(arbeidstittel)

Anerkjennelse, samhandling og utforskende tilnærming - grunnpilarer for et inkluderende kroppsøvingsfag

Prosjekttype:

Vitenskapelig fagbok

Status:

Pågående, oppstart 2017

Ansvarlig:

Ellen Berg, TRS (red)

Samarbeidspartnere:

Fagbokforlaget v/forlagsredaktør Ellen Aspeland, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung) v/Anders Midtsundstad

Medforfattere: Astrid Nyquist, direktør Beitostølen Helsesportsenter, Petter Erik Leirhaug, 1. amanuensis, Høgskulen på Vestlandet.

Formål og hvilken nytte har dette for brukerne av TRS?:

Boka har som formål å bidra til økt kunnskap og økt bevissthet om hvilke verdier vi formidler gjennom vår praksisutøvelse i faget Kroppsøving. Søkelyset rettes mot hvorfor ulike praksiser etableres, og hva som erfares som viktig for at faget skal oppleves som positivt for barn og unge med en funksjonsnedsettelse.

Boka vil forhåpentligvis bidra til kritiske refleksjoner, økt engasjement og et ønske om å utvikle og skape en mer inkluderende og likeverdig læringsarena for alle i kroppsøvingsfaget.

Bakgrunn:

Dette bokprosjektet har først og fremst sitt utspring i mitt doktorgradsarbeid om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose (fysisk funksjonsnedsettelse). Med avhandlingen «Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn» synliggjøres et gap mellom idealet om en inkluderende opplæring og det som erfares i praksis. For at barn i større grad enn i dag skal oppleve dette, forutsetter det økt kunnskap og bevissthet om hva som influerer på praksiser i faget og hva som skal til for at ungene skal erfare faget som et meningsfylt og inkluderende fag.

Metode og målgruppe:

Boka er tuftet på en narrativ tilnærming, der barnas, foreldrenes og lærernes fortellinger om sine erfaringer med skole og kroppsøving danner basis for det som belyses i boka. Deres erfaringer sees i lys av forskning både nasjonalt og internasjonalt, og med utgangspunkt i det rammeverket som lærere/skolen skal forholde seg til (lovverk, forskrifter, læreplaner).

Målet med denne boka er primært å nå ut med kunnskap til de som jobber med kroppsøvingsfaget i dagens skole, og kroppsøvingslærerstudenter. Boka vil også være relevant for mange andre aktører både i og utenfor skolen. Spesielt vil den være viktig for foreldre/foresatte og de fagpersoner og instanser som direkte bidrar i beslutnings- og/eller veiledningsprosesser med tanke på opplæringen i kroppsøving for barn med funksjonsnedsettelser. Det vil ofte være ledelsen på skolen, rådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesøstre og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Resultater:

Boka skal publiseres som en vitenskapelig fagbok, og utgis av Fagbokforlaget.

Fant du det du lette etter?