HELSENORGE

Om fagnettverk for tidlig rehabilitering

​Formålet med nettverket er først og fremst å fremme kvaliteten på tilbudet til pasientene i helseregionen.

Fagnettverket skal bidra til et samlet løft for fagfeltet tidlig rehabilitering der implementering styrking av evidensbasert rehabiliteringspraksis skal ha hovedfokus. Nettverket skal omfatte rehabilitering fra og med intensivavdeling og til sengepost på sykehus, inkludert overgangen mellom disse avdelingene. Formålet er særlig å forhindre uønskede tidsavbrudd mellom ulike aktørers oppgave- og ansvarsområder i tjenestekjeden. Nettverket er diagnoseuavhengig.

Medlemmene i nettverkene har ansvar for å informere egen organisasjon om det arbeidet som nettverket gjør. Representantene skal oppnevnes på høyeste mulig nivå, og er personer som organisasjon og ledelse har tillit til, med god gjennomslagskraft i egen organisasjon og i sitt miljø.

Prioriteringer for nettverket

Fagnettverk for tidlig rehabilitering har følgende overordnede mål:

  • Bidra til å etablere et tverrfaglig felles fagmiljø i regionen
  • Ha oversikt over fagfeltet og hvilke faglige utfordringer fagmiljøet opplever
  • Bidra til standardisering av rehabiliteringstilbudet i regionen
  • Identifisere områder med kunnskapsmangel med tanke på fagutvikling og forskning

Innenfor disse rammene bestemmer de som er deltakere i nettverket selv hva de ønsker å fokusere på.

Medlemmer

Nettverket er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra helseforetak med intensivavdeling i Helse Sør-Øst, i tillegg til brukerrepresentanter.

Akershus Universitetssykehus, Brita Haugom, Klinisk ernæringsfysiolog
Akershus Universitetssykehus, Ole Kristian Fossum, Intensivlege
Akershus Universitetssykehus, Tina-Marie Hethey, Fysioterapeut
Diakonhjemmet, Ingvil Sundelin, Intensivsykepleier
Lovisenberg, Kristin Hofsø, Intensivsykepleier /forsker
Lovisenberg, *Martin Brierley, Logoped
OUS - Rikshospitalet/Ullevål, *Malin Mongs, Ergoterapeut
OUS - Rikshospitalet/Ullevål, Charlotte Schanke, Fysioterapeut
OuS - Rikshospitalet, Ann-Marie Storsveen, Intensivsykepleier
OUS - Rikshospitalet, Kristina Fjone, Fysioterapeut/forsker
OuS - Rikshospitalet, *Tanja Karic, FMR-lege/forsker
OUS - Ullevål, Karla Ascencio, Ergoterapeut
OUS - Ullevål, Anne Haug, Intensivlege
OuS - Ullevål, Anne Sofie Dæhlen, Intensivsykepleier
OuS - Ullevål, Rachel Jørgensen, Sosionom
OUS - Ullevål, Sedegheh Gharagozlian, Klinisk ernæringsfysiolog
OuS - Ullevål, Terje Herman Wilter, Sosionom
OUS - Ullevål, Øyvor Øistensen Holthe, Nevropsykolog
Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering, Siri N. Tveitan, Helsefaglig rådgiver
Sykehuset i Telemark, Nasira Khalid, FMR-lege
Sykehuset i Vestfold, Rita Tiskeviciene, FMR-lege
Sykehuset i Vestfold, Tonje Rasmussen, Intensivsykepleier
Sykehuset i Østfold - Kalnes, *Brita Fosser Olsen, Intensivsykepleier /forsker
Sykehuset i Østfold - Kalnes, Hilde Nesengen, Fysioterapeut
Sykehuset Innlandet - Gjøvik, Hod Stern, Intensivlege
Sykehuset Innlandet - Hamar, Navn kommer
Sykehuset innlandet - Hamar/Elverum, Guttorm Eidslott, Sykehusprest
Sykehuset innlandet - Lillehammer, Ingrid Lyngved Ødegård, Intensivlege
Sykehuset Innlandet - Lillehammer, Kari Kvisselien, Fysioterapeut
Sørlandet Sykehus - Arendal, Anne Kristine Brekka, Fysioterapeut/forsker
Sørlandet Sykehus - Arendal. *Vegard Tørå Dokka, Intensivlege
Sørlandet sykehus - Kristiansand, Anne Køber, Intensivsykepleier
Vester Viken - Drammen, Randi Bjor Hognestad, Logoped
Vestre Viken - Bærum
HSØ - brukerutvalget, Th. Sebastian Blancaflor, Brukerrepresentant
FFO - brukerutvalget, Martin Skolbekken, Brukerrepresentant

Arbeidsutvalget for nettverket er merket med * foran navnet

Møter i nettverket

Fagnettverk for tidlig rehabilitering planlegger å gjennomføre 4 møter per år, hvorav 3 av møtene planlegges som digitale halvdagsmøter mens ett årlig møte vil være et fysisk heldagsmøte.

Om fagnettverkene til RKR

RKR driver fire regionale fagnettverk innen rehabilitering; tidlig rehabilitering, kreft, lunge og hjerneskaderehabilitering, med medlemmer fra sykehus, rehabiliteringssentre og kommuner som har den typen tilbud, samt representanter for brukere og forskning

Om fagnettverkene til RKR


 

Kontakt

Siri Tveitan

Fant du det du lette etter?