Pasient- og pårørendeopplæring

​Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire hovedoppgaver og en viktig del av pasientbehandlingen. Pasient- og pårørendeopplæring omfatter informasjon, undervisning og veiledning og er rettet mot både pasienter og pårørende.

Opplæringen kan være både individuell- og gruppebasert, diagnosespesifikk eller ha et generelt fokus på læring og mestring.

Fagfolk og brukere

Gode læringstilbud er basert på en kombinasjon av fagkunnskap og brukererfaring. På Sunnaas har vi i dag fire ansatte brukerkonsulenter. Brukerkonsulentenes egne erfaringer er et viktig bidrag når pasienten skal mestre sin nye hverdag. Ved LMS samarbeider fagfolk og erfarne brukere likeverdig om å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudene.

Brukerutvalg

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus består av syv representanter fra ulike brukerorganisasjoner og en representant fra foretaksledelsen. Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i Sunnaas HF sitt virksomhetsområde.

E-læring og ressurser

E-læringskurs for helsepersonell, pasienter, brukere og pårørende

Materiale til kurs

Unge og foreldre: Helt sjef!

Nettsider

Pårørendekompetanse

Gruppebaserte læringstilbud

Læringstilbudene på Sunnaas sykehus er integrert i behandlingstilbudet. Kurs er laget i samarbeid mellom avdelingene, brukerorganisasjonene og brukerkonsulentene. Læringstilbudet til pasientene består av modulbasert gruppeundervisning og erfaringsforum. For pårørende arrangerer vi heldagsseminar med informasjon og erfaringsutveksling.

Med unntak av et pilotprosjekt på Aker helsearena, tilbyr vi kurs kun til inneliggende pasienter.

Kurs

Aktivitet i hverdagen

Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 25. januar, 22. februar, 22. mars og 26. april kl. 13.00-15.00.

Brannskade/Guillain-Barré syndrom/Amputasjon

Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 27. februar og 8. mai kl. 13.00-14.20.

Egentrening/mengdetrening

Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 16. januar, 13. mars og 22. mai kl. 13.00-14.20.

Endret tenkeevne-kognisjon

Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 23. januar, 13. mars og 15. mai kl. 11.00-12.00.

Følelser, selvbilde og samliv

Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 30. januar, 20. mars og 22. mai kl. 11.00-12.00.

Hud - hva skal jeg passe på

For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 9. mars og 1. juni kl. 13.00-15.00.

Kosthold og ernæring

Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 20. februar, 10. april og 19. juni kl. 11.00-12.00.

Leve med endringer etter hjerneslag

Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 13. februar, 3. april og 12. juni kl. 11.00-12.00.

Mestring

For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 12. januar, 23. mars og 15. juni kl. 13.00-15.00.

Mestring, søvn og smerte

Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 30. januar, 27. mars og 12. juni kl. 13.00-14.20.

Seksualitet etter skade

For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 5. januar, 16. mars og 8. juni kl. 13.00-15.00.

Støtteordninger og brukerorganisasjoner

Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 13. februar, 10. april og 26. juni kl. 13.00-14.20.

Tarmfunksjon

For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 23. februar og 11. mai kl. 13.00-15.00.

Se flere faste arrangementer ()

Temakafe

Temakafé: Det offentlige hjelpeapparatet

Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 2. februar, 16. mars og 15. juni kl. 10.00-12.00.

Temakafé: Fysisk aktivitet og kosthold

Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 23. februar og 18. mai kl. 10.00-12.00.

Temakafé: Følelsesmessige endringer etter ervervet hjerneskade

Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 5. januar og 6. april kl. 10.00-12.00.

Temakafé: Hukommelse i praksis

Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 19. januar, 30. mars og 29. juni kl. 10.00-12.00.

Temakafé: Sosialt liv og informasjon om brukerorganisasjoner

Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 2. mars og 1. juni kl. 10.00-12.00.

Se flere faste arrangementer ()