Kvalitet og pasientsikkerhet

God og riktig pasientbehandling er den viktigste oppgaven for Sunnaas sykehus retter oppmerksomheten mot kvalitet i tjenestene, med særlig vekt på pasientsikkerhet.

Akkreditering - CARF

Sunnaas sykehus HF er akkreditert etter det amerikanske kvalitetssystemet CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Sykehuset oppnådde første gang CARF-akkreditering i 2006, og senere i 2009, 2012 og 2015. Akkrediteringen er på høyeste internasjonale nivå, og er på nytt gitt til sykehuset for en periode på tre år. Alle våre rehabiliteringsprogrammer er akkreditert. Virksomhetsstyring, inkludert styret, inngår i akkrediteringen.

Til CARFs internasjonale nettsider Til CARFs norske nettsider CARF-rapporten for 2015 kan du laste ned her (pdf)

Pasienttilfredshet

Sykehuset gjennomfører kontinuerlig pasienttilfredshetsundersøkelse. Resultatene presenteres for enhetene og brukerutvalget hvert tertial, og tilbakemeldingene brukes i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Resultatene gjøres kjent for interessenter gjennom kvalitetsrapportene.

Gi oss din tilbakemelding

Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet handler om at vi arbeider for å verne pasienter mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Vi kan ikke unngå at det skjer feil i sykehus, men gjennom forebygging kan mange av feilene unngås.

Vi arbeider systematisk med pasientsikkerhetsarbeid. Når uønskede hendelser forekommer, analyserer vi dem og prøver å finne årsakene slik at vi kan unngå lignende feil i framtiden.

Å forbedre pasientsikkerhetskulturen har vært et av hovedmålene for pasientsikkerhetskampanjen og pasientsikkerhetsprogrammet siden oppstarten. I 2012 og 2014 er det gjennomført undersøkelser av pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelsen skal være et ledelsesverktøy.

Sykehuset følger relevante innsatsområder i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.

Til det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet

Smittevern

Pasientinformasjon om smittevern

Kvalitetsrapport

Sykehuset utarbeider årlig en rapport for kvalitet og pasientsikkerhet hvor hensikten er å informere pasienter, pårørende og andre interessenter resultater av pasienttilbudet.

Faktaark Sunnaas sykehus

Vi har utarbeidet et to siders faktaark med nøkkeltall og resultater for de siste tre årene.

Faktaark om Sunnaas sykehus (pdf)


Serviceerklæring

Sykehuset ønsker å gi pasienter og interessenter informasjon om hva som kan forventes under sykehusoppholdet.

Serviceerklæring for Sunnaas sykehus (pdf)

Uønskede hendelser 

Alle sykehus har en lovpålagt plikt til å melde fra om alvorlige uønskede hendelser. Hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade. Disse meldingene kalles 3-3-meldinger etter § 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten.
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.