Hjelpemidler, tilrettelegging, bil og bolig

​Hjelpemidler

Det kan søkes om hjelpemidler for bedret funksjon i hverdagsliv og bolig, til aktivitet / fritid og til tilpasning av arbeidsplass. Les mer hos hjelpemidler hos NAV . Lokal ergoterapeut/ fysioterapeut og NAV hjelpemiddelsentral kan bistå med søknad og vurdering av hjelpemidler.

Aktivitetshjelpemidler

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre.

Du får ikke stønad til hobbyaktiviteter, vanlig sportsutstyr eller konkurranseutstyr. For personer under 26 år dekker NAV utgiftene til aktivitetshjelpemiddelet. Personer over 26 år må betale en egenandel.

 

Andre tilretteleggingsordninger gjennom folketrygdloven

Tilpasset skotøy og fotsenger

NAV kan ved behov dekke utgift til fotsenger (spesialsåler) for noen grupper. For ortopediske sko må man betale en egenandel som tilsvarer ca. normalprisen for sko som kjøpes i butikk. Det vil si at man får dekket merutgiften for inntil to par ortopediske sko per år. Fastlege henviser til godkjent spesialist for vurdering og dokumentasjon av behov. NAVs nettsider har mer informasjon.  Det finnes også en forskrift om dette..

Briller og linser

Det kan gis stønad etter folketrygden kapittel 10 til briller/kontaktlinser ved følgende tilstander:

  • Ved afaki (etter operasjon for grå stær og hvor ny kunstig linse ikke er implantert),
  • ved Marfans syndrom og lignende tilstander der øyelinsen har løsnet av seg selv,
  • ved hornhinneanomalier (for eksempel keratokonus, keratoglobus m.v.) før hornhinnetransplantasjon. Vilkår for stønad etter operasjon er at det foreligger sakkyndig dokumentasjon på behov ut over vanlig finkorrigering av synet.
  • Ved annen alvorlig sykdom/lidelse som affiserer synsapparatet som utløser behov for briller/kontaktlinser, kan stønad gis. I vurderingen av hva som er annen alvorlig sykdom/lidelse legges sakkyndig uttalelse til grunn.

Det kan gis stønad til arbeidspenger til optiker for montering av brilleglass i innfatning. Stønads-beløpet for brilleinnfatning fremgår av oversikten over satser på nav.no. I helt spesielle tilfeller der det av sakkyndig er dokumentert at brukeren ikke kan benytte vanlig brilleinnfatning, men må benytte innfatning som er spesiallaget/spesialtilpasset, kan utgiftene til brilleinnfatning dekkes fullt ut. Fakturagebyr og utgifter til frakt, herunder porto for rekommanderte sendinger, dekkes ikke av NAV. Utgifter til nødvendige utmålinger og tilpasninger av stønadsberettigede kontaktlinser kan dekkes. Vanlig synsprøve dekkes ikke.

Les mer om regelverket hos NAV.

Bil og førerkort

Bilstønad

Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad. Det er to ulike former for bilstønad:

  • Tilskudd til bil til arbeid og utdanning
    Hvis du på grunn av en varig funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlige transportmidler til arbeid eller utdanning (ut over videregående skole) kan du få et engangsbeløp til å kjøpe en bil selv.
  • Stønad til spesialtilpasset kassebil

Om du er rullestolbruker og har behov for kassebil med heis/rampe kan du ha rett til bilstønad også til å dekke transportbehov i dagliglivet. Denne bilen bestilles av NAV.

TRS har laget en veiledning for fagpersoner som skal bidra i søknadsprosessen ved søknad om bilstønad.

Les TRS veiledningen til utfylling av søknad om støtte til bil

Grunnstønad

Ved dokumentert behov for egen bil, kan det også søkes om grunnstønad til drift (se under grunnstønad).

Førerkort

Fyller du vilkårene for bilstønad, kan du få tilskudd til nødvendig kjøreopplæring. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd

Spesialutstyr og tilpasning av bil

Uavhengig av om du får støtte til å kjøpe en bil eller om du må betale hele bilen selv, kan du få spesialutstyr og tilpasning av bilen som er nødvendig på grunn av funksjonsnedsettelsen.

Les mer om stønad til bil på NAV sine sider

Støtteordninger til bolig

Husbanken har støtteordninger for anskaffelse og tilpasning av bolig. Kommunens boligkonsulent er husbankens lokale representant, og kan bistå med informasjon og søknader. For løpende boutgifter kan det søkes bostøtte. Dette er en økonomisk behovsprøvd ytelse. For anskaffelse og tilpasning av bolig, er det mulig å søke om lån og tilskudd. Les mer på Husbankens nettsider   og Veiviseren - bolig for velferd.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.