HELSENORGE
Omtale av doktorgrad

Forsket på nytten av et sammensatt rehabiliteringsprogram i kommunehelsetjenesten for personer med fibromyalgi

Pasienter med fibromyalgi har få behandlingstilbud å velge mellom i norsk primærhelsetjeneste. Dagens medisinske behandling er kun symptomlindrende, og medikamentell behandling alene er ofte ikke tilstrekkelig. Internasjonale behandlingsanbefalinger anbefaler ikke-medikamentell behandling, slik som kognitive mestringsstrategier og fysisk trening som førstevalg, gjerne kombinert i et rehabiliteringsprogram.

​Hovedformålet 

Hovedformålet med PhD-arbeidet var å evaluere effekten av et rehabiliteringsprogram satt sammen av en norsk mindfulness- og akseptbasert intervensjon (MBI), kurs i Livstyrketrening, etterfulgt av tilpasset fysisk aktivitet ved en kommunal Frisklivssentral. Hensikten var å teste ut om kombinasjonen kunne bidra til redusert symptombyrde, økt fysisk aktivitet og økt arbeidsevne for pasienter med fibromyalgi. Resultatene fra denne randomiserte kontrollerte studien (RCT) viste at det sammensatte rehabiliteringsprogrammet ikke ga klinisk relevante helseeffekter sammenlignet med ingen eller annen behandling, som pasientene ellers kunne velge mellom. Deltakerne i kurs i Livsstyrketrening rapporterte en økt tendens til å være oppmerksom til stede, mindful. Hva denne tendensen har å si på lengre sikt, trenger å utforskes videre.

I tillegg besto avhandlingen av en systematisk litteraturgjennomgang med metaanalyser der tidligere forskning på helseeffektene av MBI ble analysert og oppsummert. Resultatene viste små til moderate helseeffekter til fordel for MBI på utfallsmål som smerte, depresjon, angst, søvnkvalitet, helserelatert livskvalitet og mindfulness hos pasienter med fibromyalgi.

Siden vi ikke fant noen forskjell mellom gruppene fra det sammensatte behandlingsprogrammet, ble pasientene fra RCTen analysert for å identifisere pasientgrupper med ulike sykdomsforløp. I denne eksplorative observasjonsstudien fant vi to grupper, en gruppe med «ingen bedring» og en gruppe med «noe bedring», men vi fant ingen forskjeller i pasientkarakteristika mellom pasientene med noe bedring i løpet av studieperioden og pasientene uten noen bedring.

Til tross for at de fleste pasientene fullførte kurs i Livsstyrketrening, var det kun et fåtall av pasientene som begynte på eller gjennomførte fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen. Hva som kan styrke etterlevelse av intervensjoner med fysisk aktivitet trenger derfor å forskes videre. Videre kan resultatene fra observasjonsstudien være et nyttig utgangspunkt for å se på variasjoner i symptombelastning mellom pasienter.
Studien ble finansiert av Helse Sør – Øst.

Fotograf: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet

Trond Haugmark

Artik​​kelliste

Paper I: Trond Haugmark, Kåre Birger Hagen, Geir Smedslund, Heidi A. Zangi (2019) Mindfulness- and acceptance-based interventions for patients with fibromyalgia – a systematic review and meta-analyses. PLoS ONE 14(9): e0221897. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0221897

Paper II: Trond Haugmark, Kåre Birger Hagen, Sella Aarrestad Provan, Elisebeth Bærheim, Heidi A. Zangi (2018) Effects of a community based multicomponent rehabilitation programme for patients with fibromyalgia: protocol for a randomized controlled trial. BMJ Open 2018;8:e021004. https://bmjopen.bmj.com/content/8/6/e021004.abstract

Paper III: Trond Haugmark, Kåre Birger Hagen, Geir Smedslund, Sella Aarrestad Provan, Heidi A. Zangi. Effects of a mindfulness-based and acceptance-based group programme followed by physical activity for patients with fibromyalgia: a randomised controlled trial. BMJ Open 2021;11:e046943. https://bmjopen.bmj.com/content/11/6/e046943.abstract

Paper IV: Trond Haugmark, Kåre Birger Hagen, Sella Aarrestad Provan, Joseph Sexton, Heidi A. Zangi (2021) Trajectories of change in symptom severity in patients with fibromyalgia: exploratory analyses of a randomised controlled trial. Rheumatol Int 41, 691–697 (2021). https://link.springer.com/article/10.1007/s00296-021-04801-x

Fant du det du lette etter?