Formålet med nettverkene er først og fremst å fremme kvaliteten på tilbudet til pasientene i helseregionen, og da spesielt gjennom kompetansetiltak rettet mot helsepersonell som jobber med rehabilitering av ulike brukergrupper. Siden riktig kompetanse i riktig fase av rehabiliteringen står sentralt, vil det også være viktig for fagnettverkene å kunne skissere hva gode rehabiliteringsforløp bør inneholde.

Nettverkene skal ha en tverrfaglig sammensetning og ha deltakere fra helseforetakene og de private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen, brukerorganisasjonene, kommune og høyskolemiljø. Medlemmene i nettverkene har ansvar for å informere egen organisasjon om det arbeidet som nettverket gjør. Representantene skal oppnevnes på høyeste nivå, og man må forutsette at det er personer som organisasjon og ledelse har tillit til, med god gjennomslagskraft i egen organisasjon.

Fagnettverk for hjerneskadeFagnettverk for lungerehabiliteringFagnettverk for kreftrehabiliteringLedernettverket
Fant du det du lette etter?