Samhandling

Samhandling handler om å etablere og utvikle systemer og arbeidsmetoder mellom kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og andre helseinstitusjoner, for å bidra til at pasienter får et helhetlig og koordinert behandlingstilbud.

Henvisning til Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus har ett felles sentralt henvisningsmottak.  Her tar vi  imot alle henvisninger. Hva skal henvisningen inneholde?

Henvisning til Sunnaas sykehus

Samarbeid med kommuner

Sunnaas sykehus samhandler med ca. 230 kommuner i løpet av et år. De fleste pasientene kommer fra Helse Sør-Øst, men vi tar imot pasienter fra hele landet.

Siden sykehuset ikke har et avgrenset geografisk opptaksområde, benyttes ikke de generelle avtalene mellom sykehus og opptakskommunene.
Det er utviklet avtaler mellom Sunnaas sykehus og sykehusområdene Oslo, Ahus og Østfold. Sunnaas har etablert rutiner for dialog med kommunene for pasienter til primær rehabiliteringsopphold. Samhandlingsrutinene er laget etter en kartlegging og samarbeid med et utvalg kommuner.

Samhandlingsrutiner for utskrivning av pasienter fra Sunnaas til kommuner (pdf)

Internasjonalt samarbeid

Sunnaas sykehus har et bredt faglig internasjonalt samarbeid, og særlig er forskningsavdelingen sentral i dette.

Sunnaas har gjennom mange år vært deltaker i internasjonale bistandsprosjekter.

Det er tre forutsetninger for å inngå i bistandsprosjekter:

 • skal være eksternt finansiert
 • skal være relevant i forhold til Sunnaas sykehus HF sine målgrupper
 • etableres på grunnlag av engasjement blant våre ansatte.

I 2011 er Sunnaas sykehus HF involvert i Palestina og i Kareelen, Russland. Det pågår et arbeid om mulig prosjekt i India.

Videokonferanse og telemedisin

​Sunnaas sykehus har gjennom mange år benyttet videokonferanse aktivt til samhandling med pasienter og samarbeidspartnere i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Videokonferanse benyttes blant annet til

 • samarbeidsmøter (planlegge innleggelse og utskrivelse m.m.)
 • konsultasjoner via lokalt studio
 • konsultasjoner via pc-basert videokonferanse hjemme hos pasienten (for enkelte pasientgrupper)
 • undervisning / veiledning
 • tolk
 • Samarbeid med ulike aktører i inn- og utland

Sunnaas sykehus kan hjelpe til med å finne lokalt studio eller en teknisk løsning for videokonferanse. Vi har muligheten for å koble opp flere aktører samtidig på videokonferanse.

Tilbakemeldingene fra pasienter som har prøvd denne formen for konsultasjon er svært gode.

 • Opplevelsen av kvaliteten på konsultasjonen er like god som ved et fysisk oppmøte
 • Pasientene sparer mye tid og krefter
 • Pasientene opplever større medvirkning i rehabiliteringsprosessen
 • Det er lettere å få samlet alle aktørene som skal delta i rehabiliteringsprosessen når de kan være geografisk atskilt
 • Informasjonsoverføringen og koordineringen mellom aktørene blir bedre

De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Videokonferanseutstyret har en kryptert linje som ivaretar sikkerheten på dette området.

Har du spørsmål om bruk av videokonferanse, kontakt Hilde Sørli.

Les mer om telemedisin - konsultasjon på videokonferanse

Digital samhandling

Digitale tjenester og elektronisk samhandling skal gjøre kontakten mellom helse- og omsorgstjenesten og den enkelte innbygger enklere, og bidra til at befolkningen opplever tjenestene som tilgjengelig og helhetlige.

God utnyttelse av mulighetene som følger av informasjonsteknologi er viktig for å oppnå de helsepolitiske målene. Kvaliteten på tjenestene skal bli bedre og arbeidsprosessene mer effektive. Utviklingen av helhetlige IKT-systemer skal sikre at helseopplysninger følger pasienten hele veien og systemene skal ta utgangspunkt i pasientens og tjenestenes behov, samtidig som konfidensialitet og personvern blir ivaretatt.

Les mer om digital samhandling på Sunnaas sykehus

Individuell plan og koordinator

Pasientens behov og ønsker for rehabilitering skal vektlegges, og det skal eventuelt legges til rette for en individuell plan.
Individuell plan og koordinator skal bidra til at man får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset behandlingstilbud.

Mer om individuell plan og koordinator finner du på helsenorge.no

Koordinerende enhet og samhandlingsnettverket

Samhandlingsnettverket har rollen som koordinerende enhet ved Sunnaas sykehus. Samhandlingsnettverket består av teamkoordinatorene i klinikk.

Samhandlingssjef er ansvarlig for samhandlingsnettverket/koordinerende enhet.

Kontaktinformasjon til samhandlingsnettverk og teamkoordinatorer

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.