HELSENORGE

Barnehage- og skolealder ved AMC

​Barnehage

Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at barnet skal begynne i barnehagen så tidlig som mulig, slik at det er tid til å gjøre praktiske tilrettelegginger både ute og inne. Aktuelle forhold vil ellers være å vurdere lokalene med tanke på at barnet skal nå fellesmateriale/leker og på den måten være mest mulig selvhjulpen. Det kan for eksempel være aktuelt å senke hyller og knagger. Det kan også være aktuelt å tilrettelegge uteplassen.

I forbindelse med barnehagestart bør barnehagen få informasjon om barnet og om barnets diagnose. Aktuelle samarbeidspartnere er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), ergoterapeut, fysioterapeut, barnehabiliteringsteam og TRS.

NRK har laget en film om en jente med AMC som viser henne i aktivitet og lek:

Sånn er jeg, og sånn er det

Grunnskole og videregående skole 

Informasjon og dialog

Elever med AMC vil oppleve sin tilstand og sine behov forskjellig. Det er derfor viktig at en gjennom dialog med eleven og elevens foresatte kommer fram til de tiltakene som er nødvendige for å gi eleven en hensiktsmessig og likeverdig opplæring. Informasjon til lærere, medelever og deres foreldre vil også være en hjelp til å skape trygghet for alle parter og på den måten bidra til en vellykket skolegang. Før skolestart bør det gjøres en vurdering av behovet for fysiske og pedagogiske tiltak. Utviklingshemning kan i sjeldne tilfeller være en del av diagnosen, og må i tilfelle også kartlegges.

De ulike overganger mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole vil ofte by på ekstra utfordringer både for eleven selv, elevens foresatte og barnhagen/skolen. TRS har erfart at det kan være fornuftig å ha egne overføringsmøter der både nåværende og framtidig arena er representert sammen med foresatte, PPT og øvrig lokalt hjelpeapparat. TRS vil også kunne bidra med informasjon om diagnosen og være drøftingspartner i forhold til aktuelle fysiske tilrettelegginger og pedagogiske tilpasninger. Flere tips finner du også i dokumentet: Forberedelser til skolestart for barn med sjeldne diagnoser.

Ulike fagpersoner og instanser som støttespillere

For elever med AMC bør en trekke inn lokal ergoterapeut og/eller fysioterapeut i forbindelse med vurdering og tilrettelegging av det fysiske miljøet. I slike tilfeller vil det også være viktig med samarbeid med NAV hjelpemiddelsentralen. Fysioterapeut vil også kunne være samarbeidspartner for kroppsøvingslærer i forbindelse med tilrettelegging i kroppsøving og i forbindelse med trenings- og stimuleringstiltak generelt.

Det vil kunne opprettes kontakt med PPT for eksempel i forbindelse med vurdering av behovet for assistent, datatekniske hjelpemidler, spesialundervisning, og i tilknytning til vurdering av ekstra ressurser til hjemmeundervisning ved lengre fraværsperioder.

Pedagogisk tilrettelegging 

Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring er noe alle elever har krav på i dagens skole. Det lovfestede prinsippet om tilpasset opplæring skal komme til uttrykk i hele skolens virksomhet. Dette innebærer at alle elevene må få møte utfordringer som svarer til deres forutsetninger. For elever med AMC betyr dette at det må tas hensyn til de ulike sidene ved å ha AMC når skolens opplæringstilbud planlegges og iverksettes.

Behov for lengre tid og redusert arbeidsmengde

I dagens skole gir en økt vektlegging på en mer prosjektorientert undervisningsform, økt mulighet for fleksibilitet i undervisningen (differensiert undervisning). Mange elever med AMC vil på grunn av bevegelsesvansker bruke mer tid på å utføre daglige gjøremål og arbeidsoppgaver enn andre. Dette må det også tas hensyn til når det gjelder skolearbeid. Hvis eleven viser tegn til å ikke å henge med på gjennomføringen av arbeidsoppgaver, skal en være oppmerksom på elevens arbeidsmengde slik at eleven ikke opplever unødig press på seg til å utføre den samme arbeidsmengden som de øvrige elevene innenfor den samme tidsrammen. La i tilfelle eleven oppleve å bli tatt på alvor ved for eksempel å gi eleven mer tid eller en mindre mengde arbeidsoppgaver.

Praktiske fag/aktiviteter

Det er erfaringsmessig viktig at en så tidlig som mulig og i samarbeid med elev og foresatte vurderer hva som kreves av tilrettelegging i forhold til de ulike praktiske fagene/aktivitetene i skolehverdagen. Mange fag og aktiviteter kan kreve spesiell form for tilrettelegging. Spesielt skal en være oppmerksom på fagene heimkunnskap, natur og miljø, kunst- og håndverksfag, kroppsøving og praktiske aktiviteter som utedager/uteskole, friluftsliv, leirskole, ekskursjoner og prosjekter.

Kroppsøving

Når det gjelder kroppsøvingsfaget er det viktig for inkluderingen at en vurderer nøye hvordan eleven kan gis et opplæringstilbud som er tilpasset elevens fysiske forutsetninger. Elever med AMC vil kunne ha behov for spesialundervisning i kroppsøving for å sikre at eleven får et opplæringstilbud som er tilpasset elevens forutsetninger og motoriske funksjonsnivå. PPT skal da gjøre en sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning før kommunen eller fylkeskommunen fatter vedtak om dette. Hvis vedtaket utløser ekstratimer/ressurser bør disse ressursene brukes til å inkludere eleven i klassens aktiviteter. Eget opplegg må i størst mulig grad foregå i gruppe sammen med andre elever. Fysikalsk behandling bør legges utenom skoletiden. Du kan lese mer om tilrettelegging av kroppsøvingsfaget i artikkelen: Tilpasset opplæring i kroppsøving for elever med arthrogryposis multiplex congenita (AMC), skrevet av idrettspedagoger på TRS. 

Behov for assistent

Elever med AMC kan ha behov for assistent. Det er av stor betydning at skolen samarbeider med eleven og elevens foresatte om å utrede behovet for assistent og hvilken funksjon og rolle assistenten skal ha. Assistenten skal ikke erstatte den sosiale kontakten med skolens øvrige elever. Det bør i nært samarbeid med eleven legges en plan for når, på hvilken måte og av hvem det skal gis assistanse. Det er også viktig at assistenten trekkes med i dette samarbeidet.

Skolefritidsordningen (SFO)

Opplæringsloven fremhever spesielt at barn med funksjonshemninger skal gis gode utviklingsvilkår. Når de foresatte velger å benytte seg av tilbudet om SFO, er det derfor viktig at ansatte i SFO trekkes med i informasjons- og drøftingsmøter vedrørende eleven. På denne måten gis de ansatte muligheten til å gi et best mulig tilrettelagt tilbud for eleven.

Hjemmeundervisning - oppfølging ved fravær

Det framgår av opplæringsloven at skolen har plikt til å følge opp elever som har lengre sykdomsfravær og om nødvendig gi undervisning i barnets hjem. Elever med AMC kan på grunn av operasjoner og annen oppfølgende behandling ha fravær fra skolen. Det er av betydning at skolen har et bevisst forhold til hvordan kontakten med eleven skal ivaretas, både faglig og sosialt, og tar høyde for at det kan være nødvendig å søke om ekstraressurser til dette i god tid. Ved innleggelse i sykehus er sykehuset, i henhold til både pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven, pålagt å melde fra om behovet for undervisning til den kommunen sykehuset ligger i (vertskommunen).

Vurdering

Det er nødvendig at klassestyrer og de enkelte faglærene kjenner til de begrensninger og muligheter elever med AMC har, slik at de kan gi en riktig vurdering av elevens måloppnåelse. Ved individuell vurdering er det viktig at for eksempel arbeidsinnsats vurderes ut fra de muligheter eleven faktisk har til å gjennomføre ulike arbeidsoppgaver og gjøremål. En må her ta hensyn til for eksempel slitenhet, smerter og behov for lengre tid til gjennomføring. I kroppsøvingsfaget fremheves det i L97 at en i vurderingen skal ta hensyn til elevens forutsetninger.

Før prøver og eksamener er det av betydning at eleven får prøve ut ulike tilpasninger som kan være aktuelle ved selve prøve/eksamenssituasjonen. Eksempler på dette er bruk av "sekretær" til skriving og helt eller delvis muntlig framføring av besvarelsen.

Leirskole

Når klassen drar på leirskole innebærer dette gjerne spenning og forventninger til sosialt samvær og fellesskap, i tillegg til de fagspesifikke utfordringene. Derfor kan det lett skape frustrasjon både for eleven selv og for foreldrene dersom eleven ikke får anledning til å delta. Mange elever med AMC har på grunn av sin bevegelseshemning problemer med å forflytte seg og til å delta i "vanlige" aktiviteter. Det er skolens ansvar å sørge for at det er utarbeidet et godt nok pedagogisk opplegg for eleven i forbindelse med leirskoleoppholdet, samt å velge en dertil egnet leirskole. 

Fysisk tilrettelegging og hjelpemidler

I henhold til Opplæringslovens §9-3, har alle elever rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Når det gjelder bygningsmessige tilpasninger, ligger ansvaret hos kommunen for grunnskolen og hos fylkeskommunen for videregående skole. Individuelt tilpassede hjelpemidler er folketrygdens ansvar. Det er viktig at valg av løsninger i forbindelse med tilrettelegging gjøres i nært samarbeid med eleven og/eller elevens foresatte. 

Avstander, forflytning og tilgang til ulike lokaliteter

For elever med AMC som er bevegelseshemmede og/eller rullestolbrukere, har TRS god erfaring med at skolen i samarbeid med eleven, elevens foresatte, teknisk etat/vaktmester og lokal ergoterapeut/fysioterapeut går gjennom områdene som eleven skal ferdes i. På den måten kan en se hvilke tilpasninger som må gjøres og hvor lang tid forflytningen tar. Det er ønskelig at klasserommet er lett tilgjengelig og at det ligger i nærheten av de spesialrom som klassen benytter ofte. Det vil videre være viktig å vurdere tilgjengeligheten til gymsal, svømmehall, garderober, toalett, ulike spesialrom og muligheten for å komme seg ut og inn av skolen ved egen hjelp.

For elever med AMC som har problemer med bæring og forflytning, er det nødvendig at skolen planlegger transport og forflytninger generelt i større grad enn ellers. Det blir blant annet nødvendig å ta hensyn til tids- og energibruk i forbindelse med forflytningene. Dette kan for eksempel få konsekvenser for plasseringen av kroppsøvingstimene for å sikre nødvendig tid til forflytningen fra og til neste time. Det er ikke hyggelig å være den som alltid kommer for sent fordi en bruker lengre tid enn de andre.

Dobbelt sett lærebøker

For å unngå unødig fysisk belastning vil det ofte være aktuelt at eleven har dobbelt sett med lærebøker. I grunnskolen er det skolen som låner ut ekstra sett bøker. I videregående skole dekkes utgifter til ekstra sett bøker gjennom NAV, hvis ikke skolen har bøker til utlån.

Hjelpemidler   

Elever med AMC vil som oftest ha bruk for ulike hjelpemidler slik som datautstyr, tilpasset bord, stol m.m. Det er viktig at en legger til rette praktisk og pedagogisk, slik at bruken av slike hjelpemidler ikke hindrer mulighet for kontakt og samarbeid med medelevene. Kommunens ergo- eller fysioterapeut kan vurdere behov for og gi faglig begrunnelse for søknad om hjelpemidler.

Skoleskyss

Mange elever med AMC vil på grunn av sin funksjonshemning ha behov for skoleskyss. Det er kommunen/fylkeskommunen som har ansvaret for å sørge for at dette blir fulgt opp. Dette er ofte delegert til den enkelte skole. Rett til skoleskyss er hjemlet i opplæringsloven og krever vanligvis legeerklæring.

Rådgivning om utdanning og yrkesvalg

På ungdomsskolen og i videregående skole er det rådgiver som er forpliktet til å gi eleven nødvendig rådgivning angående utdanning, yrkestilbud, yrkesvalg og ved problemer av sosial karakter.

For elever med AMC vil det ofte innebære en ekstra utfordring å gi råd i forhold til utdanningsretning, fordi det ofte vil være usikkerhet knyttet til hva eleven faktisk kan klare. Det er av stor betydning å ta hensyn til elevens interesser, målsettinger og motivasjon når slike råd gis. En bør også ta seg god nok tid til å drøfte forskjellige alternativer med eleven. 

Spesielt for videregående skole

Det kan være aktuelt å søke seg inn i videregående skole på særskilte vilkår for å få plass på et bestemt grunnkurs, samt for å sikre en god oppfølging av behovet for ulike typer tilrettelegginger. For noen elever med AMC vil det kunne være aktuelt å bruke lengre tid enn 3 år. For at retten til videregående skole skal kunne utvides kan det også være nødvendig med en sakkyndig vurdering. Det er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i fylkeskommunen som foretar en slik vurdering.

For noen elever kan deler av den videregående opplæringen falle inn under reglene for yrkesrettet attføring dersom eleven er i en vesentlig annen utdanningssituasjon enn den som gjelder for annen ungdom (folketrygdloven kapittel 11). Det kan da ytes attføringsstønad fra fylte 16 år og attføringspenger fra fylte 19 år. Hvis eleven ønsker full yrkeskompetanse med fagbrev, er det om å gjøre at lærlingtiden også blir tilrettelagt. Forskrift til opplæringsloven § 11-12 gir hjemmel for å avvike fra kontraktsvilkårene for personer med begrenset arbeidsevne. For å bedre muligheten for en hensiktsmessig praksisplass, kan en i god tid informere aktuelle lærlingbedrifter om muligheten for tilskudd til bedriften for å ta imot lærlingen.

I videregående skole vil det både ved yrkesmessig og allmennfaglig studieretning være hensiktsmessig å ta hensyn til omfanget og vanskelighetsgraden av de teoretiske og de praktiske fagene når kabalen for utdanningsløpet skal legges og de nødvendig tilpasninger skal planlegges. Hvis eleven velger en yrkesfaglig studieretning, er det viktig å tenke på tilrettelegging i praksisperioder og at eleven så tidlig som mulig i utdanningsløpet får anledning til å prøve seg i praksis.

Folkehøgskole

Som et ledd i prosessen med selvstendiggjøring i forhold til hjemmet og som mulighet til faglig fordypning, kan det være aktuelt med et år på folkehøgskole. Fra fylte 16 år er det mulig å søke om økonomisk støtte (attføringsstønad) til dette gjennom folketrygden.

Teksten ble faglig oppdatert før høsten 2016.

Fant du det du lette etter?