Samhandling

Samhandling handler om å etablere og utvikle systemer og arbeidsmetoder mellom kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og andre helseinstitusjoner, for å bidra til at pasienter får et helhetlig og koordinert behandlingstilbud.

Henvisningsmottak ved Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus har ett felles henvisningsmottak - Regional vurderingsenhet - som mottar henvisninger til sykehuset og som vurderer henvisninger fra primærhelsetjenesten til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket i Helse Sør-Øst.

Henvisningsrutiner til Sunnaas sykehus og til private rehabiliteringsinstitusjoner

Behandlinger og undersøkelser ved Sunnaas sykehus

Samarbeid med kommuner

Sunnaas sykehus HF har årlig pasienter fra ca. 270 kommuner. De fleste pasientene kommer fra Helse Sør-Øst, men vi tar imot pasienter fra hele landet. For alle primærpasienter starter samarbeidet med kommunene umiddelbart etter innleggelse, hvor teamkoordinator er kontaktperson.

Sunnaas sykehus er hele helseregion sør-øst sitt spesialsykehus innen rehabilitering, og inngår i Oslo sykehusområde, og de samarbeidsavtalene som er inngått mellom Oslo Universitetssykehus HF og bydelene. Sunnaas sykehus deltar i Samarbeidsutvalget som dekker hovedstadsområdet.

De fleste pasientene ved Sunnaas sykehus har behov for kommunale tjenester etter utskrivelse fra sykehuset. Sunnaas sykehus har teamkoordinatorer i alle kliniske avdelinger som har ansvar for å koordinere rehabiliteringstilbudet før, under og etter oppholdet, for å sikre intern samhandling, samhandling med pasient og pårørende og for å bidra til ekstern samhandling og dialog med kommunene.

Internasjonal aktivitet

Sunnaas sykehus har en bred faglig internasjonal aktivitet og har for tiden aktive internasjonale samarbeidsprosjekter i Libanon, Uruguay og Ukraina.

Libanon

Arbeidet i Libanon er i samarbeid Norwac, og har vært et samarbeid over flere år. Arbeidet er knyttet til en poliklinikk i Dedreia som ligger i sør i Libanon. Klinikken i Dedreia er rettet mot ryggmargsskadde, og gjennom samarbeidet er det blitt utdannet og etablert et urologisk team. Det er også etablert en mobil klinikk som kan reise ut til områder som er avsidesliggende.

Uruguay

Samarbeidet med Uruguay kom i stand i 2015 gjennom kontakt fra helseministeriet i Uruguay til Sunnaas sykehus om å bistå med oppbygging av kompetanse på kompleks rehabilitering. Samarbeidet skjer i en kombinasjon av videokonferanser 3-4 ganger i året og et fysisk kurs i Uruguay. Uruguay har mobilisert samarbeid med andre land i Latin-Amerika, slik at fagpersoner fra blant annet Bolivia, Paraguay og Ecuador kan delta på videokonferansene.

Ukraina

Bistandsprosjektet i Ukraina er i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og ble formalisert på sluttet av 2019. Det er etablert to samarbeidsprosjekter i Ukraina; et med barnesykehuset Ohmatdyt og et med Oleksandrivska Clinical Hospital - begge i Kiev. I 2020 er det planlagt for kurs og hospiteringsopphold ved begge sykehusene. 

Videomøter

​Sunnaas sykehus benytter videokonferanse aktivt til samhandling med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Videokonferanse benyttes blant annet til

  • samarbeidsmøter (planlegge innleggelse og utskrivelse m.m.)
  • konsultasjoner (en-til-en eller tverrfaglige videokonsultasjoner)
  • pårørendesamtaler
  • trenings- og mestringsgrupper
  • undervisning/veiledning
  • tolk
  • samarbeid med ulike aktører i inn- og utland

Tilbakemeldingene fra pasienter som har prøvd denne formen for konsultasjon er svært gode.

De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Videoløsningen har en kryptert linje og foregår i «sanntid» og blir ikke lagret verken på internett eller på våre servere.

Har du spørsmål om bruk av videokonferanse, kontakt Hilde Sørli.

Les mer om videomøter

Digital samhandling

Digitale tjenester og elektronisk samhandling skal gjøre kontakten mellom helse- og omsorgstjenesten og den enkelte innbygger enklere, og bidra til at befolkningen opplever tjenestene som tilgjengelig og helhetlige.

God utnyttelse av mulighetene som følger av informasjonsteknologi er viktig for å oppnå de helsepolitiske målene. Kvaliteten på tjenestene skal bli bedre og arbeidsprosessene mer effektive. Utviklingen av helhetlige IKT-systemer skal sikre at helseopplysninger følger pasienten hele veien og systemene skal ta utgangspunkt i pasientens og tjenestenes behov, samtidig som konfidensialitet og personvern blir ivaretatt.

Digital samhandling på Sunnaas sykehus

Individuell plan og koordinator

Alle pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Du som pasient/bruker har rett til å delta i arbeidet med din individuelle plan, og det skal det legges til rette for, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Individuell plan skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det.

Sunnaas sykehus vil vurdere behovet for Individuell plan, og vil melde dette til aktuell kommune.

Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet samt framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator oppnevnes i forbindelse med individuell plan, men skal også tilbys selv om du som pasient takker nei til individuell plan.

Koordinerende enhet og samhandlingsnettverket

Samhandlingsnettverket ved Sunnaas sykehus ivaretar funksjonen koordinerende enhet. Samhandlingsnettverket består av samhandlingssjefen, teamkoordinatorer fra hver kliniske avdeling ved sykehuset, representanter fra Regional koordinerende enhet (RKE) og fra enhet for teknologi og e-helse ved sykehuset.


Fant du det du lette etter?