Kvalitet og pasientsikkerhet

God og riktig pasientbehandling er den viktigste oppgaven for Sunnaas sykehus. Vi retter oppmerksomheten mot kvalitet i tjenestene og har særlig vekt på pasientsikkerhet.

Akkreditering - CARF

Sunnaas sykehus HF er akkreditert etter det amerikanske kvalitetssystemet CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Sykehuset oppnådde første gang CARF-akkreditering i 2006, og senere i 2009, 2012, 2015, 2018 og 2021. Akkrediteringen er på høyeste internasjonale nivå, og er på nytt gitt til sykehuset for en periode på tre år. Alle våre rehabiliteringsprogrammer er akkreditert. Virksomhetsstyring, inkludert styret, inngår i akkrediteringen.

CARFs internasjonale nettsider CARFs norske nettsider CARF akkrediteringsrapport for Sunnaas sykehus HF 2021 (pdf)

Brukerundersøkelse om pasienttilfredshet

Sykehuset gjennomfører kontinuerlig en brukerundersøkelse. Resultatene presenteres for enhetene og brukerutvalget hvert tertial, og tilbakemeldingene brukes i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Resultatene gjøres kjent for interessenter gjennom kvalitetsrapportene.

Svar på undersøkelsen om ditt opphold på Sunnaas sykehus

Kvalitetsrapport

Sykehuset utarbeider årlig en rapport for kvalitet og pasientsikkerhet hvor hensikten er å informere pasienter, pårørende og andre interessenter resultater av pasienttilbudet.

Kvalitetsrapport 2021 (pdf)

Faktaark med nøkkeltall fra kvalitetsrapport 2021 (pdf) Scorecard - utdrag fra kvalitetsrapport, per avdeling 2020 (pdf)         

Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet handler om at vi arbeider for å verne pasienter mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Vi kan ikke unngå at det skjer feil i sykehus, men gjennom forebygging kan mange av feilene unngås.

Vi arbeider systematisk med pasientsikkerhetsarbeid. Når uønskede hendelser forekommer, analyserer vi dem og prøver å finne årsakene slik at vi kan unngå lignende feil i framtiden.

Å forbedre pasientsikkerhetskulturen har vært et av hovedmålene for pasientsikkerhetskampanjen og pasientsikkerhetsprogrammet siden oppstarten. I 2012, 2014 og 2018 er det gjennomført undersøkelser av pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelsen skal være et ledelsesverktøy.

Sykehuset følger relevante innsatsområder i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.

Til det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet

Serviceerklæring

Vi ønsker å gi deg som pasient og andre interessenter informasjon om hva som kan forventes under sykehusoppholdet.

Serviceerklæring for Sunnaas sykehus (pdf)

Smittevern

Informasjon om smittevern

Uønskede hendelser 

Sunnaas sykehus publiserer anonymiserte beskrivelser av meldte hendelser som førte eller kunne ført til betydelig personskade.

Fant du det du lette etter?