Hjelpemidler, tilrettelegging, bil og bolig

​Hjelpemidler

Det kan søkes om hjelpemidler for bedret funksjon i hverdagsliv og bolig, til aktivitet / fritid og til tilpasning av arbeidsplass. Les mer hos hjelpemidler hos NAV . Lokal ergoterapeut/ fysioterapeut og NAV hjelpemiddelsentral kan bistå med søknad og vurdering av hjelpemidler.

Aktivitetshjelpemidler

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre.

Du får ikke stønad til hobbyaktiviteter, vanlig sportsutstyr eller konkurranseutstyr. For personer under 26 år dekker NAV utgiftene til aktivitetshjelpemiddelet. Personer over 26 år må betale en egenandel.

Lær mer om aktivitetshjelpemidler i denne filmen, laget av Valnesfjord og Beitostølen helsesportssentre, NAV med flere.

Andre tilretteleggingsordninger gjennom folketrygdloven

Tilpasset skotøy og fotsenger

NAV kan ved behov dekke utgift til fotsenger (spesialsåler) for noen grupper. For ortopediske sko må man betale en egenandel som tilsvarer ca. normalprisen for sko som kjøpes i butikk. Det vil si at man får dekket merutgiften for inntil to par ortopediske sko per år. Fastlege henviser til godkjent spesialist for vurdering og dokumentasjon av behov. NAVs nettsider har mer informasjon.  Det finnes også en forskrift om dette..

Briller og linser

Det kan gis stønad etter folketrygden kapittel 10 til briller/kontaktlinser der øyelinsen har løsnet. Vilkåret for stønad etter operasjon er at det foreligger sakkyndig dokumentasjon på behov ut over vanlig finkorrigering av synet. Det kan gis stønad til arbeidspenger til optiker for montering av briller i innfatning. Stønad til brilleinnfatning er begrenset oppad til kr. 690,- per innfatning for voksne og 465 for barn under 18 år (2016). I helt spesielle tilfeller hvor sakkyndig har dokumentert at brukeren ikke kan benytte vanlig brilleinnfatning, kan utgiftene til brilleinnfatning dekkes fullt ut. Det gis ikke stønad til etui, reservebriller, solbriller, sportsbriller eller rensevæske. Les mer om ordningen hos NAV.

Bil og førerkort

Ved dokumentert behov for egen bil, kan det også søkes om grunnstønad til drift (se under grunnstønad). Det kan også søkes om tilskudd til kjøp og nødvendig tilpasning av bil, samt til kjøreopplæring. Støtte til anskaffelse av egen bil er behovsprøvd ut fra inntekt. En forutsetning for ytelsene er at kollektivtransport ikke kan benyttes. De andre ytelsene gis på grunnlag av beskrivelse av behov, ut fra funksjon. Du finner informasjon om stønad til bil på NAV sine sider.

TRS har laget en veiledning til utfylling av søknad om støtte til bil. Denne veiledningen er skrevet for fagpersoner som skal bidra i søknadsprosessen.

Støtteordninger til bolig

Husbanken har støtteordninger for anskaffelse og tilpasning av bolig. Kommunens boligkonsulent er husbankens lokale representant, og kan bistå med informasjon og søknader. For løpende boutgifter kan det søkes bostøtte. Dette er en økonomisk behovsprøvd ytelse. For anskaffelse og tilpasning av bolig, er det mulig å søke om lån og tilskudd. Les mer på Husbankens nettsider