Samhandling

Samhandling handler om å etablere og utvikle systemer og arbeidsmetoder mellom kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og andre helseinstitusjoner, for å bidra til at pasienter får et helhetlig og koordinert behandlingstilbud.

Henvisningsmottak ved Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus har ett felles henvisningsmottak - Regional vurderingsenhet - som mottar henvisninger til sykehuset og som vurderer henvisninger fra primærhelsetjenesten til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket i Helse Sør-Øst.

Henvisningsrutiner til Sunnaas sykehus og til private rehabiliteringsinstitusjoner

Rehabiliteringstilbud og undersøkelser ved Sunnaas sykehus

Samarbeid med kommuner

Sunnaas sykehus HF har årlig pasienter fra ca. 270 kommuner. De fleste pasientene kommer fra Helse Sør-Øst, men vi tar imot pasienter fra hele landet. For alle primærpasienter starter samarbeidet med kommunene umiddelbart etter innleggelse, hvor teamkoordinator er kontaktperson.

Sunnaas sykehus er hele helseregion sør-øst sitt spesialsykehus innen rehabilitering, og inngår i Oslo sykehusområde, og de samarbeidsavtalene som er inngått mellom Oslo Universitetssykehus HF og bydelene. Sunnaas sykehus deltar i Samarbeidsutvalget som dekker hovedstadsområdet.

De fleste pasientene ved Sunnaas sykehus har behov for kommunale tjenester etter utskrivelse fra sykehuset. Sunnaas sykehus har teamkoordinatorer i alle kliniske avdelinger som har ansvar for å koordinere rehabiliteringstilbudet før, under og etter oppholdet, for å sikre intern samhandling, samhandling med pasient og pårørende og for å bidra til ekstern samhandling og dialog med kommunene.

Internasjonal aktivitet

Sunnaas sykehus har en bred faglig internasjonal aktivitet og har for tiden aktive internasjonale samarbeidsprosjekter i Libanon og Ukraina.

Libanon

Sunnaas sykehus har hatt et langvarig samarbeid med Libanon gjennom Norwegian Aid Committe (NORWAC) hvor det er bygget opp en poliklinikk sør i Libanon for ryggmargskade, og hvor urologi har vært sentralt. Lokalt helsepersonell har fått utdanning, og drifter poliklinikken. NORWAC fortsetter samarbeidet da situasjonen i Libanon er svært ustabil. Sunnaas sykehus har de siste årene hatt pååfølging via videokonferanse, og det er ønskelig med besøk i 2022 med lege og fysioterapeut.

Klinikken er i full drift på tross av utfordringer i dagens Libanon. De satser mye på tverrfaglige hjemmebesøk da det er vanskelig for pasientene med transport til klinikken. I NORVAC sitt budsjettet for 2022-2023 vil det prioriteres å kjøpe en bil som kan brukes til transport av pasienter som bor i Sør-Libanon. Så langt i prosjektet er det kun en av partnerne som har bil, og den er brukt til å frakte palestinske pasienter fra hele Libanon. Libanesere i sør har kommet seg til klinikken på egen hånd. Det kan de ikke lenger da de ikke har penger til bensin og diesel. NORWAC har fortsatt plan om en reise for ledelsen på Sunnaas sykehus, avhengig av situasjonen i Libanon og pandemien.

​Ukraina

Samarbeidet med Ukraina startet i 2018 etter forespørsel fra Helse og Omsorgsdepartementet. Sunnaas sykehus inngår som en av tre parter i helsesamarbeidet Norge – Ukraina. Dette samarbeidet planlegges avsluttet i utgangen av 2022.

Arbeidet fra Sunnaas sykehus har vært gjort i samarbeid med Helseministeriet i Ukraina, og følger to områder, rehabilitering til barn og rehabilitering til pasienter med hjerneslag. I Ukraina som i mange andre Øst-Europeiske land er det en lang tradisjon med passiv behandling som elektrostimulering, massasje og ulike former for bad som kalles som rehabilitering. Fysioterapi og særlig ergoterapi er nye utdanninger.

Ukraina har igangsatt en stor helsereform, som nå etter hvert inkluderer rehabilitering. I 2021 har parlamentet vedtatt lov om rehabilitering som innebærer rett til rehabilitering etter kunnskapsbaserte metoder. De nasjonale prosessene har fått støtte fra WHO, blant annet er det gjort en grundig kartlegging på behovet for satsning på rehabilitering.

Sunnaas sykehus arbeider ut mot sykehusene og de fagpersonene som der skal ta i bruk rehabiliteringsmetoder som er kunnskapsbaserte. Tilnærmingen er å bistå fagpersonene i sykehusene med å vise hvordan Sunnaas sykehus praktiserer moderne rehabilitering. Det er de lokale fagpersonene som finner hvordan det kan omsettes i sine sykehus.

Det nasjonale barnesykehuset Ohmatdyt, har om lag 600 senger. Sykehuset etablerte i høsten 2019 et lite rehabiliteringsteam som jobber ut mot alle sengeavdelingene, og Helseministeriet spurte om Sunnaas sykehus kunne bistå dette teamet. Teamet og nøkkelpersoner fra kliniske avdelinger besøkte Sunnaas sykehus og Oslo universitetssykehus. Det har blitt en stor endring fra passiv behandling til å mobilisere barna tidlig etter medisinsk behandling. Rehabiliteringsteamet har vokst, og har fått nye egna lokaler og utstyr for barnerehabilitering.

Videomøter

​Sunnaas sykehus benytter videokonferanse aktivt til samhandling med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Videokonferanse benyttes blant annet til

  • samarbeidsmøter (planlegge innleggelse og utskrivelse m.m.)
  • konsultasjoner (en-til-en eller tverrfaglige videokonsultasjoner)
  • pårørendesamtaler
  • trenings- og mestringsgrupper
  • undervisning/veiledning
  • tolk
  • samarbeid med ulike aktører i inn- og utland

Tilbakemeldingene fra pasienter som har prøvd denne formen for konsultasjon er svært gode.

De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Videoløsningen har en kryptert linje og foregår i «sanntid» og blir ikke lagret verken på internett eller på våre servere.

Har du spørsmål om bruk av videokonferanse, kontakt Hilde Sørli.

Les mer om videomøter

Digital samhandling

Digitale tjenester og elektronisk samhandling skal gjøre kontakten mellom helse- og omsorgstjenesten og den enkelte innbygger enklere, og bidra til at befolkningen opplever tjenestene som tilgjengelig og helhetlige.

God utnyttelse av mulighetene som følger av informasjonsteknologi er viktig for å oppnå de helsepolitiske målene. Kvaliteten på tjenestene skal bli bedre og arbeidsprosessene mer effektive. Utviklingen av helhetlige IKT-systemer skal sikre at helseopplysninger følger pasienten hele veien og systemene skal ta utgangspunkt i pasientens og tjenestenes behov, samtidig som konfidensialitet og personvern blir ivaretatt.

Digital samhandling på Sunnaas sykehus

Individuell plan og koordinator

Alle pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Du som pasient/bruker har rett til å delta i arbeidet med din individuelle plan, og det skal det legges til rette for, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Individuell plan skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det.

Sunnaas sykehus vil vurdere behovet for Individuell plan, og vil melde dette til aktuell kommune.

Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet samt framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator oppnevnes i forbindelse med individuell plan, men skal også tilbys selv om du som pasient takker nei til individuell plan.

Koordinerende enhet og samhandlingsnettverket

Samhandlingsnettverket ved Sunnaas sykehus ivaretar funksjonen koordinerende enhet. Samhandlingsnettverket består av samhandlingssjefen, teamkoordinatorer fra hver kliniske avdeling ved sykehuset, representanter fra Regional koordinerende enhet (RKE) og fra enhet for teknologi og e-helse ved sykehuset.


Fant du det du lette etter?