HELSENORGE
Illustrasjonsbilde

Rehabiliteringsforskning i Helse Sør-Øst

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) har som en av sine regionale oppdrag å ha oversikt over rehabiliteringsforskning i Helse Sør-Øst, samt bidra til etablering av forskernettverk. I tillegg er det et viktig oppdrag å bidra til at ny kunnskap kommer ut til praksisfeltet og at den rehabiliteringsforskningen som pågår i vår region gjøres kjent.

Nye forskningsartikkler

Rehabiliteringsforskning i Helse Sør-Øst

Forskningsdatabasen CRIStin er et verktøy for forskere for blant annet å registrere og profilere publikasjonsdata og prosjekter. Her presenterer vi forskningsprosjekter innen rehabilitering. Artiklene er inndelt etter diagnose, og oppdateres fortløpende.

Dette er en oversikt over de prosjektene som per 01.08.20 er registrert i CRIStin. Tips oss gjerne dersom det er relevante prosjekter som mangler og som burde være med i denne oversikten.

CFS/ME

Poliklinisk rehabilitering i gruppe ved kronisk utmattelsessyndrom (CSF/ME) og endringer i helse, funksjonsnivå, livskvalitet og mestring, Prosjektleder Randi Brennbekken, Sykehuset Innlandet HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=543482

Hjerneskade/ -slag

Svelgevansker og livskvalitet, Prosjektleder Maribeth Caya Rivelsrud, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=538191

Tretthet etter traumatisk hjerneskade, Prosjektleder Marianne Løvstad, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=584028

Fysisk funksjon hos pasienter med hukommelsesvansker, Prosjektleder Gro Gujord Tangen, Oslo universitetssykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=554616

Trening for svimmelhet og ustøhet etter hjerneskade, Prosjektleder Ingrid Kleffelgård, Oslo universitetssykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=631328

Aktiv rehabilitering for pasienter med anstrengelsesutløste symptomer, Exertion intolerance etter lett traumatisk hjerneskade (TBI), Prosjektleder Ingrid Kleffelgård, Oslo universitetssykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=537253

The family as a resource for improving patient and family functioning after traumatic brain injury: a RCT of a family-centered intervention, Prosjektleder Helene Lundgaard-Søberg, Oslo universitetssykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=618191

Traumatisk hodeskade: Kognitiv og arbeidsrettet intervensjonsstudie, Prosjektleder Nada Hadzic-Andelic, Oslo universitetssykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2061279

Utvikling av et hjemmebasert treningstilbud for arm og hånd etter hjerneslag som del av kommunebasert rehabilitering. Fokus på gjennomførbarhet og opplevd nytteverdi, Prosjektleder Birgitta Langhammar, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=564903

Aphasia Telerehabilitation (AT), Prosjektleder Frank Becker, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=535902

A technology assisted, high intensive task-oriented exercise program to improve arm and hand function in persons with stroke. The TecHITo trial., Prosjektleder Birgitta Langhammar, Sunnaas Sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=538127

Seksuell helse i spesialisert slagrehabilitering, Prosjektleder Kjersti Skavberg Roaldsen, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=602153

Gangtrening etter hjerneslag, Prosjektleder Mari Klokkerud, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=542496

Telemedisinsk språktrening etter hjerneslag, Prosjektleder Frank Becker, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=542916

Biopsykososiale reaksjoner etter hjerneslag, Prosjektleder Anners Vetle Lerdal, Lovisenberg Diakonale sykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=542521

Utvikling av et klinisk verktøy for kartlegging av utmattelse hos slagpasienter, Prosjektleder Anners Vetle Lerdal, Lovisenberg Diakonale sykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=541980

Kognitiv trening etter hjerneslag: Effekter og mekanismer, Prosjektleder Lars Tjelta-Westlye, Oslo universitetssykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=543266

Måling av rehabiliteringsmål, Prosjektleder Knut Hestad, Sykehuset Innlandet HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2053389

VITAL- fallforebygging med digitale verktøy, Prosjektleder Arve Oppheim, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2055969

Promoting psychosocial well-being following stroke: a randomized, single blind, controlled trial. Prosjektleder Marit Kirkevold, ved Universitetet i Oslo

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=521258

Hjerte- /karsykdom

Psykososiale aspekter hos voksne med Familiære Thorakale aorta aneurysme/disseksjon (FTAAD), Prosjektleder Gry Velvin, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=539711

Hvordan sikre adekvat forebygging og oppfølging hos pasienter angiografert pga mistenkt koronarsykdom? Prosjektleder Henrik Schirmer, AHUS

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=631505

Ikke diagnosespesifikk

Psykiske lidelser og ruslidelser i spesialisert rehabilitering, Prosjektleder Marianne Løvstad, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2060903

RehabNytte - Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner, Prosjektleder Rikke Helene Moe, Diakonhjemmet sykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2438121

Lunge

Rehabilitering etter lungekreftoperasjon, Prosjektleder Tone Rustøen, Oslo universitetssykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=631746

PE-REHAB - Lungerehabilitering etter lungeemboli, Prosjektleder Waleed Khalid Ghanima, Sykehuset Østfold

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=565458

Tung pust ved KOLS- Kan det være angst? Prosjektleder Gunnar Einvik, AHUS

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=584019

Effekt av høyintensiv trening etter lungetransplantasjon, Prosjektleder Elisabeth Edvardsen, Oslo universitetssykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=537942

Medfødte sjelde tilstander

Akondroplasistudien - kartlegging av helseutfordringer, medisinske komplikasjoner og helsetjenestetilbud til voksne med akondroplasi, Prosjektleder Grethe Månum, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=532275

Fysisk form og aktivitetsvaner hos voksne med akondroplasi, Prosjektleder Anne Therese Tveter, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=532278

Multitraumer

Multitraumepasienters deltagelse etter rehabilitering, Prosjektleder Vegard Strøm, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=583469

Rehabiliteringsbehov, rehabiliteringstilbud og kostnader det første året etter skader, Prosjektleder Nada Hadzic-Andelic, Oslo universitetssykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2053226

Bedre behandling etter alvorlige skader (PP-ACT), Prosjektleder Leiv Arne Rosseland, Oslo universitetssykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=651444

Muskelskjelett

Effekt av periacetabulær osteotomi versus systematisk styrketrening for pasienter med hoftedysplasi, Prosjektleder Arnlaug Wangensteen, Oslo universitetssykehus
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=631515

Brobygging i rehabilitering. En studie av rehabiliteringsforløp på tvers av helsetjenestenivå for personer med muskel- og skjelettsykdommer, -skader og -plager, Prosjektleder Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet sykehus
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=572300

Utvikling av et spørreskjema for å målrette rehabilitering for pasienter med fibromyalgi, Prosjektleder Kåre Birger Hagen, Diakonhjemmet sykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=531708

BRIDGE-studien: En studie for å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet, Prosjektleder Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet sykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=540010

Improved management of patients with fibromyalgia: Evaluation of an integrated care model, Prosjektleder Heidi Zangi, Diakonhjemmet sykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2047021

Langtidsoppfølging av Den norske skiveprotesestudien, Prosjektleder Kjersti Storheim, Oslo universitetssykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=647927

COPE-studien: Kognitiv pasientopplæring ved ryggplager, Prosjektleder Margreth Grotle, Oslo universitetssykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=602124

Nevrologi

SunArm - Kinematisk analyse av over-ekstremiteter – fra forskning til klinisk praksis? Prosjektleder Arve Oppheim, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=538127

Hjerneabscesspasienter - får de den oppfølgingen de trenger? Prosjektleder Bjørnar Hassel, Oslo universitetssykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=602150

Cystometri med nytt mikrosensor system hos personer med nevrogen blæredysfunksjon, Prosjektleder Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2053003

Hva nå? Å bli voksen med cerebral parese, Prosjektleder Gunvor Lilleholt Klevberg, Oslo universitetssykehus

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2053067

Videospilltrening hos personer med CP, Prosjektleder Per Ola Rike, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=601997

Ryggmargskade

The International Spinal Cord Injury Survey – Norway (InSCI-Nor), Prosjektleder Johan Stanghelle, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=527029

Ryggmargskade blant barn og ungdom - en internasjonal multisenterstudie, Prosjektleder Kirsti Skavberg Roaldsen, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=569973

Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen - Norge, Prosjektleder Vegard Strøm, Sunnaas sykehus HF

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=542584
 

CHARM - «Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & Services»

CHARM er et forsknings- og brukernettverk for rehabiliteringstjenesteforskning ved Universitetet i Oslo, og et sentralt forskningsmiljø for flere forskere i Helse Sør-Øst

Fant du det du lette etter?