Samhandling

Samhandling handler om å etablere og utvikle systemer og arbeidsmetoder mellom kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og andre helseinstitusjoner, for å bidra til at pasienter får et helhetlig og koordinert behandlingstilbud.

Henvisningsmottak ved Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus har ett felles henvisningsmottak - Regional vurderingsenhet - som mottar henvisninger til sykehuset og som vurderer henvisninger fra primærhelsetjenesten til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket i Helse Sør-Øst.

Henvisningsrutiner til Sunnaas sykehus og til private rehabiliteringsinstitusjoner

Behandlinger og undersøkelser ved Sunnaas sykehus

Samarbeid med kommuner

Sunnaas sykehus HF har årlig pasienter fra ca. 270 kommuner. De fleste pasientene kommer fra Helse Sør-Øst, men vi tar imot pasienter fra hele landet. For alle primærpasienter starter samarbeidet med kommunene umiddelbart etter innleggelse, hvor teamkoordinator er kontaktperson.

Andre somatiske sykehus - både regionalt og nasjonalt - har et definert geografisk opptaksområde som inkluderer samarbeidsavtaler med kommunene. Sunnaas sykehus er hele helseregion sør-øst sitt spesialsykehus innen rehabilitering, og har ikke egne samarbeidsavtaler med kommunene eller bydelene. Sunnaas sykehus inngår i Oslo sykehusområde og de samarbeidsavtalene som er inngått mellom Oslo Universitetssykehus HF og bydelene. Sunnaas sykehus deltar i Samarbeidsutvalget som dekker hovedstadsområdet.

De fleste pasientene ved Sunnaas sykehus har behov for kommunale tjenester etter utskrivelse fra sykehuset. Sunnaas sykehus har teamkoordinatorer i alle kliniske avdelinger som har ansvar for å koordinere rehabiliteringstilbudet før, under og etter oppholdet, for å sikre intern samhandling, samhandling med pasient og pårørende og for å bidra til ekstern samhandling og dialog med kommunene.

Samhandlingsrutiner ved utskrivning av primærpasient til kommune (PDF)

Samhandlingsrutiner ved utskrivning av pasient til kort opphold i kommune (PDF)

Internasjonal aktivitet

Sunnaas sykehus har en bred faglig internasjonal aktivitet og har for tiden aktive internasjonale samarbeidsprosjekter i Libanon, Uruguay og Ukraina.

Libanon

Arbeidet i Libanon er i samarbeid Norwac, og har vært et samarbeid over flere år. Arbeidet er knyttet til en poliklinikk i Dedreia som ligger i sør i Libanon. Klinikken i Dedreia er rettet mot ryggmargsskadde, og gjennom samarbeidet er det blitt utdannet og etablert et urologisk team. Det er også etablert en mobil klinikk som kan reise ut til områder som er avsidesliggende.

Uruguay

Samarbeidet med Uruguay kom i stand i 2015 gjennom kontakt fra helseministeriet i Uruguay til Sunnaas sykehus om å bistå med oppbygging av kompetanse på kompleks rehabilitering. Samarbeidet skjer i en kombinasjon av videokonferanser 3-4 ganger i året og et fysisk kurs i Uruguay. Uruguay har mobilisert samarbeid med andre land i Latin-Amerika, slik at fagpersoner fra blant annet Bolivia, Paraguay og Ecuador kan delta på videokonferansene.

Ukraina

Bistandsprosjektet i Ukraina er i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og ble formalisert på sluttet av 2019. Det er etablert to samarbeidsprosjekter i Ukraina; et med barnesykehuset Ohmatdyt og et med Oleksandrivska Clinical Hospital - begge i Kiev. I 2020 er det planlagt for kurs og hospiteringsopphold ved begge sykehusene. 

Videokonferanse og telemedisin

​Sunnaas sykehus har gjennom mange år benyttet videokonferanse aktivt til samhandling med pasienter og samarbeidspartnere i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Videokonferanse benyttes blant annet til

 • samarbeidsmøter (planlegge innleggelse og utskrivelse m.m.)
 • konsultasjoner via lokalt studio
 • konsultasjoner via pc-basert videokonferanse hjemme hos pasienten (for enkelte pasientgrupper)
 • undervisning / veiledning
 • tolk
 • Samarbeid med ulike aktører i inn- og utland

Sunnaas sykehus kan hjelpe til med å finne lokalt studio eller en teknisk løsning for videokonferanse. Vi har muligheten for å koble opp flere aktører samtidig på videokonferanse.

Tilbakemeldingene fra pasienter som har prøvd denne formen for konsultasjon er svært gode.

 • Opplevelsen av kvaliteten på konsultasjonen er like god som ved et fysisk oppmøte
 • Pasientene sparer mye tid og krefter
 • Pasientene opplever større medvirkning i rehabiliteringsprosessen
 • Det er lettere å få samlet alle aktørene som skal delta i rehabiliteringsprosessen når de kan være geografisk atskilt
 • Informasjonsoverføringen og koordineringen mellom aktørene blir bedre

De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Videokonferanseutstyret har en kryptert linje som ivaretar sikkerheten på dette området.

Har du spørsmål om bruk av videokonferanse, kontakt Hilde Sørli.

Les mer om telemedisin - konsultasjon på videokonferanse

Digital samhandling

Digitale tjenester og elektronisk samhandling skal gjøre kontakten mellom helse- og omsorgstjenesten og den enkelte innbygger enklere, og bidra til at befolkningen opplever tjenestene som tilgjengelig og helhetlige.

God utnyttelse av mulighetene som følger av informasjonsteknologi er viktig for å oppnå de helsepolitiske målene. Kvaliteten på tjenestene skal bli bedre og arbeidsprosessene mer effektive. Utviklingen av helhetlige IKT-systemer skal sikre at helseopplysninger følger pasienten hele veien og systemene skal ta utgangspunkt i pasientens og tjenestenes behov, samtidig som konfidensialitet og personvern blir ivaretatt.

Digital samhandling på Sunnaas sykehus

Individuell plan og koordinator

Alle pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Du som pasient/bruker har rett til å delta i arbeidet med din individuelle plan, og det skal det legges til rette for, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Individuell plan skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det.

Sunnaas sykehus vil vurdere behovet for Individuell plan, og vil melde dette til aktuell kommune.

Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet samt framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator oppnevnes i forbindelse med individuell plan, men skal også tilbys selv om du som pasient takker nei til individuell plan.

Koordinerende enhet og samhandlingsnettverket

Samhandlingsnettverket ved Sunnaas sykehus ivaretar funksjonen koordinerende enhet. Samhandlingsnettverket består av samhandlingssjefen, teamkoordinatorer fra hver kliniske avdeling ved sykehuset, representanter fra Regional koordinerende enhet (RKE) og fra enhet for teknologi og e-helse ved sykehuset.


Fant du det du lette etter?