HELSENORGE

Godkjent midtveisevaluering

Svein Otto Fredwall, overlege og ph.d-stipendiat ved TRS, er godt i gang med sitt doktorgradsprosjekt om voksne med akondroplasi. Onsdag var prosjektet oppe til midtveisevaluering med Katharina Stibrandt Sunnerhagen, professor ved Universitetet i Gøteborg, som opponent for anledningen.

Svein Fredwall med veiledere og opponent

Fra venstre: Veileder Ingeborg Lidahl, Svein Otto Fredwall, opponent Katharina Stibrandt Sunnerhagen og veileder Grethe Månum.

Midtveisevaluering skal bidra til å sikre fremdrift og å ivareta både kandidaten og veiledere i prosjektet. Dette er ny ordning som Universitetet i Oslo har innført for alle sine doktorgradsforløp.

Jeg synes jeg fikk gode og nyttige tilbakemeldinger av Stibrandt Sunnerhagen. Hun løftet blant annet frem at det er mye kunnskap man kan gå videre på i prosjektet og at det var et omfattende prosjekt, forteller Fredwall.

Stibrandt Sunnerhagen konkluderte med at hun var fornøyd med kandidaten, hun sa at han viste at han kan reflektere, presentere og vise at han er kommet godt i gang. Stibrandt Sunnerhagen er for tiden gjesteprofessor på Sunnaas, og hun kunne fortelle at ordningen med midtveisevaluering er obligatorisk for alle doktorgradsstudenter i Sverige.

Trenger mer kunnskap

Akondroplasistudien tar for seg voksne med denne formen for kortvoksthet. Bakgrunnen for temaet er at Fredwall både i litteratursøk og etter møter med personer som lever med akondroplasi ser at det finnes lite kunnskap om de voksne som har tilstanden. Etter innspill fra fokusgrupper og møter med Norsk interesseforening for kortvokste, har han valgt å konsentrere seg om fire hovedområder:

  • Daglige gjøremål, utdanning, og arbeid
  • Spinal stenose og fysisk funksjon
  • Kroppssammensetning og risiko for hjertesykdom
  • Søvnapne.

Studien skjer i samarbeid med klinikken på Sunnaas, Lovisenberg diakonale sykehus, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. I tillegg trekker han veksel på et godt internasjonalt samarbeid med kollegaer som jobber med akondroplasipasienter i andre land og verdensdeler.

Grethe Månum, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og medisinsk fagsjef på Sunnaas, og Ingeborg Lidal, overlege på TRS kompetansesenter, er veiledere i prosjektet. Begge var til stede under midtveisevalueringen.

 Evalueringen var svært nyttig også for oss som veiledere. Den bekreftet vår mening om at både kandidat og prosjektet er svært solid og at den største utfordringen fremover blir å velge hensiktsmessig referansepopulasjon og hvilke delstudier som skal inngå i doktorgradsavhandlingen, sier Månum.

Studien er godt i gang. Fredwall har samlet mye data og har akkurat sendt inn første artikkel til publisering.

Du kan lese mer om prosjektet her