HELSENORGE

Forskning - fatigue hos pasienter med hjerneslag

Høy grad av fatigue tidlig i rehabiliteringsforløpet kan være en prediktor for vedvarende fatigue hos pasienter med hjerneslag.

Bilder av Anita Kjeverud
Anita Kjeverud

 - det er derfor viktig å kartlegge dette tidlig og utvikle intervensjoner rettet mot denne type plager, forteller Anita Kjeverud, psykolog og ph.d.-student på Sykehuset Innlandet.

Kjeverud har nylig fått publisert en artikkel basert på en studie av 119 pasienter med førstegangs hjerneslag. Pasientene har skalert grad av fatigue, ved fire måletidspunkt gjennom 18 måneder i rehabiliteringsforløpet. Datasettet studien baserer seg på er fra forskningsprosjektet Post Stroke Fatigue, hvor Hesook Suzie Kim er forskningsleder og Grete Eilertsen, Anners Lerdal og Heidi Ormstad sentrale forskere.

Dette er første artikkel fra Kjeveruds PhD prosjekt, hvor det overordnede målet er å øke kunnskapsgrunnlaget om hvilke faktorer som innvirker på grad av fatigue på ulike tidspunkt. Målet er at økt kunnskap kan bidra til utvikling av virksomme behandlingstiltak. Datainnsamlingen på pasienter innlagt med nyoppstått hjerneslag i Sykehuset Innlandet er snart ferdigstilt. Studien er longitudinell, med tre måletidspunkt og inkluderer blant annet mål på fatigue, psykisk helse, mestringstro, komorbiditet, livshendelser, smerte, kognitiv funksjon, livsstilsfaktorer og medisinske forhold, samt enkelte fysiske mål, herunder på balanse.

Les hele artikkelen her

Fant du det du lette etter?