Stønader til ekstrautgifter som følge av funksjonsnedsettelsen

Grunnstønad

Ytelsen skal dekke definerte ekstrautgifter som følger av varig sykdom, skade eller medfødt funksjonsnedsettelse. Dette kan være ekstrautgifter til:

  • Drift av tekniske hjelpemidler. Det kan søkes om grunnstønad til drift av tekniske hjelpemidler dersom dette ikke dekkes andre steder.
  • Transportutgifter.
    • Når funksjonsnedsettelse gir merutgifter til transport kan det søkes om grunnstønad. Det kan være ekstrautgifter til drosje fordi man ikke kan benytte offentlig transporttilbud eller drift av egen bil og andre utgifter til blant annet dekkskift, vask og rengjøring.
    • Ekstrautgifter knyttet transport til opplæring og bedring av den alminnelige funksjonsevnen. Her minner vi om reiser til og fra fritidsaktiviteter og trening, i tillegg til reiser der man må benytte taxi eller familie og venner.
  • Telefon. Det kan søkes grunnstønad til telefonutgifter utover det som kan regnes som vanlig.
  • Har man ekstrautgifter på grunn av slitasje på klær kan man søke grunnstønad. Bruk av ortoser, støtte/strømperbandasjer, korsett og proteser kan medføre ekstra slitasje på klær.
    Les mer om grunnstønad på NAVs nettsider.

Stønad til reise for oppfølging og behandling

Reiseutgifter til behandling og til kurs og opphold i regi av TRS dekkes gjennom Pasientreiser. Les mer hos Pasientreiser      

Bidrag til spesielle formål

For noen definerte utgifter som ikke omfattes av andre ytelser, kan det søkes om bidrag etter §5-22 i Lov om folketrygd. Det er en forutsetning at utgiften overstiger kr. 1825,- pr. år (2017). Utgiftene kan være til nødvendige medisiner, forbruksmateriell som bandasjer med mer. Les mer om bidrag til spesielle formål hos NAV.

Legater

Det finnes en mengde ulike legater som man kan søke støtte fra. Oversikt finnes i Legathåndboken. Ideelle organisasjoner har i noen tilfeller midler man kan søke om.