En studie av relasjoner mellom helsepolitiske føringer og brukererfaringer

Aktiv medvirkning og selvstendighet

Prosjektansvarlige

Prosjektleder

Anne-Stine Bergquist Røberg

Prosjektmedarbeider

Eirik Wahl Seeberg

Referansegruppe

Gry Velvin, Ingeborg Lidal, Kjersti Vardeberg, TRS.

Om prosjektet

​Engelsk tittel

Levels of activity and independence: a study of the interface of current health policy discourse and subjective realities.

Prosjekttype

Post. doc. prosjekt

Status

Pågår, oppstartet 2019

Formål og hvilken nytte har prosjektet for brukerne av TRS?

Studiens formål er å utvikle kunnskap om hvordan dagens helsepolitiske føringer kan ha betydning for hverdagslivet til mennesker som lever med sjeldne, medfødte tilstander. Brukere vet mye om livet sitt, men kanskje ikke så mye om føringene og endringer som helsepolitikken innebærer. En kritisk studie om slike sammenhenger kan løfte brukererfaringene frem, og synliggjøre dem både for brukerne og de respektive bruker-organisasjoner, for de som jobber i feltet, samt beslutningstakere og andre som medvirker til utvikling av helse- og sosialtjenestene i Norge.

Bakgrunn

Helsepolitikken, som den øvrige politikken i Norge, er påvirket av nyliberal tenkning, det vil si ideen om  større frihet både for marked og individ. Å aktivere og ansvarliggjøre den enkelte borger innebærer sterkere brukermakt, men kan også virke som en større byrde i livet for de som allerede er sårbare og utsatte, slik som for noen som lever med sjeldne, medfødte tilstander. Forholdet mellom brukere og helsetjenestene påvirkes av helsepolitiske føringer. Studien tar sikte på å utforske disse relasjonene, og å avdekke mulige usymmetriske maktforhold i dagens samfunnsstrukturer og praksiser. 

Metode og målgruppe

Studien er en utforskende, kvalitativ studie. Data er utvalgte helsepolitiske dokumenter og ca 40 transkriberte intervjuer om brukeres erfaringer med å leve med sine tilstander, endringer de opplever i hverdagslivet, om selvstendighet og medvirkning i egne helseprosesser.

Resultater

Resultatene fra studien vil publiseres bredt ved bruk av ulike genre: I artikkelformat i akademiske tidsskrift, som innlegg i populærvitenskapelige medier og som fremlegg i ulike faglige og brukerforum. Det planlegges å lage film/ digitale fortellinger med mer.

Relaterte saker

Fant du det du lette etter?