Bisfosfonatbehandling

Osteogenesis imperfecta og behandling med bisfosfonater

Benomsetningsprosessen

I benvevet foregår det en konstant nedbrytning og oppbygging av vev. Celletypen osteoklaster bryter ned benvevet, og celletypen osteoblaster bygger opp benvevet. Hos barn er oppbyggingen og nydannelsen av ben større enn nedbrytningen, og resultatet blir økt beinmasse. Ved 20-30 års alderen er beinmassen på topp, for deretter å holde seg stabil i 10-20 år. Fra 40 års alderen avtar beinmassen med 0,5-1 % årlig.

Bisfosfonater

Bisfosfonater er en medikamentfamilie som brukes til å forebygge og behandle beinskjørhet (osteoporose). Bisfosfonatene binder seg fast til overflaten på benvevet og hemmer osteoklastene. Dette gjør det mulig for osteoblastene å arbeide mer effektivt. Bisfosfonater brukes som behandling ved etablert beinskjørhet hos både kvinner og menn. Det finnes åtte ulike bisfosfonater som er godkjent i Norge. Behandlingen finnes både som tabletter og som intravenøs behandling som benyttes ved alvorlig benskjørhet.

Ulike typer bisfosfonater:

 • Etidronate (Didronel) - tabletter og intravenøst
 • Pamidronate (Aredia) - intravenøst
 • Alendronate (Fosamax) - tabletter
 • Risedronate (Optinate) - tabletter
 • Ibandronate (Boniva) - tabletter
 • Zoledronate (Zometa) - intravenøst

Alle typene har vært benyttet i behandlingen av personer med OI, men de som er benyttet i Norge er Alendronate, Pamidronate og Zoledronate (relativt nytt).

Brukt på personer med OI så er det viktig å huske at:

 • bisfosfonatene påvirker ikke avleiring av unormalt kollagen i benmatrix
 • personen som behandles vil ha kvantitativt mer ben etter behandling, men det vil ikke være strukturelt mer normalt

Positive effekter av behandling

 • Mindre smerter
 • Økt benmasse/bentetthet
 • Nedsatt bruddtendens
 • Økt tykkelse på cortex ("benbarken")
 • Økt høyde på ryggvirvlene/mindre kompresjonsbrudd
 • Bedre bevegelighet/økt aktivitet
 • Økt håndkraft etter behandling – målt ved hjelp av Grip-it. Signifikant bedring ved OI type I og IV
 • Bedre utgangspunkt for ulike operasjoner
 • Bedre feste for fiksering i forbindelse med kirurgi

Behandling med bisfosfonater til barn med OI

Bisfosfonater har vært benyttet i behandlingen av barn med OI siden 1990 (i Norge siden 1999). I Norge har vi benyttet behandling med Pamidronat (Aredia®)som gis intravenøst en gang i måneden. Ungdom og personer med mildere former av OI har fått Alendronat (Fosamax®) som peroral behandling.

I senere tid har man i flere land gått over til å gi behandling med Zoledronsyre som er et nyere bisfosfonat (1,2,3). Fordelen med Zoledronsyre er at behandlingen kun gjentas hver 6. måned (1 gang i året hos ungdom/voksne), og at hver behandling består av en infusjon som går over kun 50 minutter.

Vi har nå besluttet at vi i Norge skal benytte Zoledronsyre til alle over 2 år som fyller kriteriene for behandling. De barna som per i dag får Pamidronat vil gå over til Zoledronsyre etter egen protokoll (se pkt. 3)

Det har vist seg at peroral behandling med bisfosfonater har liten eller ingen effekt hos barn og ungdom i vekst. Vår anbefaling er derfor at alle personer med OI som fyller kriteriene for bisfosfonatbehandling får intravenøs behandling.

Indikasjoner

Oppstart av behandling med bisfosfonater er ikke avhengig av OI–type, men av klinisk alvorlighetsgrad.

 • Barn med moderat OI (> 2 brudd per år, kompresjonsbrudd i ryggen, deformiteter)
 • Barn med alvorlig OI (brudd før og/eller i forbindelse med fødsel, store deformiteter)
 • Gjentatte brudd som fører til langvarig immobilitet
 • Til barn der man planlegger større ortopediske operasjoner (osteotomier)

Barn < 2 år får behandling med Pamidronat(Aredia®)
Barn ≥ 2 år får behandling med Zoledronsyre (Zometa/Aclasta®)

Hvis det er aktuelt med behandling, så ta kontakt med nærmeste regionale barneavdeling (Oslo universitetssykehus, Haukeland, Trondheim eller Tromsø). Førstegangs-behandling skal gjennomføres på regionalt nivå.

Bisfosfonater og ortopedi

Injeksjon med bisfosfonat gis senest 48 timer før planlagt ortopedi. Ved ortopediske operasjoner som innebærer osteotomi, så skal det ikke gis infusjon med bisfosfonater de første 4 månedene etter inngrepet (4).

Referanser

 1. Prosedyren for behandling med Zoledronsyre er basert på behandlingsprotokoll utarbeidet ved Shriners barnesykehus i Montreal v/ F. Glorieux og F. Rauch.
 2. Zoledronic Acid treatment in children with osteogenesis imperfecta. Vuorimies I, Toiviainen-Salo S, Hero M, Mäkitie O.Horm Res Paediatr. 2011;75(5):346-53. Epub 2011 Feb 2.
 3. Response to zolendronic acid in children with type III osteogenesis imperfecta. Panigrahi I, Das RR, Sharda S, Marwaha RK, Khandelwal N. J Bone Miner Metab. 2010 Jul;28(4):451-5. Epub 2010 Feb 4.
 4. Delayed osteotomy but not fracture healing in pediatric osteogenesis imperfecta patients receiving pamidronate. Munns CF, Rauch F, Zeitlin L, Fassier F, Glorieux FH. J Bone Miner Res. 2004 Nov;19(11):1779-86. Epub 2004 Aug 23

Behandling med bisfosfonater til ungdom/voksne med OI

Bisfosfonatbehandling er ikke like effektivt på voksne som på barn på grunn av endret benomsetning. Nye brudd, brudd i ryggen, tiltagende smerter og nedsatt bentetthet på bentetthetsmåling bør føre til at man vurderer oppstart av behandling med bisfosfonater. Voksne får oftest tabletter, men behandling med Zoledronsyre (Zometa®/Aclasta®) som gis som injeksjon en gang i året er sannsynligvis mer effektivt. Det vil da bli foretatt kontroller med bentetthetsmåling og blodprøver (benmarkører) vil bli tatt i forkant av ny behandling.

Indikasjoner

 • Alle med BMD T score ≤ - 2,5 (benytte verdiene fra helkroppsmåling) bør få behandling.

Hvis det er aktuelt å starte behandling, så ta kontakt med TRS eller med endokrinologisk seksjon ved Oslo Universitetssykehus, Aker sykehus.

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.