Hjelpemidler, tilrettelegging, bil og bolig

​Tekniske hjelpemidler

Det kan søkes om hjelpemidler for bedret funksjon i hverdagsliv og bolig, til aktivitet / fritid og til tilpasning av arbeidsplass. Dette kan være hjelpemidler for bevegelse, syn, hørsel, tale og språk, kognisjon, samt lese og skrivehjelpemidler.  Lokal ergoterapeut/ fysioterapeut og NAV hjelpemiddelsentral kan bistå med søknad og vurdering av hjelpemidler.

Les om hjelpemidler for bevegelse, syn, hørsel, tale og språk, kognisjon, samt lese og skrivehjelpemidler,hos NAV Les om hjelpemidler til arbeid og utdanning, dagligliv og fritid, skole og barnehage samt bolig, hos NAV

Småhjelpemidler

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment (for eksempel kniver med vinklet skaft, påkledningshjelpemidler, sklisikkert underlag mm).

Les om småhjelpemidler hos NAV

Aktivitetshjelpemidler

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre.

Du får ikke stønad til hobbyaktiviteter, vanlig sportsutstyr eller konkurranseutstyr. For personer under 26 år dekker NAV utgiftene til aktivitetshjelpemiddelet. Personer over 26 år må betale en egenandel.

 

Ortopediske hjelpemidler

Ortopediske hjelpemidler omfatter proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. For å få støtte til ortopediske hjelpemidler må du ha en varig (over to år) nedsatt funksjonsevne i armer, ben eller rygg. Hjelpemiddelet må være nødvendig for å opprettholde et alminnelig funksjonsnivå, og det må være rekvirert av godkjent spesialist.

Sykehuslege eller legespesialist må fylle ut søknadsskjema (NAV 10-07.10) og sende det til leverandøren av det ortopediske hjelpemidlet. Leverandøren gir tilleggsopplysninger på skjemaet og videresender det til NAV. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om ortopediske hjelpemidler, men de kan henvise deg videre til en spesialist.

NAV kan ved behov dekke utgift til fotsenger (spesialsåler) for noen grupper, dette beskrives i en forskrift til folketrygdloven.

Andre tilretteleggingsordninger gjennom folketrygdloven

Briller og linser

Det kan gis stønad etter folketrygden kapittel 10 til briller/kontaktlinser ved følgende tilstander:

  • Ved afaki (etter operasjon for grå stær og hvor ny kunstig linse ikke er implantert),
  • ved Marfans syndrom og lignende tilstander der øyelinsen har løsnet av seg selv,
  • ved hornhinneanomalier (for eksempel keratokonus, keratoglobus m.v.) før hornhinnetransplantasjon. Vilkår for stønad etter operasjon er at det foreligger sakkyndig dokumentasjon på behov ut over vanlig finkorrigering av synet.
  • Ved annen alvorlig sykdom/lidelse som affiserer synsapparatet som utløser behov for briller/kontaktlinser, kan stønad gis. I vurderingen av hva som er annen alvorlig sykdom/lidelse legges sakkyndig uttalelse til grunn.

Det kan gis stønad til arbeidspenger til optiker for montering av brilleglass i innfatning. Stønads-beløpet for brilleinnfatning fremgår av oversikten over satser på nav.no. I helt spesielle tilfeller der det av sakkyndig er dokumentert at brukeren ikke kan benytte vanlig brilleinnfatning, men må benytte innfatning som er spesiallaget/spesialtilpasset, kan utgiftene til brilleinnfatning dekkes fullt ut. Fakturagebyr og utgifter til frakt, herunder porto for rekommanderte sendinger, dekkes ikke av NAV. Utgifter til nødvendige utmålinger og tilpasninger av stønadsberettigede kontaktlinser kan dekkes. Vanlig synsprøve dekkes ikke.

Les mer om regelverket hos NAV.

Grunnmønster og spesialsøm av klær

Et grunnmønster er et grunnriss av kroppens form og mål, og brukes som grunnlag for å skreddersy klær. Dersom du har en kroppsform som gjør at du må få klærne dine spesialsydd, kan du få stønad til grunnmønster og til å få sydd klærne. Du kan for eksempel ha feilstillinger i ryggen, være kortvokst eller ha annen avvikende kroppsform som gjør at butikkjøpte klær ikke passer til kroppen din.

Les mer om grunnmønster hos NAV

Bil og førerkort

Bilstønad

Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad. Det er to ulike former for bilstønad:

  • Tilskudd til bil til arbeid og utdanning
    Hvis du på grunn av en varig funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlige transportmidler til arbeid eller utdanning (ut over videregående skole) kan du få et engangsbeløp til å kjøpe en bil selv.
  • Stønad til spesialtilpasset kassebil

Om du er rullestolbruker og har behov for kassebil med heis/rampe kan du ha rett til bilstønad også til å dekke transportbehov i dagliglivet. Denne bilen bestilles av NAV.

TRS har laget en veiledning for fagpersoner som skal bidra i søknadsprosessen ved søknad om bilstønad.

Les TRS veiledningen til utfylling av søknad om støtte til bil

Grunnstønad

Ved dokumentert behov for egen bil, kan det også søkes om grunnstønad til drift (se under grunnstønad).

Førerkort

Fyller du vilkårene for bilstønad, kan du få tilskudd til nødvendig kjøreopplæring. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd

Kjøreopplæring

Noen må ha sin kjøreopplæring i spesialtilpasset bil. Autoriserte trafikkskolers landsforbund har en oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring i tilpasset kjøretøy. Du må kontakte den enkelte kjøreskole for å finne ut hvilken tilpasning de har.

Spesialutstyr og tilpasning av bil

Uavhengig av om du får støtte til å kjøpe en bil eller om du må betale hele bilen selv, kan du få spesialutstyr og tilpasning av bilen som er nødvendig på grunn av funksjonsnedsettelsen.

Støtteordninger til bolig

Husbanken har støtteordninger for anskaffelse og tilpasning av bolig. Kommunens boligkonsulent er husbankens lokale representant, og kan bistå med informasjon og søknader. For løpende boutgifter kan det søkes bostøtte. Dette er en økonomisk behovsprøvd ytelse. For anskaffelse og tilpasning av bolig, er det mulig å søke om lån og tilskudd. Les mer på Husbankens nettsider   og Veiviseren - bolig for velferd.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.