Om fagnettverk for tidlig rehabilitering

​Formålet med nettverket er først og fremst å fremme kvaliteten på tilbudet til pasientene i helseregionen.

Fagnettverket skal bidra til et samlet løft for fagfeltet tidlig rehabilitering der implementering styrking av evidensbasert rehabiliteringspraksis skal ha hovedfokus. Nettverket skal omfatte rehabilitering fra og med intensivavdeling og til sengepost på sykehus, inkludert overgangen mellom disse avdelingene. Formålet er særlig å forhindre uønskede tidsavbrudd mellom ulike aktørers oppgave- og ansvarsområder i tjenestekjeden. Nettverket er diagnoseuavhengig.

Medlemmene i nettverkene har ansvar for å informere egen organisasjon om det arbeidet som nettverket gjør. Representantene skal oppnevnes på høyeste mulig nivå, og er personer som organisasjon og ledelse har tillit til, med god gjennomslagskraft i egen organisasjon og i sitt miljø.

Prioriteringer for nettverket

Fagnettverk for tidlig rehabilitering har følgende overordnede mål:

  • Bidra til å etablere et tverrfaglig felles fagmiljø i regionen
  • Ha oversikt over fagfeltet og hvilke faglige utfordringer fagmiljøet opplever
  • Bidra til standardisering av rehabiliteringstilbudet i regionen
  • Identifisere områder med kunnskapsmangel med tanke på fagutvikling og forskning

Innenfor disse rammene bestemmer de som er deltakere i nettverket selv hva de ønsker å fokusere på.

Medlemmer

Nettverket er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra helseforetak med intensivavdeling i Helse Sør-Øst, i tillegg til brukerrepresentanter.

Møter i nettverket

Fagnettverk for tidlig rehabilitering planlegger å gjennomføre 4 møter per år, hvorav 3 av møtene planlegges som digitale halvdagsmøter mens ett årlig møte vil være et fysisk heldagsmøte.

Om fagnettverkene til RKR

RKR driver fire regionale fagnettverk innen rehabilitering; tidlig rehabilitering, kreft, lunge og hjerneskaderehabilitering, med medlemmer fra sykehus, rehabiliteringssentre og kommuner som har den typen tilbud, samt representanter for brukere og forskning

Om fagnettverkene til RKR

Fant du det du lette etter?