Uønskede hendelser

Sunnaas sykehus publiserer anonymiserte beskrivelser av meldte hendelser som førte eller kunne ført til betydelig personskade.

Åpenhet om uønskede hendelser er viktig for læring og forbedring, og gir pasienter og publikum mulighet for å ha en realistisk forventning til helsetjenesten. Publisering av uønskede hendelser gjøres slik at hensynet til taushetsplikt, personvern og arbeidsmiljø blir ivaretatt.

Åpenhet og kunnskap om hva som har skjedd, vil være nødvendig for riktig håndtering av en hendelse, avklaring av årsaksforhold og bidra til læring gjennom å forebygge at tilsvarende uønskede hendelse skjer igjen.

Meldte hendelser som førte til eller kunne ført til betydelig personskade

Informasjon om statistikken

Statistikken er delt opp per måned og inneholder

 • antall meldte hendelser i klinikken
 • antall meldte hendelser fordelt på type hendelse (kategori)
 • antall meldte hendelser som er varslet videre fordelt på instans det er varslet til

Hendelsestyper

Når man melder en pasienthendelse velger man mellom ni hendelsestyper for å forklare hva som skjedde/gikk galt. Man velger den kategorien som beskriver hendelsen mest spesifikt. Det finnes ni ulike hendelsestyper:

 • Pasientadministrasjon: administrative forhold vedrørende pasientbehandling (logistikk eller støttefunksjoner), for eksempel hendelser relatert til planlegging av pasientens opphold eller forløp i helsevesenet.
 • Diagnostikk/utredning: hendelser i forbindelse med sykdomsutredning, diagnostiske tester, prøver, målinger, kontroll og vurderinger. Diagnostikk/utredning kan være feilaktig/utilstrekkelig utført, utført til feil tid, feil prosedyre eller utført på feil kroppsdel/-side.
 • Behandling og pleie: hendelser i forbindelse med behandling og pleie. Behandling og pleie kan være feilaktig/utilstrekkelig utført, utført til feil tid, feil utøvelse av prosedyre eller utført på feil kroppsdel/-side.
 • Fall og uhell: hendelser hvor pasienten falt eller var utsatt for et uhell i forbindelse med behandling eller transport/flytting.
 • Dokumentasjon/informasjon: gjelder dokumentasjon av behandling og pleie i pasientjournal. Omfatter forhold der det var dokumentasjon/informasjon som var problemet eller feilen, ikke vurderingen eller utførelsen av behandling eller pleie.
 • Infeksjon: gjelder helsetjenesteassosierte infeksjoner, det vil si infeksjoner som ikke var til stede eller var i inkubasjonstiden da pasienten ble innlagt på sykehuset.
 • Legemidler og blod: inkluderer infusjons- og injeksjonsvæsker, også parental ernæring og blodprodukter. Blodprodukter fra legemiddelprodusent klassifiseres som legemidler, mens blodkomponenter fra blodbank klassifiseres som blod.
 • Medisinsk/teknisk utstyr: hendelser ved bruk av medisinsk eller annet teknisk utstyr til behandling og diagnostikk. Omfatter svikt av utstyret, inklusive problemer med brukerveiledning eller emballasje, samt avvik ved anvendelsen (feilanvendelse, ikke-rengjort utstyr, feilkobling av slanger).
 • Pasientatferd: hendelser der en pasient påfører seg selv eller medpasienter en uønsket situasjon. Inkluderer vold, aggresjon, trusler, egenskade, selvmord, selvmordsforsøk, rømming eller unndragelse fra behandling.

2019

15. mai 2019 ble meldeordningen til Helsedirektoratet (3-3 meldinger) avviklet. Statistikk frem til denne datoen er derfor ikke publisert.

2. tertial

Antall meldte uønskede pasienthendelser fordelt på kategori:

 • Pasientadministrasjon: 0
 • Diagnostikk/utredning: 0
 • Behandling og pleie: 3
 • Fall og uhell: 3
 • Dokumentasjon/informasjon: 0
 • Infeksjon: 0
 • Legemidler: 3
 • Medisinsk utstyr: 1
 • Pasientatferd: 1

Antall hendelser som er meldt videre fordelt på instans (f.eks. Helsetilsynet eller DSB): Ingen

Temameldinger siste to år

En temamelding beskriver hvordan sykehuset jobber systematisk for å forbedre seg innenfor aktuelt tema. Publiseringsdato for meldingene er ikke den samme som hendelsesdato. 


Fant du det du lette etter?