Oppfølgingstiltak for personer med AMC

Du kan laste ned en utskriftsvennlig versjon av denne siden her

Personer som anses å være nærmest til å ta ansvar for tiltakene står nevnt i parentes ved flere av punktene. Akkurat som oppfølgingstiltakene vil variere fra person til person, vil det også variere i hvilken grad TRS skal bidra med veiledning i hvert enkelt tilfelle.

Spedbarnsalder 0 – 1 år

 • Tilbud til familien om hjelp til bearbeiding av følelsesmessige reaksjoner i forhold til det å ha fått et funksjonshemmet barn. Aktuelle instanser/personer: Fødeavdeling, helsestasjon, familie, venner
 • Utredning på barneavdelingen

  • Diagnose
  • Tilleggsproblemer
  • Kjeveproblemer (suge- og svelgeproblemer)
  • Behandlingsplan (gips, tøyning, ortoser)
  • CT/MR av muskulatur (kvalitet, kvantitet, fettinfiltrasjon)
  • Ortopedisk kirurgi
  • Informasjon om og opprette kontakt med TRS
  • Kontakt med brukerforeningen/likemannsfamilie
 • Opprette kontakt med koordinerende instanser

  • Kontakt med lokalt hjelpeapparat (fastlege, helsesøster, ergoterapeut, fysioterapeut, konsulent for funksjonshemmede, Pedagogisk-psykologisk tjeneste)
  • Kontakt med barnehabiliteringsteam
  • Planlegge ansvarsgruppe
  • Individuell plan
 • Tøyningsregime

  • Manuell tøyning (fysioterapeut på sykehus, fysioterapeut lokalt, foreldre)
  • Ortoser dag/natt (fysioterapeut, ergoterapeut, ortopediingeniør) Obs! Hyppig justering
  • Gipsing (barneortoped)
 • Tilrettelegge for aktivitet

  • Stimulere til egenaktivitet
  • Oppøve bevegelighet og styrke
  • Tilrettelegge lekesituasjon
 • Andre instanser å samarbeide med

  • Lekotek

  • Barnehage

  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • Hjelpemiddelsentralen
  • Økonomiske tiltak og stønader

Førskolealder 1 – 6 år

 • Individuell plan
 • Tilbud om hjelp til å takle følelser knyttet til det å ha et funksjonshemmet barn (helsestasjon)
 • Tilbud om avlastning
 • Ivareta søsken
 • Ansvarsgruppemøte med involverte parter
 • Oppfølging ved barnelege (eventuelt andre fagpersoner på barneavdelingen), ortoped
 • Årlige besøk hos tannlege, eventuelt kontakt med TAKO-senteret
 • Ved kjeveproblemer kontakt med TAKO-senteret (tannlege, fastlege)
 • Munnmotorisk stimulering (fysioterapeut, logoped)
 • Tøyning, ortosetilpasning (fysioterapeut, ergoterapeut, ortopediingeniør, foreldre, assistent)
 • Legge til rette for og stimulere til at barnet utforsker og utnytter egne muligheter til bevegelse og aktivitet (fysioterapeut, ergoterapeut

  • Tilrettelegge hjemmemiljø
  • Vurdere hjelpemidler, for eksempel rullestol, bilsete
  • Hjemmebesøk v/aktuelle fagpersoner
 • Søke barnehage på særskilte vilkår (Pedagogisk-psykologisk tjeneste er sakkyndig i forhold til vurdering av ekstraressurser)
 • Tilrettelegge aktiviteter i barnehage som bidrar til økt mestring og selvtillit
  • Innemiljø
  • Utemiljø
  • Informasjon om diagnose og individuelle behov v/foreldre og aktuelle fagpersoner
 • Planlegge overgang skole og vurdere nødvendig tilrettelegging av skolehverdagen
  • Søke om ekstraressurser til assistent (Pedagogisk-psykolgisk tjeneste)
  • Tilrettelegging av miljø inne: Døråpner, heis, klasserom, arbeidsplass, toalett, gym. sal, garderobe
  • Tilrettelegging av miljø ute: Skolevei, skolegård/friminutt
  • Hjelpemidler (Hjelpemiddelsentralen)
  • Informasjon om diagnose og individuelle behov v/foreldre og aktuelle fagpersoner

Barneskolealder 6 – 12 år

 • Samarbeid mellom skole og foresatte
 • Vektlegge inkludering i klassemiljø, i teoretiske og praktiske fag
 • Informasjon til de andre elevene i klassen/på skolen v/eleven/foreldre/fagpersoner
 • Ivaretakelse av søsken, eventuelt avlastning
 • Oppfølging av fysioterapeut, ergoterapeut, habiliteringsteam, ortoped, ortopediingeniør
  • Vurdere effekt av tøyning og ortoser
  • Vurdere hjelpemidler
  • Vurdere videre korrigerende operasjoner
 • Oppfølging av tannlege, eventuelt kontakt med TAKO-senteret
 • Ansvarsgruppemøter (Obs! Koordinator)
 • Tilrettelegge skolehverdagen
  • Arbeidsplass
  • Data
  • Dobbelt sett skolebøker
  • Tilpasset opplæring i kroppsøving, eventuelt spesialundervisning

Obs! Individuell opplæringsplan (IOP)

 • Tilrettelegge for lystbetont fysisk aktivitet og trening
  • Aktivitetshjelpemidler
 • Fritidsaktivitet
  • Aktivitetshjelpemidler
 • Trene selvstendighet i daglige gjøremål
  • Vurdere assistanse
 • Tiltak og stønader
  • Regulering, justering, fornyelse
 • Forberede overgang til ungdomsskole
  • Møte mellom ansvarsgruppen og skolemiljøene
  • Informasjon om diagnose og individuelle behov v/eleven/foreldre/aktuelle fagpersoner

Pubertet/ungdomsalder 12 – 18 år 

 • Individuell plan
 • Hjelp til å bearbeide det å være annerledes
 • Mer innflytelse på egen livssituasjon
 • Planlegge fremtiden
  • Skole
  • Studier
  • Attføring
  • Yrkesvalg
 • Tilbud om veiledning om seksualitet
 • Oppfølging av fysioterapeut
 • Årlige besøk hos tannlege, eventuelt kontakt med TAKO-senteret
 • Tilrettelegging og kompenserende tiltak
  • Hjem
  • Skole
  • Fritid
  • Obs! Bruk av krefter
 • Vurdere tilpasset opplæring i kroppsøving, eventuelt spesialundervisning. Obs! Individuell opplæringsplan (IOP)
 • Tilrettelegge praksis/utplassering og vurdere lærlingekontrakt for elever som velger yrkesfaglige studieretninger
 • Tilrettelegge prøve- og eksamenssituasjon
 • Lystbetonet fysisk aktivitet/trening
  • Aktivitetshjelpemidler
 • Fritidsaktiviteter
  • Aktivitetshjelpemidler
 • Transport
  • Vurdere evne til bilkjøring
  • Søke tilskudd til spesialtilpasset bil
  • Søke stønad til kjøreopplæring
 • Vurdere personlig assistent

Voksne 

 • Individuell plan
 • Bearbeiding av tidligere opplevelser relatert til diagnosen
 • Bearbeiding av følelser i forhold til det å være hjelpetrengende
 • Tilbud om å drøfte samliv og seksualitet
 • Genetisk veiledning
 • Tilrettelegge i forbindelse med å stifte familie, svangerskap, fødsel og stell av småbarn
 • Vurdere personlig assistent
 • Veiledning i forhold til yrkesvalg, attføringsplaner
 • Tilrettelegging hjemme og på jobb, og eventuelt i fritiden
 • Sørge for kontinuitet i hjelpetiltakene
 • Veiledning i forhold til nedsatt utholdenhet, slitasje og smerteproblematikk
 • Veiledning i å finne balanse mellom daglige aktiviteter, arbeid, fritidsaktiviteter og hvile
 • Vurdere nedsatt jobbprosent
  • Uføretrygd
 • Årlige besøk hos tannlege, eventuelt kontakt med TAKO-senteret
 • Oppfølging av fysioterapeut
  • Vedlikehold av bevegelighet og styrke
  • Vurdere behov for fysioterapi i forbindelse med belastningsproblemer
  • Veiledning i å fortsette med lystbetont fysisk aktivitet og trening
 • Oppfølging av ortoped og eventuelt nevrolog ved behov for å forbedre funksjon og redusere smerte

Aldring

 • Bearbeiding av sorg og tap i forbindelse med svekkelse av fysisk funksjon
 • Finne meningsfylte aktiviteter etter endt yrkesliv
 • Vurdere assistanse etter økt hjelpebehov
 • Fysisk tilrettelegging i forhold til økt hjelpebehov
 • Oppfølging av fysioterapeut