Systematiske oversikter

Systematiske oversikter er sentrale for både praksis og forskning. De rydder forskningslandskapet og klargjør hva vi vet og hva vi ikke vet om en problemstilling. 

RKR har  samarbeidet med Kunnskapssenteret, som senere er blitt innlemmet i Folkehelseinstituttet (FHI), for å styrke arbeidet med å utvikle systematiske oversikter. Forsker Hilde Tinderholt Myrhaug har hatt et toårig engasjement hos oss. Hun har gitt oss opplæring og veiledning i hvordan lage systematiske oversikter som gjør det mulig for oss å jobbe med systematiske oversikter i fremtiden. Hun har ledet arbeidet med oversikten om tverrfaglige psykososial tiltak i samarbeid med en oppnevnt utredningsgruppe som bestod av fagpersoner med lang erfaring i kreftbehandling, samt to brukerrepresentanter.

Tverrfaglige psykososiale intervensjoner er ett av mange rehabiliteringstiltak som tilbys kreftpasienter. Det er usikkerhet rundt effekten av disse tiltakene og vi mangler systematiske oversikter på temaet. Derfor har kompetansetjenesten valgt å utarbeide en systematisk oversikt der vi oppsummerer effekten av tverrfaglige psykososiale tiltak til voksne kreftpasienter.  

Hensikten med den systematiske oversikten var å studere effekten av tverrfaglig psykososiale intervensjoner gitt til voksne kreftpasienter i løpet av de første fem årene etter diagnostisering, sammenliknet med andre rehabiliteringsintervensjoner, målt på livskvalitet, fatigue, mestring og deltakelse.

Den systematiske oversikten The effects of multidisciplinary psychosocial interventions on adult cancer patients: a systematic review and meta-analysis er nå publisert. Den gir ingen sterk konklusjon, ei heller noen signifikant forbedring på livskvalitet, deltakelse  eller egenmestring, men noe effekt på fatigue. Grunnen til det kan dels være fordi det finnes for få og svake studier, og dels fordi vi har vært opptatt av tverrfaglige tiltak som det finnes langt færre artikler på. 

Manuskriptet er skrevet av Hilde Tinderholt Myrhaug fra Folkehelseinstituttet, sammen med Julia Aneth Mbalilaki (rådgiver, RKR), Natasja-Elena Kersting Lie (forsker og medlem av kreftnettverket), Tone Hansen (brukerrepresentant og medlem av kreftnettverket) og Jan Egil Nordvik (leder, RKR).  

Slik jobbet vi frem kunnskapsoppsummeringen

Det ble søkt i MEDLINE, Embase, PyscINFO, PEDro, OT Seeker, Sociological Abstracts, CINAHL og Cochrane CENTRAL etter randomiserte kontrollerte forsøk.

27 artikler ble inkludert og 4 metaanalyser, en på fatigue og tre på livskvalitet, ble gjennomført.

Metaanalysene viste moderate forbedringer fra tverrfaglige psykososiale tiltak gitt til kvinner med brystkreft sammenliknet med vanlig oppfølging, målt på fatigue ved 3 til 6 måneders oppfølging. Forbedringene var ikke statistisk signifikante (SMD 0,49 (95 % CI -0,22, 1,19)) (fig.1). Ingen av metaanalysene viste statistisk signifikant forbedring etter tverrfaglig psykososiale intervensjoner hos pasienter med brystkreft (SMD 0,44(-0,62, 1.50)), prostatakreft (SMD 0,06(-0,18, 0,29)) og ulike andre typer kreft (SMD 0,01 (-0,23, 0,21)) (fig.2), målt på livskvalitet ved 1,5 - 6 måneders oppfølging.

Det var ikke mulig å lage metaanalyser for mestring og mestringstro på grunn av mangelfull rapportering av effektestimatet. Ingen av de inkluderte studiene målte effekten av tverrfaglige psykososiale intervensjoner hos kreftpasienter når det gjaldt  deltakelse. Dokumentasjonsgrunnlaget for fatigue og livskvalitet ble vurdert til lav kvalitet med GRADE (The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Det betyr at vi har begrenset tillitt til effektestimatet.

Fig 1: Tverrfaglige psykososiale intervensjoner gitt til kvinner med brystkreft sammenliknet med vanlig oppfølging, målt på fatigue, ved 3 til 6 måneders oppfølging.


Figur 2: Tverrfaglige psykososiale intervensjoner gitt til brystkreftpasienter sammenliknet med vanlig oppfølging, målt på l6ivskvalitet ved 1,5 til 6 måneders oppfølging.


Figur 3: Tverrfaglige psykososiale intervensjoner gitt til pasienter med prostatakreft sammenliknet med vanlig oppfølging, målt på livskvalitet, ved 1,5 til 6 måneders oppfølging.


Figur 4: Tverrfaglige psykososiale intervensjoner gitt til ulike typer kreftpasienter sammenliknet med vanlig oppfølging, målt på livskvalitet, ved 1,5 til 6 måneders oppfølging.


Selv om metaanalysene ikke viste noen forskjell mellom studiegruppene, betyr ikke dette at tverrfaglige psykososiale tiltak er ineffektive. Basert på funnene fra metaanalysene og GRADE-vurderingene, forteller dette oss at vi trenger flere gode studier, slik at vi kan få sikrere kunnskap om effekten av tverrfaglige psykososiale tiltak.  

Fant du det du lette etter?