HELSENORGE

Opphold for barn og ungdom med OI og AMC

Beitostølen helsesportsenter arrangerer i samarbeid med TRS, gruppeopphold for barn med OI og AMC vinteren 2017.

Beitostølen helsesportsenter
Beitostølen helsesportsenter (Bilde: BHSS)

​Oppholdet er kostnadsfritt for personer med rett til rehabilitering på Beitostølen helsesportsenter.

Målgruppe: Barn og ungdom 5-17 år med diagnosene AMC eller OI. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Periode for opphold: 06.02.17 - 25.02.17

Søknadsfrist: 1.desember 2016

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Beitostølens hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og ansvar for egen habiliteringsprosess.

Organisering og innhold

Det intensive, målrettede tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig, over en periode på tre uker (19 dager). I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs, utendørs og i basseng.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet lar seg motivere for.

Beitostølen helsesportsenter har en egen grunnskoleavdeling som tilbyr 6 - 8 timer vedlikeholdsundervisning i løpet av oppholdet.

Alle barn har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte, for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet har stort fokus.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved Beitostølen helsesportsenter i løpet av oppholdet.

Fagpersoner fra TRS vil være til stede under deler av oppholdet.

Henvisning/søknad til gruppeopphold

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest. Helsesportsenteret tar unntaksvis inn brukere fra Helse Nord gjennom gjestepasientordningen via Helse Sør-Øst. Brukere som ønsker å delta på kurs på BHSS, må be fastlege om å skrive en søknad. Søknaden må inneholde medisinske opplysninger, oppdatert medisinliste, tidligere sykehistorie og hvorfor man ønsker å delta på kurset. Det bes også om en god beskrivelse av pasientens fysiske og kognitive funksjonsnivå, ledsagerbehov og særlige psykososiale forhold som kan påvirke rehabiliteringsoppholdet. Kopi av relevante epikriser og rapporter fra eventuelt annet fagpersonell legges ved.

Fastlegen sender oppdaterte opplysninger og søknad til TRS kompetansesenter i brevs form.

Alle søknader som kommer inn til TRS vil bli vurdert og prioritert før de sendes videre til Beitostølen Helsesportsenter.

Søknaden sendes innen 1. desember 2016 til

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

ved Wenche F. Wilhelmsen

Sunnaas sykehus

1450 Nesoddtangen

Mer informasjon

Beitostølen Helsesportsenter

Legekontoret

Tlf: 61340800

E- post: legekontor@bhss.no