Program

Her finner du program for 10. (Prekonferansen), 11. og 12. september (Rehabiliteringskonferansen).

​Trykk på ønsket dag for å få opp programmet. Vi tar forbehold om endringer.

Programmet egner seg godt til utskrift. Trykk Ctrl+P og velg Skriv ut. Eller bruk utskriftsknappen i høyre hjørne.

Prekonferanse 10. september

Prekonferansen varer fra 11.00 - 17.00. Du melder deg på ett spor ved påmelding, som du følger hele dagen. Det blir ikke anledning til å skifte mellom de ulike sporene.

Spor 1: De aktive ingrediensene i rehabilitering

11.00 - 17.00     Tessa Hart og John Whyte, Moss Rehabilitation Research Institute (MRRI), USA 

En av de mest interessante nyvinningene innen faget vårt på mange år, er arbeidet med å indentifisere de aktive ingrediensene i rehabilitering. I 2014 ga forskningsgruppen bak arbeidet med et nytt Rehabilitation Treatment Taxonomy ut et spesialnummer om første fase av deres arbeid i Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Initiativet er en helt sentral brikke i å forstå hva som hjelper ved rehabilitering, eller som Dr. Tessa Hart foretrekker å forklare det: Hvis vi tenker på tverrfaglig rehabilitering som en matoppskrift med mange ingredienser og metoder, hva er de viktigste ingrediensene og hvilken betydning har de for sluttresultatet?

Denne workshopen ledes av to av de mest sentrale aktørene i denne forskningsgruppen: Dr. Tessa Hart og Dr. John Whyte, begge fra Moss Rehabilitation Research Institute. Her vil de presentere arbeidet sitt, også den nyeste utviklingen fra fase to av prosjektet som ennå ikke er publisert. 

Spor 2: Intensiv rehabilitering

11.00 - 17.00     T. George Hornby, Indiana University School of Medicine, og Jennifer Moore, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (tidligere RIC/SR AbilityLab Chicago). Stein Arne Rimehaug fra RKR og Joakim Moestue Halvorsen, Rehabilitering Oslo kommune, kommenterer ut fra et norsk perspektiv.   

Intensitet har nå i flere år vært et ”buzzword” innen rehabilitering, og mange har fått med seg at det kan være viktig å gjennomføre betydelige mengder av et rehabiliteringstiltak innenfor en kortere periode, framfor å spre det tynt utover en lengre periode. Men hvorfor er det slik? Og er det alltid like sant?

Det siste året har det også kommet fram enda tydeligere funn rundt intensitet, ikke bare i form av hyppighet og varighet på økten, men også at puls-nivå under treningen kan ha stor betydning for den motoriske funksjonsfremgangen i gangbevegelse etter hjerneslag. 

T. George Hornby ved Indiana University og Jenni Moore, RKR, har gjennom mange år jobbet med intensitet, særlig i gangtrening ved hjerneslag.

I løpet av denne workshopen vil de gjennomgå modeller og evidens for intensiv rehabilitering, med særlig fokus på gangfunksjon og fysisk form.    

11.00 - 11.15       Intro and brief discussion                                                                                                                                                                   Stein Arne Rimehaug, RKR

11.15 - 11.45       Overview of Implementation of Intensity in Practice                                                                                                                T. George Hornby and Jenni Moore

11.45 - 12.00       Pause

12.00 - 13.00       Mechanisms and evidence underlying intensity                                                                                                                          T. George Hornby

13.00 - 14.00       Lunsj 

14.00 - 14.45       Monitoring and safety of high intensity training                                                                                                                         T. George Hornby

14.45 - 15.30       Impact of intensity of a Clinical Practice Guideline: Strategies to improve walking in                                                    stroke, spinal cord injury and brain injury                                                                                                                                    T. George Hornby

15.30 - 15.50       Pause

15.50 - 16.35       Implementation of high intensity training in the clinical setting (gait training example)                                              T. George Hornby and Jenni Moore

16.35 - 17.00       Discussion, questions, and wrap-up                                                                                                                                                T. George Hornby and Jenni Moore

Spor 3: Kognitiv rehabilitering

11.00 - 17.00     Fergus Gracey, University of East Anglia, Norwich, og Andrew Bateman, Oliver Zangwill Centre for Neuropsychological Rehabilitation

I en undersøkelse av kompetansebehovet innen kommunal rehabilitering, ble rehabilitering av kognitive vansker trukket fram av respondentene som et av områdene med størst behov for kompetansepåfyll.

Fergus Gracey og Andrew Bateman er to av de fremste europeiske ekspertene innen dette fagområdet. I løpet av denne dagen vil man både få en grundig innføring i temaet og anledning til å stille spørsmål og diskutere kliniske problemstillinger. Bateman er leder for Oliver Zangwill Centre, NHS Cambridgeshire, hvor også Gracey tidligere jobbet (nå ved University of East Anglia), og begge har omfattende klinisk erfaring med å jobbe med pasienter med kognitive vansker.

Spor 4: Post-Commotio - rehabilitering ved hjernerystelse

11.00 - 17.00     Barry Willer, Professor Rehabilitation Medicine, University at Buffalo, Jacobs School of Medicine & Biomedical Sciences, og Lars Nyseter, overlege Sunnaas sykehus

Veldig mange får en hjernerystelse i løpet av livet som går raskt over. Men for noen blir dette starten på langvarige plager og sykemelding. Dessverre opplever mange av disse at de ikke får god oppfølging og muligheten til å bli raskere bedre hvis de hadde fått riktig behandling.

Dr. Barry Willer fra universitetet i Buffalo, i delstaten New York, har vært med å etablere et tilbud rettet spesielt mot hjernerystelse, eller mild traumatisk hjerneskade, som det også betegnes som. Under workshopen, ledet av overlege Lars Nysether ved Sunnaas sykehus og Regional Koordinerende Enhet, vil Willer legge fram forskningsresultater og presentere kliniske metoder for prognostisk vurdering av hjernerystelser og tilhørende behandlingstiltak.

Spor 5: Nettverk for amputasjonsrehabilitering - oppstartsmøte

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sørlandet sykehus  har tatt initiativet til å etablere et nettverk for fagpersoner innen amputasjonsrehabilitering. Dette er et nettverk som vil drives av fagmiljøene selv. Vi er svært glade for at de benytter den regionale rehabiliteringskonferansen som arena for oppstartsmøtet sitt. Nettverket vil organiseres annerledes enn de regionale fagnettverkene til RKR, men vil være åpent for alle som jobber med rehabilitering og oppfølging av amputasjonspasienteri regionen.

PROGRAM


​11.00 - 11.10


11.10 - 11.5011.50 - 12.00

12.00 - 12.30


12.30 - 12.50


12.50 - 13.00

Velkommen! 
Programkomitéen

Nasjonalt amputasjonsregister - forarbeide, bakgrunn og utfordringer
Fredrik Nilsen, ortoped, Sykehuset Østfold
Åpent for spørsmål etter foredraget

Pause

Operasjonsteknikker
Øyvind Paulsrud, ortoped, Oslo Universitetssykehus (OUS)

ISPO Norge
Jette Schack, medlemskoordinator 

Hvilke amputasjonsrehabiliteringsmiljøer finnes i Helse Sør-Øst? 
Programkomitéen
13.00 - 14.00
Lunsj
14.00 - 16.00


16.00 - 16.10
Hva slags tilbud har sykehusene/institusjonene på amputasjon?
De ulike tilbyderne presenterer

Pause
16.10 - 17.00

​Veien videre - etablering av nettverket


Program 11. september

PROGRAM DAG 109.00​ - 17.00
Registrering
​09.00 - 10.00

Mingling, frokost og samhandlingstorg med posterutstilling

Plenumssesjon 
10.00 - 10.20
Velkommen til Kristiansand!
Ordfører ​Harald Furre
10.20 - 10.35
Pasientens rehabiliteringstjenester
10.35 - 11.20
Grensesprengende rehabilitering - et fremtidsperspektiv
​Frokostsamtale mellom Statsråd Bent Høie, HOD, Sveinung Tornås, Sunnaas, Kari Anne Dehli, Helsehuset og Ida Nordhaug fra Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus
Møteleder: Magne Wang Fredriksen, Norges Parkinsonforbund
11.20 - 11.40

Pause
​11.40 - 12.00
Brukerstemmen
Ida Nordhaug, Ungdomsrådet, Sørlandet sykehus
​12.00 - 12.45
Fremtidsrettet rehabilitering på Sørlandet
Silje B. Gitlestad, Kristiansand kommune, Ingeborg von Frankenhuyzen, Mandal kommune og Svein Berntsen, ambulante tjenester Sørlandet sykehus
12.45 - 13.45

Lunsj

Parallellsesjoner

​Spor 1: Brobygging - sømløse overganger mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten

Møteledere: Anne Kari Thomassen, Sørlandet sykehus og Ellen Torgersen, Kristiansand kommune

13.45 - 14.05         Fra akutt hjerneskade og tilbake til det nye livet
                                Erik Øydna, LIS-lege og Signe Benoni Hauge, spesialist fysioteapeut, Sørlandet sykehus (SSHF) ​

14.05 - 14.25         Sømløse overføringer fra sykehuset og hjem  
                                Svein Berntsen, Koordinator for ambulerende team, Sørlandet sykehus

14.25 - 14.50         Tillsammans om livsstilssykdommene  
                                Anna McKenzie Juva, Overlege Adv. for fysikalsk medisin og rehabilitering, SSHF

14.50 - 15.15         Hvordan jobber kommunene med livsstilssykdommer? 
                                Hilde Enoksen Tørring, Frisklivssentralen Kristiansand kommune  

Spor 2: Fra kunnskap til handling - implementering av effektive behandlingtilbud

13.45 - 14.05         Implementering av balansetesten MiniBESTest
                                Elisabeth Troøyen Gundersen, Unicare FRAM  

14.05 - 14.25         FIRST Oslo - implementering av intensiv gangtrening
                                Elisabeth Bøe, Oslo universitetssykehus og Ingvild Rosseland, Oslo kommune

14.25 - 14.50         Implementering - barrierer, utfordringer og muligheter
                                Cecilie Røe, CHARM Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester OUS/UiO  

14.50 - 15.15         Strategier for håndtering av fatigue ved Multippel Sklerose - en kunnskapsoppsummering
                                Marit Ewan, Sykehuset i Telemark (STHF) 

Spor 3: Morgendagens rehabiliteringstjenester sett med brukerøyne 

13.45 - 14.15        Fremtidsvisjon for morgendagens rehabiliteringstjenester                                                                                                   Magne Wang Fredriksen, Norges Parkinsonforbund

14.15 - 14-30        Muligheten i ambulante tjenester fra et brukerperspektiv                                                                                                     Thyra Giæver, brukerutvalget Sykehuset Telemark

 14.30 - 14.45       Brukerne utfordrer fagpersonen                                                                                                                                                   Per Ola Wold-Olsen, Unicare FRAM

14.45 - 15.15        Samtale om brukernes rehabiliteringstjeneste

Spor 4: Utenfor boksen - teknologi & innovasjonsprosjekter som går nye veier

13.45 - 14.15        Innovasjon i helse og rehabilitering                                                                                                                                                Rune Fensli, Senter for eHelse, Universitetet i Agder

14.15 - 14.45        Hololens og kunstig intelligens skaper nye rehabiliteringstjenester                                                                                   Ole Jakob Elle, Intervensjonssenteret, OUS

14.45 - 15.15        Virtuelle sykehus - sykehus på nye måter                                                                                                                                     Hilde Sørli og Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus 

Spor 5: Nivåinndeling av rehabilitering - erfaringer fra den danske modellen

13.45 - 14.30         Det nye senter for høyspesialisert rehabilitering, Øst-Danmark
                                Christian Pilebæk Hansen, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering, Hvidovre,                                                            Rigshospitalet, Danmark  

14.30 - 14.45         Erfaringer fra andre land
                                Einar Magnus Strand, Adm.dir. Sunnaas sykehus

14.45 - 15.00         Den norske modellen  
                                Bjørnar Alexander Andreassen, Helsedirektoratet 

15.00 - 15.15         Åpen diskusjon                           

15.15 - 15.35         Ettermiddagspause

Plenumssesjon
​15.35 - 16.15De aktive ingredienser i rehabilitering
Dr. Tessa Hart og Dr. John Whyte, Moss Rehabilitation Research Institute (MRRI), USA              
​16.15 - 17.00
Grensesprengende rehabilitering - et internasjonalt perspektiv
Christian Pilebæk Hansen, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering, Hvidovre

Rigshospitalet Danmark, Andrew Bateman, Oliver Zangwill Centre for Neuro Rehabilitation, UK og Jennifer Moore, RKR/USA Møteleder: Jan Egil Nordvik, RKR Sunnaas 

​18.30 - 22.30Båttur og skjærgårdskos på Bragdøya (egen påmelding)

Program 12. september

PROGRAM DAG 2
Plenumssesjon
​08.30 - 09.45
Rehabiliteringsfaget under lupen (forskning og fag)
Cecilie Røe og Nada Andelic, CHARM, Ole Tjomsland, Helse Sør-Øst, representant fra Kristiansand kommune, Frank Becker, Sunnaas sykehus
Møteleder: Kim Hannisdal, Sunnaas sykehus

09.45 - 10.15
Intensity in rehabilitation  
T. George Hornby, Indiana University, Physical Medicine & Rehabilitation ​
​10.15 - 10.40
Pause​
10.40 - 11.15
Grensesprengende tjenester
Navn kommer
​11.15 - 12.00
Rehabilitering - et grenseløst begrep?
Anne-Stine Bergquist Røberg, Sunnaas sykehus og Bjørnar A. Andreassen, Helsedirektoratet
​12.00 - 13.00

Lunsjpause og posterutstilling

​​Parallellsesjoner

Spor 1: Brobygging - sømløse overganger mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten

Møteledere: Anne Kari Thomassen, Sørlandet sykehus og Ellen Torgersen, Kristiansand kommune

13.00 - 13.30       Tilsyn med rehabiliteringsfeltet i Agder-kommunene - funn og erfaringer
                              Hanna Hurv Nilsen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder  

13.30 - 14.00       Økonometrisk analyse av rehabiliteringstiltak 
                              Tore Bersvendsen, Universitetet i Agder                                                                                       

14.00 - 14.30       Mellom ideal og realitet for hjemmebaserte rehabiliteringstjenester                                                                                 Sintef

Spor 2: Fra kunnskap til handling - implementering av effektive behandlingtilbud

13.00 - 13.30       Kunnskapstranslasjon i rehabilitering
                              Jenni Moore, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)

13.30 - 14.00       Hvordan implementere en traumeplan
                              Nada Andelic, CHARM Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester

14.00 - 14.30       Implementering av ny kunnskap knyttet til post-comotio - hjernerystelse
                              Barry Willer, Professor Rehabilitation Medicine, University at Buffalo, Jacobs School                                                               of Medicine & Biomedical Sciences, og Lars Nyseter, overlege Sunnaas sykehus 

Spor 3: Rehabilitering for helse og arbeid  

13.00 - 13.30       Arbeidsrettet rehabilitering - hva virker?                                                                                                                                     Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering 

 13.30 - 13.50      Arbeid og helse i Telemark                                                                                                                                                                Caroline Torskog, Sykehuset Telemark

13.50 - 14.10       Rehabilitering med arbeid som mål                                                                                                                                                Catosenteret

 14.10 - 14.30      Mestring og arbeidsliv etter ervervet hjerneskade                                                                                                                    Hedda Cecilie Vold Andresen, Arbeid og helse, Sykehuset Innlandet 

Spor 4: Utenfor boksen - teknologi & innovasjonsprosjekter som går nye veier 

13.00 - 13.30       Sammen om fremtidens helsetjenester - innovasjonsprosjekt mellom akademia,                                                          næringsliv, brukere og helsetjenesten 
                               Elin Thygesen, Universitetet i Agder

13.30 - 14.00       Dypdykk i innovativ rehabilitering
                               Kari Anne Dehli, Prosjekt Innovativ rehabilitering i Indre Østfold og Hilde Sørli

14.00 - 14.30       eRehabilitering etter hjerneslag
                               Hans Johansen, Sykehuset i Vestfold

14.30                    Avslutning og vel hjem!
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.