Hva er TRS?

TRS-huset sett fra vestTRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne, medfødte diagnoser. Senteret er en del av Sunnaas sykehus i Helse Sør-Øst RHF og ligger på Nesodden utenfor Oslo.

Senteret bygger opp kompetanse, formidler kunnskap og gir veiledning angående ulike forhold knyttet til alle aldersgrupper innen diagnosegruppene.

Diagnosen er grunnlaget for å bli registrert som bruker av senteret.


Kunnskap

TRS driver kunnskapsinnhenting, fagutvikling, forskning og informasjonsspredning.

Mye særfaglig og tverrfaglig kunnskap er bygget på erfaringer fra møte med brukere og pårørende. Kunnskap hentes fra litteraturen, og ansatte deltar på nasjonale og internasjonale konferanser for å lære og for å bidra med innlegg.

Medvirkning og samarbeid

Brukermedvirkningen står sentralt i senterets virksomhet. Diagnosegruppenes organisasjoner har i stor grad deltatt i utformingen av TRS. Målet er at brukerne skal ha den kunnskap og innsikt som er nødvendig for å kunne leve et selvbestemt liv. TRS skal ikke erstatte det lokale tjenesteapparatet, men være et supplement til dette. Det innebærer samarbeid mellom brukere, fagpersoner på alle nivå i ulike etater og fagpersoner på TRS.

Tilbud

Ut fra tverrfaglig vurdering tilbys:

  • Oppfølging og rådgivning gjennom brev eller telefon.
  • Lokal oppfølging på hjemstedet, der TRS kan møte og samarbeide med bruker selv, pårørende, lokalt hjelpeapparat og andre fagpersoner i ulike etater.
  • Kurs ved senteret med ulike tema. Kursene er både for brukere og pårørende og/eller fagfolk og. Under kurs kan brukere, pårørende og eventuelt fagpersoner bo på senteret.
  • Opphold som tilrettelegges individuelt ut fra den enkeltes behov og i samarbeid mellom bruker og fagpersoner på TRS.

Lokale kurs for brukere og/eller fagpersoner arrangeres i samarbeid med lokalt tjenesteapparat.

Alle tilbud ved TRS er gratis for brukerne. For å dekke reise til og fra TRS, må bruker selv kontakte Pasientreiser.

Direkte kontakt

Brukere, pårørende og fagpersoner på alle nivå kan ta kontakt med senteret uten henvisning fra lege eller andre. Les mer om henvendelser her.

Hva betyr TRS?

Bokstavene TRS er en forkortelse for Trenings- og rådgivingssenteret, som senteret het da det ble opprettet som et statlig prøveprosjekt i 1992. Driften ble senere permanent og senteret er nå en del av Sunnaas sykehus HF.

De senere år har oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet til statlige kompetansesentre i større grad fått fokus på forskning og kunnskapsformidling, og trening er ikke lenger en del av senterets oppgaver. Man har allikevel valgt å beholde bokstavene TRS da dette er blitt et merkenavn i bruker og fagmiljøer.

Les om historien til TRS