsenorge.no er en veiviser for befolkningen til tjenester og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren.

Besøk helsenorge.no

Fant du det du lette etter?