HELSENORGE

Ny forskning på psykososial helse etter hjerneslag

Hjerneslag er en av de viktigste årsakene til død og funksjonshemming i den voksne befolkningen over hele verden, og det kan ha en ødeleggende effekt på mennesker, ikke bare fysisk, men også følelsesmessig. Derfor er det heller ikke overraskende at den psykososiale helsen kan være truet etter hjerneslag. Rehabiliteringsintervensjoner som kan forebygge problemer relatert til psykososial helse antas å være nyttige, men hvordan, hvorvidt og for hvem?

​En gruppe med forskere og deltakere fra flere institusjoner i helse Sør-Øst har forsøkt å undersøke dette, og en av studiene som så på effekten av dialogbaserte intervensjoner presenterte sine resultater i en artikkel i Clinical Rehabilitation i august 2020. Dette er klinikknær forskning med resultater som er viktige å dele med praksisfeltet. Tittel på artikkel er “The effects of a dialogue-based intervention to promote psychosocial well-being after stroke: a randomized controlled trial), Bragstad et al (2020)”.

Artikkelen i fulltekst

I studien undersøkte man effekten av en samtalebasert intervensjon for å fremme psykososial helse etter hjerneslag. Resultatene viser, i motsetning til våre hypoteser, ingen større effekt for deltagerne i intervensjonsgruppen sammenlignet med deltagerne i kontrollgruppen. Studien identifiserte imidlertid enkelte pasientgrupper som vi bør være ekstra oppmerksomme på å følge opp med psykososial støtte og rehabilitering etter et hjerneslag. Det dreier seg spesielt om personer med depressive symptomer, personer som har fatigue og andre komorbiditeter samt de som har omsorgsansvar for andre. Disse personene er spesielt sårbare for lavt psykososialt velvære forteller førsteforfatter og postdoc i prosjektet, Line Kildal Bragstad.

Å publisere resultater som ikke bekrefter effekt av intervensjon er også viktige å publisere, og i denne artikkelen løftes det frem viktige funn og ny lærdom som kan være nyttig for klinikere som jobber med pasientgruppen, tenker vi på RKR.

Studien inngår i et større samarbeidsprosjekt med tittelen «Psykososial helse etter hjerneslag ». Prosjektets forskergruppe har hatt ni faste medlemmer tilknyttet Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Tromsø, Campus Narvik. I tillegg har internasjonale samarbeidspartnere fra Aarhus Universitet, City, University of London og University of Central Lancashire deltatt i enkelte delstudier. Gruppen ledes av professor Marit Kirkevold og professor Unni Sveen har vært co-PI. Forskergruppen har vært tilknyttet CHARM: Forsk​ningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester​ ved UiO/OUS

Helse Sør-Øst og UiOs Scientia Fellows program finansierte Line Kildal Bragstads postdoktor i studien, og Stiftelsen DAM har finansiert PhD kandidat, Ellen G. Hjelle, som disputerte på materiale fra denne studien i 2020. Til nå har gruppen publisert 7 vitenskapelige artikler fra RCT’en og fra prosessevalueringen av denne, og et par artikler fra prosessevalueringen er fortsatt under arbeid. 

Fant du det du lette etter?