HELSENORGE

GDPR – nytt europeisk regelverk for personvern – Hva betyr det for TRS?

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR) bli norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge.

GDPR - Bokstavfigur

​Mye av det som GDPR handler om har TRS allerede gode rutiner på, men vi jobber for å få alt på plass i henhold til forordningen.

Hva betyr det for TRS og brukerne?

Du som bruker vil ha samme mulighet for å kontakte TRS som før. TRS har også har samme krav til å dokumentere helsehjelp i journal som vi har hatt før.

Personer med bekreftet diagnose vil fortsatt få tilbud om å bli registrert som bruker ved TRS. Det innebærer at man kan få veiledning (telefon, poliklinikk, opphold) og tilbud om aktuelle kurs.

Du som registrert bruker kan også få informasjon om mulighet for å delta i aktuelle forskningsprosjekter og pasientregistre. For å kunne sende ut informasjon om forskningsprosjekter og registre må TRS ha skriftlig samtykke til at vi kan bruke personopplysninger til det.

For brukere som allerede er registrert ved TRS regnes tidligere samtykke som tilstrekkelig. Vi jobber med å lage tilbudsbrevet om registrering ved TRS slik at det tilfredsstiller kravene i GDPR fremover. Det betyr at brevene må være lett å forstå, det må være tydelig hvilke opplysninger vi ber om å registrere, hva opplysningene skal brukes til og hvem som er ansvarlig for å håndtere opplysningene.

TRS jobber sammen med personvernombud på Sunnaas sykehus for å dokumentere rutiner for all behandling av personopplysninger.

Når blir GDPR gjeldende i Norge?

Den nye personvernloven vil tre i kraft i Norge rundt 1. juli.

Vil du vite mer om GDPR?

Det finnes mye informasjon på Datatilsynets sider.