Samvalg

Samvalg (Shared Decision Making) handler om aktiv medbestemmelse, der pasient og helsepersonell sammen finner frem til den beste helsetjenesten eller behandlingen for pasienten. 

Brukermedvirkning

De aller fleste pasienter ønsker å få medvirke i beslutninger som gjelder dem selv. Mennesker med kroniske lidelser opplever til tider dårlig koordinering av sine helsetjenester, og noen kan oppleve det som at tjenestene som tilbys arbeider mot mål som er helt forskjellige fra pasientens egne.

Det å motta helsetjenester kan noen ganger føles overveldende. Pasientene kan oppleve at behandlingen ikke oppnår forventet resultat, eller ikke holder den forventede faglige kvaliteten. En oppsummering av interne brukerundersøkelser ved Rikshospitalet viser at pasientene ønsker bedre informasjon og dokumentasjon, større grad av involvering, og bedre samhandling og koordinering som gir større forutsigbarhet.

Fremme pasientens mål gjennom samvalg 

Shared Decision Making, eller Samvalg som vi har valgt å kalle det på norsk, er en metode som gjør det mulig for pasienter og helsepersonell å dele den beste tilgjengelige evidensen som finnes, og på den måten ta beslutninger som reflekterer pasientens verdier og preferanser. Pasienter som er innlagt til rehabilitering, har kroniske og komplekse lidelser, og er sårbare. Det er derfor viktig at helsetjenesten fokuserer på å være lydhør overfor pasienten og fremme pasientens egne mål. 

Både en kunnskapsbasert praksis, samvalg og kunnskapsoversikter støtter en pasient-sentrert praksis for dem som trenger rehabilitering. Ved å bruke oppdatert evidensbasert informasjon kan vi sikre at behandlingen som gis til pasientene er gyldig og pålitelig. Kvaliteten på den informasjonen som gis, er avgjørende for at pasientene skal kunne ta gode og informerte valg. 

Riktig informasjon til rett tid

Helsepersonell opplever ofte at for mye informasjon kan føre til misforståelser. Derfor er det viktig at de alternativer som er tilgjengelige er tydelige, og at helsepersonell stiller kontrollspørsmål for å sikre at pasienten faktisk har forstått informasjonen og forstår hva behandlingen kommer til å innebære og hvilket resultat som er forventet.

De fleste pasienter ønsker å ha et ord med i laget når fordeler og ulemper forbundet med ulike behandlingsalternativer vurderes. For at et samvalg skal bli en realitet, må helsepersonell sikre at pasienten opplever følelsesmessig støtte og kontroll i beslutningsprosessen, og at de beslutninger som tas, er forpliktende.

Samvalgsverktøy

Det å involvere pasienter i beslutninger krever motivasjon, kompetanse og egnede verktøy. Det er utviklet beslutningsstøtteverktøy (Patient Decision Aids på engelsk) for pasienter og helsepersonell for valg av behandlingsmetoder for en rekke ulike diagnoser. Forskningsavdelingen ved Ottawa Hospital i Canada har vurdert kvaliteten på en del slike Patient Decision Aids.

Eksempler på samvalgsverktøy som er utviklet i Norge, er Connect, Choice og Sisom som støtter kommunikasjon og valg av behandling av kreftsyke. Disse er nærmere beskrevet på nettsiden til Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehus (OUS).

Du kan også lese om samvalgsverktøy for pasienter med kronisk nyresvikt under Mine behandlingsvalg, på nettsidene til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). 

Enkeltpersoners individuelle preferanser må i langt større grad tillegges avgjørende vekt i utviklingen av pasienters behandlingsplaner. Det er spesielt viktig at kunnskapsbasert informasjon om kvaliteten av behandlingen blir gjort tilgjenglig for å sikre at pasientene kan gjøre reelle valg om egen behandling.

Fant du det du lette etter?