Foredragsholdere

Prekonferansen, 10. september

Spor 1: De aktive ingrediensene i rehabilitering 

Arbeidet med å identifisere de aktive ingrediensene i rehabilitering er en av de mest interessante nyvinningene innen faget vårt på mange år. Forskningsgruppen bak Rehabilitation Treatment Taxonomy, lanserer nå fase to av arbeidet, nemlig Rehabilitation Treatment Specification System (RTSS). Det nye klassifiseringssystemet er nå lettere å forstå og mer anvendelig, og bidrar med helt sentrale brikker for å forstå hva som hjelper ved rehabilitering. 

Dr. John Whyte, som er den mest profilerte forskeren i forskningsgruppen, vil presentere arbeidet og den nyeste utviklingen fra fase to av prosjektet, Rehabilitation Treatment Specification System (RTSS). 

Dr. John Whyte, Director Moss Rehabilitation Research Institute


Dr. Whyte received his MD and a PhD in cognitive psychology at the University of Pennsylvania (1981), completed residency training in physical medicine and rehabilitation at the University of Minnesota (1984), and then a fellowship in neurotrauma at Tufts New England Medical Center and the Greenery Rehabilitation and Skilled Nursing Center (1985).

Throughout Dr. Whyte’s career, he has been active in academic pursuits related to rehabilitation, including serving as president of the Association of Academic Physiatrists, and being an active member of the American Congress of Rehabilitation Medicine, where his contributions have been recognized with the Distiniguished Academician and Fellow awards, respectively.

Les mer om John Whyte

Spor 2: Intensiv rehabilitering 

Intensitet har nå i flere år vært et ”buzzword” innen rehabilitering, og mange har fått med seg at det kan være viktig å gjennomføre betydelige mengder av et rehabiliteringstiltak innenfor en kortere periode, framfor å spre det tynt utover en lengre periode. Hvorfor er det slik, og er det alltid like sant?

Det siste året har det også kommet fram enda tydeligere funn rundt intensitet, ikke bare i form av hyppighet og varighet på økten, men også at puls-nivå under treningen kan ha stor betydning for den motoriske funksjonsfremgangen i gangbevegelse etter hjerneslag. 

T. George Hornby ved Indiana University og Jenni Moore, innleid rådgiver i RKR, har gjennom mange år jobbet med intensitet, særlig i gangtrening ved hjerneslag.

I løpet av denne workshopen vil de gjennomgå modeller og evidens for intensiv rehabilitering, med særlig fokus på gangfunksjon og fysisk form. 

Dr. T. George Hornby, PT, PhD, Professor of Physical Medicine & Rehabilitation at the Indiana University School of Medicine


Dr. Hornby also holds an appointment in the department of Physical Medicine and Rehabilitation at Northwestern University Feinberg School of Medicine. From 2003 to 2015, Dr. Hornby served as a research scientist in the Sensory Motor Performance Program at the Rehabilitation Institute of Chicago, directing the Neuro-Locomotion Research Laboratory. 

His primary research efforts have focused on the mechanisms underlying impaired walking ability in individuals with SCI and stroke, and how specific interventions can assist with locomotor recovery. Dr. Hornby is also the Director of Research for the American Physical Therapy Association's Neurology Section.  He has served as a peer reviewer for numerous journals, and as a grant reviewer for the United States National Institute of Health and Veteran Administration Merit Fellowship Program.  Dr. Hornby has published over 80 peer reviewed articles in the fields of physical therapy, physiology, neuroscience, and rehabilitation.

Dr. Jenni Moore, PT DHSc, NCS, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, HSØ 


Jennifer Moore is currently an advisor to the South Eastern Norway Center for Knowledge Translation in Rehabilitation  (RKR). Her current work and research are focused on the selection and implementation of evidence-based practices within hospital systems and across networks of hospitals in the United States and in Norway.  

Previously, Dr. Moore was the Clinical Practice Leader of Neurologic Physical Therapy at the Rehabilitation Institute of Chicago (now Shirley Ryan AbilityLab) where she conducted implementation projects within all levels of care.  She also created the Rehabilitation Measures Database, which is a free, online repository of summaries of psychometric properties and clinical utility of over 300 assessments used in rehabilitation. 

Dr. Moore is currently co-leading an APTA sponsored Clinical Practice Guideline on a core set of outcome measures for neurologic physical therapy, and was the Guest Editor for the Journal of Neurologic Physical Therapy Special Issue on Knowledge Translation.

Spor 3: Kognitiv rehabilitering

I en undersøkelse av kompetansebehovet innen kommunal rehabilitering, ble rehabilitering av kognitive vansker trukket fram av respondentene som et av områdene med størst behov for kompetansepåfyll.

Fergus Gracey er en av de fremste europeiske ekspertene innen dette fagområdet. I løpet av denne dagen vil han gi en grundig innføring i temaet og deltakerne får anledning til å stille spørsmål og diskutere kliniske problemstillinger. Gracey har omfattende klinisk erfaring med å jobbe med pasienter med kognitive vansker.  

Fergus Gracey, Senior Researcher and Professor, University of East-Anglia, Norwich Medican School


Fergus is a Consultant Clinical Neuropsychologist who works with both adults and children following acquired brain injury. He has worked at the Oliver Zangwill Centre for Neuropsychological Rehabilitation for 10 years and has specialised in understanding and rehabilitating self-regulation, emotional adjustment and social-emotional processing problems. Fergus has published book chapters and papers in peer reviewed journals on topics relating to his interests in social and emotional aspects of brain injury, especially relating to cognitive behaviour therapy, identity and adjustment.

Fergus is currently Senior Research Fellow and Professor at University of East Anglia. Les mer om Fergus Gracey.

Spor 4: Post-Commotio - rehabilitering ved hjernerystelse

Veldig mange får en hjernerystelse i løpet av livet som går raskt over, men for noen blir dette starten på langvarige plager og sykemelding. Dessverre opplever mange av disse at de ikke får god oppfølging og muligheten til å bli raskere bedre hvis de hadde fått riktig behandling.

The Physiology of Concussion

Dr. Barry Willer fra universitetet i Buffalo, i delstaten New York, har vært med å etablere et tilbud rettet spesielt mot hjernerystelse, eller mild traumatisk hjerneskade. Willer vil  legge fram forskningsresultater og presentere kliniske metoder for prognostisk vurdering av hjernerystelser og tilhørende behandlingstiltak.

Dr. Barry Willer, Professor and Director of Research Concussion Management Clinic, University at Buffalo


Barry Willer has spent more than 30 years studying brain injury and is the principle author of the Community Integration Questionnaire and the Whatever it Takes Model. He was the first director of the Rehabilitation Research and Training Center on Community Integration and was a leader in the development of the TBI Model Systems Data Base. He has over 150 publications and three books and his work has been cited more than 3000 times. He was the 2012 recipient of the Research Award from the North American Brain Injury Society.

In more recent years, Dr. Willer has been studying concussion, particularly sports related concussion. He was part of a team that created the first return to play guidelines following concussion for the International Olympics (2000).

Les mer om Dr. Barry Miller.

Physical examination of patients with Concussion

Foredraget "Physical examination of patients with Concussion" er en innføring i og demonstrasjon av undersøkelsesmetodikk hos pasienter med akutte og persisterende plager etter hjernerystelse.

Lars Nysether, overlege Sunnaas sykehus HF og medisinsk ansvarlig i Regional koordinerende enhet, HSØ


Lars Nysether er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, ansatt ved Sunnaas Sykehus, hvor han har et medisinskfaglig ansvar ved Regional Koordinerende Enhet og er overlege ved sykehusets poliklinikk. Han har erfaring med pasienter med persisterende plager etter commotio cerebri («Post commotio syndrom») gjennom Sunnaas sykehus sitt «Raskere tilbake»-program. Med mål om å bedre tilbudet til denne pasientgruppen har han deltatt på internasjonale konferanser (ACRM 2016 og 2017), samt knyttet kontakt med og besøkt forsknings- og behandlingsmiljøer ved University at Buffalo, NYU Langone Concussion Center New York City og Children's Hospital of Philadelphia.

Nysether har tidligere erfaringer som assistentlege ved Sunnaas sykehus, assistentlege Modum Bad, bedriftslege i Storebrand/IF og overlege ved CatoSenteret. Har også deltatt i flere regionale og nasjonale rehabiliteringsrelaterte arbeidsgrupper.

Vestibular Rehabilitation (VR)

Vestibulær rehabilitering (VR) er en øvelsesbasert behandlingsform for pasienter med skade i balanseorganet og/eller ved andre årsaker til svimmelhet og nedsatt balanse. Målet med VR er å redusere opplevelsen av svimmelhet og balanseproblemer, reetablere effektiv øye-hode-koordinasjon, bedre funksjonell balanse, øke fysisk aktivitetsnivå, skape trygghet og lære å leve med svimmelhet. 

Ingerid Kleffelgård, PhD og postdoktor ved Oslo Universitetssykehus HF, OUS, Ullevål  


Ingerid Kleffelgård har siden 1999 arbeidet ved avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo Universitetssykehus, hovedsakelig innen rehabilitering etter traumatisk hodeskade. Hun har en PhD fra medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo (2018). I sin doktorgrad har hun studert svimmelhet og balanseproblemer etter mild-moderat traumatisk hodeskade. 

Psychological treatment post-commotio

Jan Egil Nordvik, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, HSØ, Sunnaas sykehus HF


Jan Egil Nordvik har en PhD i psykologi og er leder for Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, HSØ ved Sunnaas sykehus HF. Han har klinisk og forskningsmessig erfaring fra behandling av milde til moderate kognitive vansker etter ervervet hjerneskade. I den nåværende stillingen er det særlig fokus på læring, kunnskapstranslasjon og utfordringene med implementering av ny forskningskunnskap i helsetjenestene.

Spor 5: Nettverk for amputasjonsrehabilitering - oppstartsmøte

Det finnes flere tverrfaglige team som driver med amputasjonsrehabilitering i Helse Sør-Øst. Fram til nå foreligger det ingen nasjonale retningslinjer for amputasjonsrehabilitering. Formålet med oppstartsmøtet under Prekonferansen er å samle amputasjonsmiljøene og utrede muligheten og interessen for å etablere et fagnettverk for benamputasjon i Helse Sør-Øst i første omgang, med en eventuell utvidelse til et nasjonalt nettverk på sikt.

Reinhild Lange, initiativtaker til nettverket og møteleder


Reinhild Lange er overlege og spesialist i Fysikalsk medisin og Rehabilitering ved Sørlandet sykehus HF. Hun har hatt det medisinske ansvaret for ortopedisk rehabilitering i SSHF siden 2004. Hun har vært pådriver for utvikling av behandlingslinjen for benamputerte i SSHF og har i denne anledning også etablert og styrket samarbeidet med ortopediske avdelinger i SSHF, der benamputasjonene utføres.

Hun har publisert en originalartikkel om rehabilitering av benamputerte på Sørlandet i Tidsskriftet for den Norske legeforening. Artikkelen er basert på data fra et internt amputasjonsregister i journalsystemet DIPS. 

Nasjonalt amputasjonsregister - forarbeide, bakgrunn og utfordringer

Fredrik Nilsen, ortoped, Sykehuset Østfold


Fredrik Nilsen er overlege ved seksjon for fot- og ankelkirurgi, ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold, og daglig leder for Norsk Fot- & Ankelregister.

Amputasjonsteknikk på underekstremitetene

Amputasjon er første trinn på rehabiliteringsstigen til gangeførhet eller forflytningsevne fra seng til stol til toalett og tilbake. I dette foredraget vil Paulsrud gå gjennom operasjonstekniske momenter ved store amputasjoner på underekstremitetene.

Øyvind Paulsrud, overlege ved Fot-/ankelseksjonen, Ortopedisk avdeling, OUS, Ullevål


Siden 2011 har det kirurgiske ansvaret for amputasjonspasienter som skal rehabiliteres til protesebruk ved Oslo Universitetssykehus vært lagt til Fot-/ankelseksjonen, Ortopedisk avdeling. Ved utstrakt samarbeid med karkirurger, infeksjonsmedisiner, endokrinologer, ortopediteknisk- og fysikalsk medisinsk rehabiliteringsmiljø har man utviklet en sløyfe innen OUS. Dette innebærer at pasientene amputeres i en eller 2 stegs seanse, ligger postoperativt 5 døgn ved ortopedisk avdeling før de overføres til Enhet for rehabilitering på OUS, Aker. Målet er gange i interimsprotese dag 7 postoperativt. Ukentlig ortopedisk tilsyn og deltakelse i tverrfaglig poliklinikk for beinamputerte i disse årene har gitt Paulsrud god erfaring med disse pasientene og deres problemer. Han har og vært aktiv i opplæring av kollegene ved å undervise i emnet som en del av det obligatoriske kurset i Fot-/Ankelkirurgi og amputasjonsteknikk for utdanninga av ortopediske kirurger. Paulsrud står i tradisjonen utviklet på Aker sykehus, med samarbeid mellom ortopedisk-, karkirurgisk- og rehabiliteringsmedisinsk miljø, og har etterfulgt sin eldre kollega Per Lerud i denne funksjonen.

Forskning knyttet til benamputasjon

Terje Gjøvaag, førsteamanuensis ved Fakultet for Helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet


Gjøvaag arbeider ved Institutt for Ergorterapi og Ortopediingeniørutdanning og er forskningsgruppeleder for gruppen Kliniske intervensjoner og Medisinsk teknologi (KiM). Et sentralt forskningstema for forskningsgruppen KiM er protesebruk, mobilitet og funksjonsevne. Gruppen har for tiden tre stipendiater som forsker på dette.  Gruppen bruker innovativ teknologi (som funksjonelle nær infrarød spektroskopi) for å studere blant annet nevral aktivitet i ulike barkområder i hjernen hos protesebrukere under gangrehabilitering.

Gjøvaag er utdannet fra Norges Idrettshøgskole og har en PhD innen fysiologi og treningslære.

Veien videre - er det ønske om å etablere et fagnettverk for benamputasjon i Helse Sør-Øst? (paneldebatt)

Rune NilsenOrtopediingeniør og klinikkleder ved Sophies Minde Ortopedi 


Fra fra 1994-2001 jobbet Rune Nilsen i Asia og Afrika som lærer, intruktør og prosjekleder for flere forskjellige organisasjoner, deriblandt Internasjonale Røde Kors og Cambodia Trust(Exceed). Han ledet Sophies Minde sitt internasjonale utvekslingssamarbeidprosjekt fra 2002 til 2015. Dette var et samarbeid mellom Norge, Kambodsja, Tanzania og Malawi.

Rune Nilsen startet ISPO Norge i 2007 og har siden sittet i styret. Han har vært leder siden 2014, og siden 2013 har han også sittet i ISPO internasjonale utdanningskommite, som jobber med å utarbeide ny standard for utdanning av ortopediingeniører. 

Har vært med i styret i CHILD siden 2015. Dette er et Europeisk samarbeid om dysmeli, amputasjoner og proteser til barn.

Hovedkonferansen, 11. september

Plenumssesjon Dag 1

Harald furre, Ordfører Kristiansand


Harald Furre er ordfører i Kristiansand. Han representerer Høyre. Furre er utdannet siviløkonom og har yrkeserfaring fra forsknings- og konsulentbransjen. Han er leder av Agder Høyre og medlem av partiets sentralstyre. Furre leder fellesnemnda for Nye Kristiansand (sammenslåingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen fra 1.1.2020), er nestleder i styret for Region Kristiansand, medlem av Sørlandsrådet og i ledelsen av Sørlandstinget. Furre er gift og har tre voksne barn.

Anne Grethe Erlandsen, Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Foto: Bjørn Stuedal

Anne Grethe Erlandsen er statssekretær (H) i Helse- og omsorgsdepartementet og har spesielt ansvar for styring og utvikling av spesialisthelsetjenesten.

Hun har hatt ansvar for disse stortingsmeldingene: Nasjonal helse og sykehusplan 2015 og Verdier i pasientens helsetjeneste, melding om prioritering. Årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet 2013, 2014, 2015 og 2016. Hun har også hatt ansvar for Strategi om hjernehelse som ble lagt fram før jul 2017. 

Anne Grethe Erlandsen er utdannet sykepleier og har mange års ledererfaring fra sykehus, kommuner og politiske organer. 

Geir BøhlerDirektør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst RHF


Geir Bøhler er utdannet lege og har mange års erfaring både som allmennpraktiker og fra klinikk, som generell kirurg, gastrokirurg og overlege ved Sørlandet sykehus HF. Han har vært i Helse Sør-Øst RHF siden 2016. Han kom fra stillingen som klinikksjef ved Sørlandet sykehus HF.

Foredraget tar for seg endringene innen helse og rehabilitering de siste årene som vil legge føringer for det videre arbeidet med utvikling av rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst. Geir Bøhler vil også delta i plenumsdebatten under åpningen av konferansen. 

Magne Wang Fredriksen, Generalsekretær Norges Parkinsonforbund og årets konferansier


Magne Wang Fredriksen har vært generalsekretær i Norges Parkinsonforbund siden 2003.

Magne er opptatt av å skape et nytt bilde av hvem som lever med Parkinson, og gjennom menneskene, utvikle vår forståelse av hvilke utfordringer Parkinson gir. Magne er initiativtaker for utprøving av ParkinsonNet i Norge, og deltar i koordineringsgruppen ledet av Helsedirektoratet. Magne er styremedlem i Hjernerådet/Norwegian Brain Council og styremedlem i Norges Parkinson Forskningsfond. Generalsekretæren er en mye brukt møteleder, foredragsholder og samfunnsdebattant. 

Sveinung Tornås, Innovasjonsdirektør Sunnaas sykehus HF


Sveinung Tornås har siden 2011 ledet arbeidet med å bygge opp innovasjonsavdelingen ved Sunnaas sykehus. Han er spesielt opptatt av innovasjonskultur i organisasjoner, innovasjon som metode for organisatorisk endring og implementering av teknologi i sykehusene. Sunnaas sykehus har gjennomført en rekke innovasjonsprosjekter gjennom målrettet arbeid. Det omfatter om lag 25 innovasjonsprosjekter i året. 

Tornås har en doktorgrad i kognitiv rehabilitering, og har arbeidet som nevropsykolog og klinikksjef ved Sunnaas sykehus, og i perioder også vært prosjektleder for organisering av rehabiliteringstjenester for Helse Sør-Øst, samt skrevet lærebokkapitler og publisert forskningsartikler. 

Kari Anne Dehli, prosjektleder Innovativ rehabilitering i Indre Østfold 


Kari Anne Dehli er prosjektleder for innovasjonsprosjektet «Innovativ rehabilitering» og ansatt i Helsehuset Indre Østfold medisinske kompetansesenter i Askim.

Hun er fysioterapeut, med 22 års erfaring fra kommunal fysioterapitjeneste. Dehli har også en Master i organisasjon og ledelse.

Ida Nordhaug, leder av Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus HF 


Ida-Mari Nordhaug er ei 20 år gammel jente som er bosatt i Grimstad og leder for ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus HF. Hun representerer der Barnekreftforeningen. Som svært ung jente fikk hun Akutt Lymfatisk Leukemi og ble behandlet fra 2005 til 2007. Disse årene med sykdom førte til at hun gikk klipp av mye av barneskolen. Hun sier selv at hun i forbindelse med sykdommen har tilbrakt mer tid på sykehuset enn hjemme og at barndommen dermed ikke har vært som alle andres. 

Fremtidsrettet rehabilitering på Sørlandet

Dette foredraget handler om å tørre å forskyve makten fra tjenestene til brukere og pårørende. Foredraget forteller om erfaringer som er gjort i rehabiliteringsfeltet på Sørlandet, både i spesialisthelsetjenesten, kommunen og fra et pårørendeperspektiv. Rehabiliteringsfeltet er i utvikling, og målet er styrking og kvalitetssikring slik at brukere opplever effekt og får et enda bedre pasientforløp. Her er de fire som er sammen om dette foredraget:  

Silje Bostrøm Gitlestad, prosjekterleder Fremtidsrettet rehabilitering, Kristiansand kommune

 

Silje Bostrøm Gitlestad jobber med kompetanse- og tjenesteutvikling innen rehabilitering, og har en rolle i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vest-Agder. For tiden er hun prosjektleder for prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering, et prosjekt finansiert av opptrappingsplan for rehabilitering. Hun er opptatt av å fremme rehabilitering som fagområde, og av å finne gode samhandlingsløsninger for at brukerne skal være i stand til å leve et godt liv i nærmiljøet sitt. 

Gitlestad er utdannet sykepleier og har blant annet erfaring fra spesialisert rehabilitering i Sørlandet sykehus som sykepleier, fagutvikler og assisterende enhetsleder. 

Ingeborg van Frankenhuyzen, prosjektleder rehabilitering, Mandal kommune


Ingeborg van Frankenhuyzen er ergoterapeut og for tiden prosjektleder i Mandal kommune, hvor hun jobber med å styrke rehabiliteringen. Dette innebærer blant annet å styrke bruker- og pårørenderollen. Som tidligere prosjektleder for hverdagsrehabiliteringstjenesten i Kristiansand har hun også vært opptatt av økt brukerstyring. 

Hun har vært pådriver i å kvalitetssikre brukerens stemme i rehabiliteringsprosessen ved å bruke et standardisert kartleggingsverktøy som måler selvopplevd mestring og tilfredshet (COPM). I forbindelse med dette arbeid har hun utviklet Mestringshjulet som støtteverktøy og dette hjulet har spredd seg på nasjonalt nivå og blitt videreutviklet av både NKRR og mange kommuner i hele landet. Ingeborg har lang erfaring fra rehabiliteringsfeltet og starten på denne karrieren begynte på Sørlandet sykehus rehabiliteringsavdeling på Kongsgård i 1995.  

Svein Berntsen, teamleder Ambulant Rehabiliteringstjeneste (ART), Sørlandet sykehus HF

 

Svein A. Berntsen arbeider til daglig som teamleder i Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART, ved Avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering på Kongsgård, Sørlandet Sykehus. Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet å bidra til sømløse overføringer og kontinuitet i behandlingskjeden. Berntsen har bakgrunn som spesialfysioterapeut, med en master i helseinformatikk. Han har lang erfaring fra rehabiliteringsfeltet, særlig innen spesialisthelsetjenesten. 

Anna Cecilie Skagestad, Rådet for Funksjonshemmede i Kristiansand


Anna Cecilie Skagestad er pårørenderepresentant i Rådet for funksjonshemmede. Der er hennes hovedoppgave å være et talerør for alle pårørende. Gjennom sitt arbeid som pårørenderepresentant er hun engasjert i ulike utvalg knyttet til blant annet Fagutvalg for somatisk rehabilitering og prosjektet "Fremtidsrettet rehabilitering". Selv er hun pårørende til to i familien med spesielle behov, med alt det medfører av møter med barnehage, skole, NAV og offentlige institusjoner.

Spor 1: Brobygging - sømløse overganger mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten

Møteledere: Anne Kari Thomassen, Sørlandet sykehus og Ellen Torgersen, Kristiansand kommune

Anne Kari Thomassen, Avdelingssjef for fysikalsk medisin og rehabilitering, AFR, Sørlandet sykehus HF


Anne Kari er utdannet fysioterapeut og senere som folkehelseviter. Har allsidig praksis som kliniker i privat praksis, sykehus og i kommunehelsetjenesten. Har også jobbet i mange år hos Fylkeslegen/Fylkesmannen i Aust-Agder med utviklingsarbeid innen folkehelse og rehabilitering, som prosjektleder for nasjonale og regionale prosjekter, med individ- og systemtilsyn og andre forvaltningsoppgaver.

Ellen Torgersen, Kristiansand kommune


Ellen Torgersen er utdannet sykepleier, med mastergrad i ledelse (2012). Har vært ansatt i helse og sosialsektoren i Kristiansand kommune siden 1997, som sykepleier, leder og for tiden rådgiver i strategiteamet til helse- og sosialdirektøren. Leder for regionalt fagutvalg for rehabilitering i Agder og KS-representant i Fagråd for rehabilitering i Helse Sør-Øst.

Lette hodeskader, store utfordringer - Fra akutt hjerneskade og tilbake til det nye livet

Det er lite kunnskap om lette hodeskader utenfor spesialisthelsetjenesten. Dette foredraget er en innføring i tematikken og vanlige sen-plager hos pasientgruppen. Formidling av kunnskap til førstelinjetjenesten og kommune er viktig for å bedre håndtering, behandling og forståelse av en pasientgruppe som lett kan bli oversett og misforstått.

Erik Øydna, LIS-lege Sørlandet sykehus HF, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering


Erik Øydna er LIS-lege på hodeskade-teamet på Sørlandet sykehus, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering med sideutdanning innen nevrologi.

Sømløse overføringer fra sykehuset og hjem

Svein Berntsen, teamleder Ambulant Rehabiliteringstjeneste (ART), Sørlandet sykehus HF


Svein A. Berntsen arbeider til daglig som teamleder i Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART, ved Avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering på Kongsgård, Sørlandet Sykehus. Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet å bidra til sømløse overføringer og kontinuitet i behandlingskjeden. Berntsen har bakgrunn som spesialfysioterapeut, med en master i helseinformatikk. Han har lang erfaring fra rehabiliteringsfeltet, særlig innen spesialisthelsetjenesten. 

Felles forløp for personer med sykelig overvekt - spesialisthelsetjenesteperspektivet

Foredraget gir et helhetlig pasientperspektiv når det gjelder sykelig overvekt, samt skisserer behandlingen som tilbys på Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sørlandet sykehus. McKenzie vil også fortelle om hvordan man møter disse pasientene og de tabu og fordommer som er til stede, både i samfunnet generelt og i behandlingsapparatet.

Anna McKenzie Juva, Overlege Adv. for fysikalsk medisin og rehabilitering, SSHF


Anna McKenzie Juva er født og oppvokst i Storbritannia og har sin utdanning derfra. Hun flyttet til Norge i 2000, og har jobbet som allmennlege i Telemark i 12 år, deretter bedriftslege i 3 år, og nå som overlege på avdeling for voksne med sykelig overvekt, under AFR ved Sørlandet sykehus HF. 

Felles forløp for personer med sykelig overvekt - kommunehelsetjenesteperspektivet

De kommunale frisklivssentralene har ulike tilbud til innbyggere som trenger hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Frisklivssentralene får stadig flere henvendelser fra personer med overvekt. Herunder også sykelig overvekt. Vi vil presentere dagens tilbud ved frisklivssentralene i Grimstad og Kristiansand, og reflektere litt rundt om vi egentlig har et godt nok tilbud til personer med sykelig overvekt i dag.

Hilde Tørring Enoksen, Frisklivssentralen Krisitansand kommune


Hilde Tørring Enoksen er avdelingsleder for Frisklivssentralen i Kristiansand kommune. Hun er utdannet sykepleier, og har også utdanning innen sosialatropologi, kognitiv terapi og ledelse.

Vibeke Carlsen Unander, Frisklivssentralen Grimstad kommune


Unander er utdannet fysioterapeut og har jobbet i Frisklivssentralen i Grimstad kommune siden 2013. I tillegg til sin 40 %-stilling i Frisklivssentralen, jobber hun også med gravide og rehabilitering av voksne og eldre. Vibeke syns det er spennende å jobbe med personer som ønsker livsstilsendring. Hun er sertifisert kursleder for Bra Mat-kurs, søvnkurs og KID-kurs. Frisklivssentralen har gruppebaserte treningstilbud, ulike kurs og temadager for deltakere i Frisklivssentralen. De samarbeider også med andre faggrupper og tjenester for å ha ulike tilbud under Frisklivssentralen.

Spor 2: Fra kunnskap til handling - implementering av effektive behandlingstilbud

Møteleder: Jenni Moore, prosjektleder Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Helse Sør-Øst, ved Sunnaas sykehus HF

Implementering av balansetesten MiniBESTtest

Implementering av nye metoder, i dette tilfellet balansetesten Mini-BESTest, er temaet for dette foredraget. Et konkret eksempel på kunnskapstranslasjon – fra innhenting av ny kunnskap til implementering i praksis. 

Elisabeth Troøyen Gundersen, Unicare FRAM


Elisabeth Troøyen Gundersen jobber som FoU- og kvalitetsleder på Unicare Fram. Viktige arbeidsområder er kunnskapstranslasjon med utarbeidelse av kunnskapsoppsummeringer og implementering av metoder, kvalitetsarbeid og veiledning av fagpersoner i forhold til valg av metoder. Hun har lang erfaring som fysioterapeut og har en mastergrad i Idrettsfysioterapi. De siste 3 årene har hun jobbet fullt med FoU og kvalitetsarbeid. 

FIRST Oslo - implementering av intensiv gangtrening

FOCUSED INTENSIVE REPETITIVE STEP-TRAINING OSLO – FIRST-Oslo er et samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten (Oslo Universitetssykehus Rehabilitering) og primærhelsetjenesten (Forsterket rehabilitering Aker helsearena, Oslo kommune) med hensikt å forbedre tjenestekvaliteten for motorisk rehabilitering etter hjerneslag, basert på forskning fra Rehabilitation Institute of Chicago/Rehabilitation Hospital of Indiana, om intensiv gangtrening for pasienter med hjerneslag. Dette skal tilpasses til lokale forhold ved Aker helsearena, innføres, monitoreres underveis og evalueres i etterkant.

Elisabeth Bø, Oslo universitetssykehus, Aker Helsearena

 

Elisabeth Bø er fysioterapeut, PhD og forsker ved Oslo Universitetssykehus ved medisinsk klinikk, og i Hjerte- lunge- og karklinikken. Hun har lang erfaring innen rehabilitering av ulike pasientgrupper, hovedsakelig pasienter med karsykdommer, benamputerte, hoftebrudd og hjerneslag.

Ingvild K. Rosseland, Forsterket Rehabilitering Aker, Helseetaten, Oslo kommune


Ingvild K. Rosseland er utdannet fysioterapeut fra Høyskolen i Oslo. Hun har videreutdanning på masternivå fra BI i samspill og ledelse, og fra prestasjoner i organisasjoner. Ingvild har også fullført Psykologi 110 ved Universitetet i Oslo. Hun startet som fysioterapeut i turnus ved Oslo Universitetssykehus på Ullevål, jobbet som fysioterapeut med ansvar for fysioterapien på Akuttgeriatri ved OUS, og har erfaring fra slagposten på Ullevål. 
Ingvild har fra 2012 jobbet som fysioterapeut ved Aker Rehabilitering i Oslo Kommune, hvor hun nå er Avdelingsledende Fysioterapeut. 
Hun har vært sterkt medvirkende i utarbeidelse av fysioterapiopplegget ved avdelingen fra oppstarten, og representerer avdelingen under informasjonsmøter med bydelene. Hun representerer også avdelingen sin under møtene i Samhandlingsarena Aker. Hun sitter i ekspertpanelet til pakkeforløp for hjerneslag fase to i Helsedirektoratet, og hun sitter i styringsgruppen i følgeforskningsprosjektet på slagpasienter -"Rehabiliteringsforløp hjerneslag Oslo". Ingvild er også med i prosjektgruppen i innovasjonspartnerskapsprosjektet "Et slag for fremtiden", og sitter i styringsgruppen for "First Oslo". Ingvild har siden oppstarten i 2012 vært tillitsvalgt for fysioterapeutene på Aker rehab, og er nå også hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene i helseetaten.


Implementering - barrierer, utfordringer og muligheter

Cecilie Røe, Forskningssenter for habilitering og rehabiliteringstjenester (CHARM), Oslo Universitetssykehus HF


Cecilie Røe er avdelingsleder og professor ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo Universitetssykehus, Institutt for Klinisk medisin og leder for Forskningssenter for habilitering og rehabilieringstjenester (CHARM). 

Spor 3: Morgendagens rehabiliteringstjenester sett med brukerøyne

Møteleder: Rune Kløvtveit, leder brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF

Fremtidsvisjon for morgendagens rehabiliteringstjenester

Magne Wang Fredriksen, Generalsekretær Norges Parkinsonforbund


Muligheten i ambulante tjenester fra et brukerperspektiv

Thyra Giæver, brukerutvalget Sykehuset Telemark


Thyra Giæver er tidligere gynekolog ved Sykehuset Telemark, med privatpraksis i tillegg. I 1989 fikk hun MS diagnose. Thyra arbeidet 100 % frem til midten av 2005, da hun ble 40 % ufør. Fra 2010 har Thyra vært 100 % ufør. Thyra Giæver har vært medlem av Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark fra 2013, og er nestleder i Telemark MS forening.

Brukerne utfordrer fagpersonen

Per Ola Wold-Olsen, Unicare FRAM


Per Ola Wold-Olsen er fysioterapeut som jobber på Unicare Fram. Per Ola har jobbet mye med Parkinsons-pasienter, og har nå et engasjement hvor han jobber en dag i uken for ParkinsonNet Oslo, et pilotprosjekt under Helsedirektoratet. 

Samtale om brukernes rehabiliteringstjeneste

Magne Wang Fredriksen i samtale med Thyra Giæver og Per Ola Wold-Olsen

Spor 4: Utenfor boksen - teknologi og innovasjonsprosjekter som går nye veier

Møteleder: Ingvild Grimstad, rådgiver Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Helse Sør-Øst, ved Sunnaas sykehus HF

Innovasjon i helse- og rehabiliteringstjenester 

Rehabilitering er et fagfelt i stor endring, dette skyldes selvsagt en faglig utvikling på området, men er også påvirket av enderinger i helsetjenestene. Pasientrollen er også i stor endring, og mange bruker ulike digitale løsninger som også kan ha betydning for rehabiliteringsfeltet. Når det forsøkes nye samarbeidsmåter i primærhelseteam vil dette stille krav til IKT-støtte for samhandling, der også digitale pasienter og pårørende er viktige partnere når pasientens helsetjenester skal utformes. Pasientsentrerte, proaktive og integrerte tjenester viser seg vanskelig å få til i praksis.

Innovasjonsprosesser er viktige men krevende og innebærer ofte mange problemstillinger som det kan være vanskelig å ha full oversikt over i en hektisk hverdag. Et bidrag i innovasjonsprosesser kan være å utarbeide konkrete use-case der nye arbeidsprosesser beskrives. 

I foredraget skal disse problemstillinger belyses og det presenteres erfaringer fra tilsvarende prosesser innen telemedisin og velferdsteknologi, med fokus på brukermedvirkning av både helsepersonell og representanter for pasienter, der Senter for eHelse ved Universitetet i Agder har medvirket til viktig utprøving før nye funksjoner etableres i operative tjenester.

Rune Fensli, Senter for eHelse, Universitetet i Agder


Rune Fensli er professor i eHelse ved Universitetet i Agder, hvor han i årene 2010-2017 var forskningsleder ved Senter for eHelse. Hans faglige bakgrunn er innenfor Biocybernetics, og han har mer enn 30 års erfaring fra det biomedisinske feltet, helsevesenet og sykehusarbeid. Hans Ph.D. omfatter utvikling av en trådløs EKG-sensor, hvor han også har et patent. Hans forskningsinteresser er innenfor e-helse og samarbeid mellom hjemmeleverende pasienter - kommunehelsetjenesten, leger/sykehus, hvor innovasjon i helsetjenester skal utføres i nært samarbeid med utvikling av nye, innovative teknologiløsninger. Han er prosjektleder for mange forskningsprosjekter innenfor dette feltet, og arbeider aktivt med tjenesteinnovasjon innen helsetjenestene, inkludert Living Lab-metodikk og brukerinvolvering samt standardisering av teknologiløsninger. Han er også involvert i flere kreative innovasjonsprosjekter med utvikling av ny teknologi.

Roboter i helse og rehabilitering

Foredraget vil med eksempler fra hverdagen motivere til å tenke kreativt rundt bruk av robotteknologi.

Hege Eiklid, Innovatør og gründer, Innocom


Hege Eiklid er gründer og ildsjelen bak oppstartselskapet Innocom AS som vant frem i konkurransen om Norges første Innovasjonspartnerskap. Hun har omfattende erfaring fra gjennomføring av innovasjonsprosjekter og har i mange år hjulpet andre gründere med å bygge opp og videreutvikle vekstorienterte selskaper. 2017 bestemte hun seg for å satse på egen virksomhet; etablerte AS, bygget team og meldte selskapet på konkurransen om Innovasjonspartnerskap med Stavanger kommune for utvikling av nye innovative løsninger for økt aktivisering og egenmestring for brukere i korttidsopphold. Hege er fasinert av mulighetene som finnes for aktivisering, opptrening og opplæring ved bruk av roboter og har tro på at nye løsninger basert på reelle behov kan gjøre en forskjell.

Løsninger vi ikke har - innovasjonspartnerskap med næringslivet

Hvordan kan vi samarbeide bedre med næringslivet for å få løsninger og tjenester som faktisk gir verdi for ansatte og pasienter. Kirsten er prosjektleder for et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Centre for Connected Care, Oslo universitetssykehus og Oslo kommune.  

Kirsten Sæther, Samhandling- og internasjonale relasjoner, Sunnaas sykehus HF


Kirsten Sæther er samhandlingssjef i Sunnaas sykehus, med ansvar for Regional koordinerende enhet og Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering, og alle internasjonale aktiviteter ved Sunnaas. 
Sæther er sykepleier og familieterapeut, og har jobbet mange år med rehabilitering av pasienter med ervervet hjerneskade. Hun etablerte Lærings- og mestringssenteret ved Sunnaas, og har de ti siste årene hatt ansvar for samhandling og vært en del av sykehusets ledergruppe.  

Virtuelle sykehus - rehabilitering på nye måter

I dette foredraget ser Sveinung Tornås nærmere på hvordan teknologiske løsninger kan bidra til nye måter å yte rehabiliteringstjenester på.  

Sveinung Tornås, Innovasjonsdirektør Sunnaas sykehus HF


Sveinung Tornås er innovasjonssjef på Sunnaas sykehus.  Han har siden 2011 ledet arbeidet med å bygge opp innovasjonsavdelingen ved Sunnaas sykehus. Han er spesielt opptatt av innovasjonskultur i organisasjoner, innovasjon som metode for organisatorisk endring, og implementering av teknologi i sykehusene. Sunnaas sykehus har gjennom målrettet arbeid gjennomført en rekke innovasjonsprosjekter, og gjennomfører om lag 25 innovasjonsprosjekter i året. Han har en doktorgrad i kognitiv rehabilitering, har arbeidet som nevropsykolog, klinikksjef, og i perioder for Helse Øst/Sør-Øst som prosjektleder for organisering av rehabiliteringstjenester, samt skrevet både lærebokkapitler, og publisert forskningsartikler.

Spor 5: Nivåinndeling av rehabilitering - erfaringer fra den danske modellen

Møteleder: Jan Egil Nordvik, leder for Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Helse Sør-Øst, ved Sunnaas sykehus HF

Det nye senter for høyspesialisert nevrorehabilitering i Øst-Danmark

Ved Rigshospitalet i Danmark skal der bygges et neurehabiliteringscenter, som vil stå færdigt i 2021. Centret vil forestå højt og regionalt specialiseret hospitalsbaseret neurorehabilitering. Det vil med 125 sengepladser dække Østdanmark inklusive Færøerne og Grønland. Centret er i en dansk sammenhæng enestående, fordi det med størst mulig integration vil varetage specialiseret rehabilitering af både patienter med rygmarvsskader og patienter med hjerneskade.

Christian Pilebæk Hansen, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering, Hvidovre, Rigshospitalet, Danmark


Christian Pilebæk Hansen er neurolog og klinikchef ved Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade ved Rigshospitalet. Motivationen for at indgå i arbejdet med det nye rehabiliteringshus er den betydelige ledelsesmæssige opgave med organisationsudviklingen og den faglige og forskningsmæssige opgave med at sikre alle patienter med nyopstået skade på centralnervesystemet et evidensbaseret, specialiseret tilbud efter individuelle forudsætninger.

Erfaringer fra andre land

Einar Magnus Strand er opptatt av hvordan rehabiliteringsfeltet blir praktisert, ikke bare i Norge, men i våre naboland, så vel som i resten av den vestlige verden. Derfor har han foretatt studiereiser for å lære av de beste og trekke nyttige erfaringer, både organisatorisk og administrativt, så vel som utvikling av fag og kompetanse, og bruk av teknologi og innovasjon i rehabiliteringsfeltet. I dette foredraget vil Einar Magnus dele disse erfaringene og reflektere rundt hva vi kan lære av de beste for å posisjonere oss for fremtiden. 

Einar Magnus Strand, administrerende direktør Sunnaas sykehus HF


Einar Magnus Strand leder landets største rehabiliteringssykehus. Han har mange års erfaring fra ledelse innen helse og rehabilitering. Han er opptatt av at rehabiliteringsfeltet skal posisjonere seg for fremtiden gjennom en kunnskapsbasert utvikling, nytenkning og innovasjon. 

Den norske modellen

Det er gjort flere forsøk på å foreslå nivåinndelinger av rehabiliteringsinnsatsen i Norge. Så langt har ikke så mange av disse blitt formalisert og offisielt innført. Bjørnar Alexander Andreassen fra Helsedirektoratet redegjør for dagens offisielle nivåinndeling, og peker på mulighetsrommet videre framover. 

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet


Bjørnar Alexander Andreassen er seniorrådgiver og teamleder for habilitering og rehabilitering i kommune og spesialisthelsetjeneste i avdeling Velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet. Han har jobbet i Helsedirektoratet siden 2009. Han utdannet seg som fysioterapeut i 1996, og har i tillegg Bachelor of Management fra Handelshøyskolen BI og Master i Helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo. 

Ettermiddagssesjon - plenum

De aktive ingredienser i rehabilitering

Arbeidet med å identifisere de aktive ingrediensene i rehabilitering er en av de mest interessante nyvinningene innen faget vårt på mange år. Forskningsgruppen bak arbeidet med Rehabilitation Treatment Taxonomy, lanserer nå fase to av arbeidet, nemlig Rehabilitation Treatment Specification System (RTSS). Klassifiseringssystemet er nå lettere å forstå og mer anvendelig, og bidrar med helt sentrale brikker for å forstå hva som hjelper ved rehabilitering. 

John Whyte, Director Moss Rehabilitation Research Institute 


Dr. John Whyte er den mest profilerte forskeren i forskningsgruppen knyttet til Rehabilitation Treatment Specification System (RTSS). Les mer om Dr. Whyte under Prekonferansen.  

Grensesprengende rehabilitering - et internasjonalt perspektiv (Paneldebatt)

Denne debatten vil ta for seg de grensesprengende muligheter og utfordringer som ligger i rehabiliteringsfeltet gjennom innsikt og erfaringer ut over egne grenser internasjonalt. Vi vil diskutere muligheter og begrensninger som ligger i helsesystemer lokalt og internasjonalt, grensesprengende helsepolitiske beslutninger, grensesprengende samhandlingseksempler, den grenseløse friheten som helsepersonell har til å velge hvilken behandling de vil bruke på pasientene, og grenseløse muligheter for å bruke teknologi inn i rehabiliteringen.

Deltakere:

Christian Pilbæk HansenKlinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering, Hvidovre, Rigshospitalet Danmark


Christian Pilebæk Hansen er neurolog og klinikchef ved Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade ved Rigshospitalet. Motivationen for at indgå i arbejdet med det nye rehabiliteringshus er den betydelige ledelsesmæssige opgave med organisationsudviklingen og den faglige og forskningsmæssige opgave med at sikre alle patienter med nyopstået skade på centralnervesystemet et evidensbaseret, specialiseret tilbud efter individuelle forudsætninger.

Martijn Spruit, Ciro Nederland og leder av Nettverk for lungerehabilitering, Helse Sør-Øst


Dr. Martijn Spruit, is a renowned researcher in Pulminary Rehabilitation, and scientific advisor at CIRO. He is also a professor at Maastricht University, in the Netherlands and Hasselt university in Belgium. CIRO specializes in treating people with cronic lung diseases such as COPD and asthma, heart failure or sleep-related respiratory distress. Professor Dr. Spruit is the author behind numerous research articles in this field, and has on several occations visited conferences in Norway as keynote speaker on this topic. 

Dr. Spruit er også ny leder av Nettverk for lungerehabilitering i Helse Sør-Øst. 

Jenni Moore, rådgiver Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, HSØ (tidligere Rehabilitation Institute of Chicago, nå Ability Lab)


Jennifer Moore PT, DHSc, NCS, is an advisor to the South Eastern Norway Center for Knowledge Translation in Rehabilitation (RKR).  Her current work and research are focused on the selection and implementation of evidence-based practices within hospital systems and across networks of hospitals in the United States and in Norway.  Previously, Dr. Moore was the Clinical Practice Leader of Neurologic Physical Therapy at the Rehabilitation Institute of Chicago (now Shirley Ryan AbilityLab) where she conducted implementation projects within all levels of care.  She also created the RehabilitationMeasures Database, which is a free, online repository of summaries of psychometric properties and clinical utility of over 300 assessments used in rehabilitation.  Dr. Moore is currently co-leading an APTA sponsored Clinical Practice Guideline on a core set of outcome measures for neurologic physical therapy, and was the Guest Editor for the Journal of Neurologic Physical Therapy Special Issue on Knowledge Translation.

Jan Egil Nordvik, leder Regional kompeteansetjeneste for rehabilitering, HSØ, Sunnaas sykehus (debattleder) 


Jan Egil Nordvik har en PhD i psykologi og er leder for Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Helse Sør-Øst, ved Sunnaas sykehus HF. Han har klinisk og forskningsmessig erfaring fra behandling av milde til moderate kognitive vansker etter ervervet hjerneskade. I den nåværende stillingen er det særlig fokus på læring, kunnskapstranslasjon og utfordringene med implementering av ny forskningskunnskap i helsetjenestene.

Hovedkonferansen, 12. september

Plenumssesjon Dag 2

Rehabiliteringsfaget under lupen (Paneldebatt)

Deltakere:

Cecilie Røe, Avdelingsleder, professor Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo Universitetssykehus, Institutt for Klinisk medisin og leder for Forskningssenter for habiliterings- og rehabilieringstjenester (CHARM), det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo 


Ole Tjomsland, direktør Medisinsk og helsefaglig analyse, Helse Sør-Øst RHF


Ole Tjomsland er utdannet lege, og er spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi. Han jobber nå som direktør for medisinsk og helsefaglig analyse i Helse Sør-Øst. 

Grete Dagsvik, rådgiver helsefremming og innovasjon, Kristiansand kommune


Grete Dagsvik er utdannet ergoterapeut med master i klinisk helsevitenskap fra UiA. Hun har lang erfaring innen rehabilitering både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hun har ledet flere plan- og prosjektarbeid som omfatter utvikling av rehabiliteringsfeltet.  

Frank Becker, klinikkoverlege Sunnaas sykehus HF, førsteamanuensis ved det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo 


Frank Becker er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering med lang erfaring innen nevrorehabilitering, spesielt av ervervede hjerneskader. Han arbeider som klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus og har en bistilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. I tillegg til klinisk arbeid og forskning er Becker engasjert i å fremme rehabilitering på systemnivå, blant annet gjennom arbeid i Helsedirektoratet (nasjonal retningslinje og pakkeforløp hjerneslag) og som leder av fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst.

Kim Hannisdal, seniorrådgiver Spekter (debattleder)


Intensity in Rehabilitation

Det har i de senere årene blitt forsket mye på intensitet i rehabilitering, ikke bare i form av hyppighet og varighet på økten, men også at puls-nivå under treningen kan ha stor betydning for den motoriske funksjonsfremgangen i gangbevegelse etter hjerneslag. Dr. T. George Hornby er en av verdens ledende forskere på dette området og vil presentere modeller og evidens for intensiv rehabilitering med særlig fokus på gangfunksjon og fysisk form. 

T. George Hornby, Indiana University, Physical Medicine & Rehabilitation ​T. George Hornby, PT, PhD, is Professor of Physical Medicine & Rehabilitation at the Indiana University School of Medicine. He also holds an appointment in the department of Physical Medicine and Rehabilitation at Northwestern University Feinberg School of Medicine. From 2003 to 2015, Dr. Hornby served as a research scientist in the Sensory Motor Performance Program at the Rehabilitation Institute of Chicago, directing the Neuro-Locomotion Research Laboratory. 

His primary research efforts have focused on the mechanisms underlying impaired walking ability in individuals with SCI and stroke, and how specific interventions can assist with locomotor recovery. Dr. Hornby is also the Director of Research for the American Physical Therapy Association's Neurology Section. He has served as a peer reviewer for numerous journals, and as a grant reviewer for the United States National Institute of Health and Veteran Administration Merit Fellowship Program. Dr. Hornby has published over 80 peer reviewed articles in the fields of physical therapy, physiology, neuroscience, and rehabilitation.

Rehabilitering - et grenseløst begrep?

Dette foredraget har vi delt i to for å se på de helsepolitiske føringene for rehabiliteringsfeltet fra to ulike ståsted. Det blir utdypet av Anne-Stine Røberg, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser ved Sunnaas sykehus, som har skrevet en PhD-avhandling i form av en kritisk analyse av helsepolitiske føringer og hvordan disse virker på rehabiliteringsfeltet, og Bjørnar Alexander Andreassen fra Helsedirektoratet, som er med på å utforme de politiske føringene. 

Anne-Stine Røberg, spesialsykepleier, PhD, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF


Anne-Stine Røberg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun disputerte for graden ph.d. i helsevitenskap ved OsloMet 28. februar 2018, over avhandlingen "Momentum of Coordination Reform: Changing Rehabilitation Policies and Practices? A Critical Discourse Analysis". Avhandlingen diskuterer en kritisk analyse av helsepolitiske føringer og hvordan disse virker på rehabiliteringsfeltet. Anne-Stine har mange års erfaring som kliniker og i ulike fag- og lederstillinger ved Sunnaas sykehus HF, og er for tiden ansatt ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.   

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet


Bjørnar Alexander Andreassen er seniorrådgiver og teamleder for habilitering og rehabilitering i kommune og spesialisthelsetjeneste i avdeling Velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet. Han har jobbet i Helsedirektoratet siden 2009. Han utdannet seg som fysioterapeut i 1996, og har i tillegg Bachelor of Management fra Handelshøyskolen BI og Master i Helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo. 

Spor 1: Brobygging - sømløse overganger mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten 

Møteledere: Anne Kari Thomassen, SSHF og Ellen Torgersen, Kristiansand kommune (se Dag 1, Spor 1) 

Tilsyn med rehabiliteringsfeltet i Agder-kommunene - funn og erfaringer

Foredraget vil ta for seg et par par eksempler på tilsyn som er gjennomført med temaene rehabilitering og koordinerende enhet i to av kommunene i Agder.

Hanna Hurv Nilsen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 


Hanna Hurv Nilsen er utdannet jurist og jobber som seniorrådgiver ved helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Hurv har de siste åtte årene hovedsakelig jobbet med tilsyn i form av systemrevisjoner og hendelsesbaserte klagesaker, både innenfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Økonometrisk analyse av rehabiliteringstiltak

Prosjektet tar sikte på å kartlegge om brukere som har gjennomført hverdagsrehabilitering får et mindre uttak av helsetjenester enn brukere som kun har mottatt ordinære hjemmetjenester. Etter en slik kartlegging skal den samfunnsøkonomiske nytten av hverdagsrehabilitering måles.

Tore Bersvendsen, Universitetet i Agder 


Tore Bersvendsen har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra Universitet i Agder (2008). Siden 2011 har han vært  fast ansatt som rådgiver for helse- og sosialdirektøren i Kristiansand kommune. Bersvendsen er nå i permisjon fra den stillingen for å kunne være stipendiat i programmet offentlig ph.d under Norges Forskningsråd, tilknyttet Kristiansand kommune og Universitetet i Agder ved Handelshøyskolen.

IKART - InterKommunale Ambulante RehabiliteringsTeam - Stavanger 

En presentasjon av modell for et interkommunalt samarbeid omkring rehabilitering for 18 kommuner i Sør Rogaland. 

Ingvill Sveen, prosjektleder Stavanger kommune


Ingvill Sveen er prosjektleder for IKART og jobber med styrking av rehabiliteringstilbudet i kommunen. Ingvill er opptatt av sømløse overganger og trygghet for rett behandling til rett tid gjennom hele rehabiliteringsforløpet. Hun er utdannet fysioterapeut, spesialist i rehabilitering og har mange års erfaring både som kliniker i spesialisthelsetjenesten og som leder i kommunehelsetjenesten.

Spor 2: Fra kunnskap til handling - implementering av effektive behandlingstilbud

Møteleder: Jan Egil Nordvik, leder for Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Helse Sør-Øst, ved Sunnaas sykehus HF  

Kunnskapstranslasjon i rehabilitering

Jenni Moore er prosjektleder for RKRs kunnskapstranslasjonsprosjekter. Hun leder kunnskapsekspertgruppene og lærer helsepersonell i Helse Sør-Øst i hvordan de utformer kunnskapsoppsummeringer og hvordan de implementerer ny kunnskap og nye behandlingsmåter i egen institusjon eller helseforetak. 

Jenni Moore, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)


Jennifer Moore PT, DHSc, NCS, is an advisor to the South Eastern Norway Center for Knowledge Translation in Rehabilitation (RKR).  Her current work and research are focused on the selection and implementation of evidence-based practices within hospital systems and across networks of hospitals in the United States and in Norway.  Previously, Dr. Moore was the Clinical Practice Leader of Neurologic Physical Therapy at the Rehabilitation Institute of Chicago (now Shirley Ryan AbilityLab) where she conducted implementation projects within all levels of care.  She also created the RehabilitationMeasures Database, which is a free, online repository of summaries of psychometric properties and clinical utility of over 300 assessments used in rehabilitation.  Dr. Moore is currently co-leading an APTA sponsored Clinical Practice Guideline on a core set of outcome measures for neurologic physical therapy, and was the Guest Editor for the Journal of Neurologic Physical Therapy Special Issue on Knowledge Translation.

Implementering av rehabilitering i Nasjonal traumeplan

Nada Andelic, er spesialist i fysisk medisin og rehabilitering ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og professor ved Institutt for helse og samfunn, Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester (CHARM), det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo.


I tillegg til klinisk arbeid innen traumerehabilitering har Dr. Nada Andelic omfattende forskning om traumer og traumatisk hjerneskade (TBI), rehabilitering, bruk av helsetjenester, komplekse intervensjoner og kostnadseffektivitet av rehabiliteringen. Hun er FOU-leder ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS og prosjektleder i flere forskningsprosjekter inkludert NFR- og EU-finansierte prosjekter. Hun har en rekke internasjonale forskningspublikasjoner, og har vært Gjesteeditor i flere Spesialnumre publisert i Journal of Rehabilitation Medicine, Behavioral Neurology og Frontiers in Neurology. Hun fungerer som peer reviewer for en rekke internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og Forskningsråd verden over.

Implementering av ny kunnskap knyttet til post-comotio - hjernerystelse

Veldig mange får en hjernerystelse i løpet av livet som går raskt over, men for noen blir dette starten på langvarige plager og sykemelding. Dr. Barry Willer fra universitetet i Buffalo, har vært med å etablere et tilbud rettet spesielt mot hjernerystelse, eller mild traumatisk hjerneskade. Han vil presentere kliniske metoder for prognostiske vurderinger av hjernerystelse og hvordan man implementerer behandlingstiltak.  

Dr. Barry Willer, Professor and Director of Research Concussion Management Clinic, University at Buffalo


Barry Willer has spent more than 30 years studying brain injury and is the principle author of the Community Integration Questionnaire and the Whatever it Takes Model. He was the first director of the Rehabilitation Research and Training Center on Community Integration and was a leader in the development of the TBI Model Systems Data Base. He has over 150 publications and three books and his work has been cited more than 3000 times. He was the 2012 recipient of the Research Award from the North American Brain Injury Society.

In more recent years, Dr. Willer has been studying concussion, particularly sports related concussion. He was part of a team that created the first return to play guidelines following concussion for the International Olympics (2000).

Spor 3: Rehabilitering for helse og arbeid 

Møteleder: Julia Aneth Mbalilaki, rådgiver Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Helse Sør-Øst, ved Sunnaas sykehus HF

Arbeidsrettet rehabilitering - hva virker? 

Hvorfor drive med arbeidsrettet rehabilitering og hvor mye kunnskap har vi om hva som virker? Her vil både forskningsbasert og klinisk kunnskap bli presentert.

Chris Jensen, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering ved Rehabiliteringssenteret AiR

 

Chris Jensen har en PhD innenfor arbeidsfysiologi. Han har siden 1992 drevet med forskning innen arbeidsmiljø, sykefraværsoppfølging og arbeidsrettet rehabilitering. Chris Jensen har jobbet i Norge og Danmark med forskning på retur til arbeid i døgnbasert og poliklinisk rehabilitering. 

Sammen om arbeid og helse i Telemark

Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR) på sykehuset i Telemark er en poliklinikk for pasienter med uspesifikke, sammensatte plager og lettere psykiske plager. Denne gruppen står for omtrent 80 % av langtidssykefraværet. På ARR jobber spesialisthelsetjenesten, NAV og kommunale aktører sammen for å finne gode løsninger for arbeidsdeltagelse. Foredraget vil ta for seg hvordan vi får dette til og hva det gir av gevinster for den enkelte og for samfunnsaktørene.

Caroline Torskog, avdelingsleder for nevrologi og rehabilitering ved Sykehuset Telemark


Caroline Torskog er utdannet fysioterapeut, med en master i helsefagvitenskap fra UiO. Hun har blant annet hatt ansvar for etablering av ARR fra den spede begynnelse i 2012, og er opptatt av samhandling og tjenesteutvikling i rehabiliteringsfeltet. 

Når "små" begrensninger blir for store for arbeidsdeltakelse

Ved langvarige smerter og funksjonelle lidelser ser man lavt samsvar mellom kroppslige funn og opplevde symptomer. Hvordan kan helhetlig stressforståelse belyse forståelse og rehabilitering av langvarige smerter og funksjonelle lidelser mot økt arbeidsdeltakelse. Etter hvert som forskning innen «systems neuroscience» skrider frem, er det fortsatt dekning for å betegne slike lidelser som «medisinsk uforklarte»?

Peter Solvoll Lyby, psykolog PhD, CatoSenteret


Peter Solvoll Lyby er utdannet psykolog med PhD i helsepsykologi/atferdsmedisin med mekanistisk forståelse av smertemodulering som hovedfelt. Han er ansatt i stilling som psykolog og forskningsleder ved CatoSenteret. Hans interesser og kompetanse er spesielt innenfor området biopsykososial forståelse av langvarige smerter, langvarig utmattelse og stresslidelser. Hans interesser omhandler også psykologisk basert behandling av langvarige smerter, langvarig utmattelse og stresslidelser ved bruk av kognitive atferdsterapier.

Mestring og arbeidsliv etter ervervet hjerneskade

Arbeid og helse er en seksjon under fysikalsk medisin og rehabilitering. Vi behandler personer som er i arbeidsfør alder med ervervet hjerneskade som følge av hjerneslag eller traumatisk hjerneskade. Teamet er tverrfaglig og består av fysio- og ergoterapeut, lege, nevropsykolog, sosionom og spesialpedagog. Sammen jobber de for å legge tilrette for et sømløst behandlingsforløp for den enkelte, med mål om tilbakeføring til arbeidslivet. Her jobber spesialisthelsetjenesten i et tett samarbeid med den enkeltes arbeidsgiver, NAV og andre kommunale instanser. Foredraget vil beskrive måten de jobber på og noen av suksessfaktorene for å få flest mulig av pasientene tilbake til arbeid og i et aktivt liv etter en ervervet hjerneskade. 

Ida Weydahl, Helse og arbeid, Sykehuset Innlandet HF

 

Ida Weydahl er spesialergoterapeut. Hun har jobbet i Oslo kommune og ved St. Olavs hospital i Trondheim før hun startet i Helse og arbeid ved Sykehuset Innlandet i 2016. Ida er opptatt av arbeidsrettet rehabilitering og skriver masteroppgave innen dette fagfeltet.

Hedda Cecilie Vold Andresen, Arbeid og helse, Sykehuset Innlandet HF 


Hedda Cecilie Vold Andresen er utdannet fysioterapeut ved Høyskolen i Oslo. Hedda har jobbet på slagenheten for Sykehuset Innlandet før hun begynte i Helse og arbeid, hvor hun har utviklet interessen for arbeidsrettet rehabilitering.

Spor 4: Utenfor boksen - teknologi og innovasjonsprosjekter som går nye veier

Møteleder: Ingvild Grimstad, rådgiver Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Helse Sør-Øst, ved Sunnaas sykehus HF

Sammen om fremtidens helsetjenester

Innovasjonsprosjekt mellom akademia, næringsliv, brukere og helsetjenesten.

Elin Thygesen, forsker og professor ved Senter for eHelse ved Universitetet i Agder

Elin Thygesen er sykepleier og jobber som forsker ved Senter for eHelse ved Universitetet i Agder. Hun er engasjert i flere forsknings- og innovasjonsprosjekter hvor hun samarbeider tett med kommuner, sykehus og næringsliv. Basert på sine erfaringer, vil hun snakke om hvordan kommuner kan være pådrivere i innovasjonsprosjekter og om ulike modeller for involvering av brukere. Elin Thygesen har tidligere jobbet innen kommunal rehabilitering og har en doktorgrad om eldres opplevelse av helse og mestring. Hun har undervist innen fagområder som eldreomsorg, rehabilitering og eHelse ved Universitetet i Agder.

Dypdykk i innovativ rehabilitering

Prosjekt «Innovativ rehabilitering» har som mål å styrke rehabiliteringen i Indre Østfold gjennom interkommunale løsninger. Foredraget presenterer status for prosjektet som nå kjøres i 7 kommuner, hvordan tverrfaglige team skal sikre igangsetting og koordinering av løsningene opp mot brukerne, og hvordan de tar i bruk teknologi og løsninger for fremtidens rehabiliteringstjenester. 

Kari Anne Dehli, Prosjektleder Innovativ rehabilitering i Indre Østfold


Kari Anne Dehli er prosjektleder for innovasjonsprosjektet «Innovativ rehabilitering» og ansatt i Helsehuset Indre Østfold medisinske kompetansesenter i Askim. Hun er fysioterapeut, med 22 års erfaring fra kommunal fysioterapitjeneste. Dehli har også en Master i organisasjon og ledelse.

eRehabilitering etter hjerneslag

eRehabilitering etter hjerneslag er et pågående innovasjonsprosjekt med flere samarbeidspartnere, finansiert med innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst. Målet er å utvikle og prøve ut et tverrfaglig tilbud der personer med lett til moderat hjerneslag får hjelp på en digital plattform. Det utvikles en internettportal der pasientene kan finne god og kvalitetssikret informasjon. I tillegg får de tilgang til verktøy der de selv kan kartlegge sin situasjon og få hjelp til å velge mest hensiktsmessig hjelpetilbud. De som har behov for hjelp og støtte gis et behandlingstilbud til å mestre sine symptomer og utfordringer, basert på såkalt terapeutassistert e-mestring. Helsepersonell har også tilgang til systemet. Ved behov kan et tverrfaglig team ved sykehuset og/eller kommunen kobles på. Foredraget redegjør for bakgrunn og mål for prosjektet, beskriver innholdet og teknologiske løsninger i plattformen, og gir en løypemelding for framdriften så langt.

Hans J. Johansen, psykologspesialist i klinisk nevropsykologi og voksenpsykologi, KFMR Kysthospitalet, Sykehuset i Vestfold


Hans J. Johansen er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i nevropsykologi og klinisk voksenpsykologi, ansatt ved Kysthospitalet, som er Sykehuset i Vestfold sin Klinikk for Rehabilitering. Han har lang erfaring fra klinisk arbeid, med rehabiliteringspsykologi og nevropsykologi i ulike institusjoner innen psykisk helsevern og i somatikken, med ulike pasientgrupper. Han har ved siden av klinikken vært engasjert i fagutvikling i ulike prosjekter, og har 8 år bak seg som medlem i Helse Sør-Øst sitt fagråd i rehabilitering.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.