Digital samhandling

Elektronisk meldingsutveksling

Elektronisk meldingsutveksling og dialog bidrar til effektiv kommunikasjon på pasientens vegne mellom sykehuset, primærhelsetjenesten og andre helseforetak.

Dette sikres ved bruk av nasjonale, standardiserte meldinger som sendes via Norsk helsenett. Meldingene sendes elektronisk mellom spesialisthelsetjenestens elektroniske pasientjournalsystem og kommunenes elektroniske pasientjournalsystem, og lagres i journalen, både hos avsender og mottaker. Eksempler på meldinger som brukes i dag er henvisning, epikrise, pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) og frittstående dialogmeldinger.

Pleie og omsorgsmeldinger

Sunnaas sykehus bruker elektroniske meldinger (PLO) mellom sykehus og kommuner på inneliggende pasienter, der det er behov for oppfølging med kommunale tjenester etter utskrivelse.

Følgende PLO-meldinger er i bruk ved Sunnaas sykehus:

Logistikkmeldinger

  • Melding om innlagt pasient
  • Utskrevet pasient

Fagmeldinger

  • Innleggelsesrapport
  • Helseopplysning ved søknad
  • Utskrivningsrapport

Dialogmeldinger

  • Forespørsel og svar på forespørsel
  • Avviksmeldinger

Dialogmeldingene kan benyttes for å ivareta kommunikasjonsbehovet, og fungerer som en ”sikker e-postkommunikasjon” fra EPJ-systemet, der all bruk blir registrert og arkivert i journal, og mottatte forespørsler, svar og notat vil varsles på riktig måte i EPJ.

Kommunikasjonene skal skje over Norsk helsenett og partene er gjensidig forpliktet til å benytte nasjonale standardiserte meldingstyper på anbefalte versjoner, samt å følge norm for informasjonssikkerhet (KITH-standard).

Sunnaas sykehus har som mål å bredde elektronisk samhandling med alle kommuner i landet, men prioriterer kommuner på inneliggende pasienter.

Ved spørsmål om elektronisk samhandling, ta kontakt med meldingsansvarlig@sunnaas.no

Sikker e-post

Tradisjonell e-post er ikke tillatt i kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter. Sunnaas sykehus HF benytter et system for sikker e-post - MinJournal - på poliklinikken. Pasienten logger seg inn med bankbrikke, og kan da sende e-post, vedlegg og bilder til helsepersonell ved poliklinikken. Systemet er også i utprøving på noen utvalgte team på sykehuset.

Les mer om MinJournal

Nasjonale e-helsetjenester

Ehelse.no, en samlet inngangsport og informasjonskanal som skal understøtte utviklingen innen e-helse i Norge.Besøk ehelse.no

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelig både for innbygger og helsepersonell.

Les mer om kjernejournal

Helsenorge.no er en veiviser for befolkningen til tjenester og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren.

Besøk helsenorge.no

Fant du det du lette etter?